JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Świętokrzyskie

SZYDŁÓW - Królewski warowny gród 

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Warto zobaczyć

4. Legenda

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

 

1. Informacje ogólne

Szydłów- wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Szydłów.

 

2. Historia

Osada istniała od XI wieku. Należała do książąt krakowskich i pod koniec XII wieku była już wystarczająco pokaźna, by zasłużyć na wzmiankę w dokumentach. Zapisano w nich, że mieszkańcy Szydłowa musieli oddawać dziesięcinę na rzecz sandomierskiej kolegiaty.

Szydłów powoli stawał się miastem - zrazu na podstawie polskiego prawa zwyczajowego. W 1241 został złupiony przez Tatarów, ale nieliczni ocaleli mieszkańcy szybko go odbudowali. Wiadomo, że w 1255 roku Bolesław V Wstydliwy przebywał tu na łowach, a zatem miejscowość już wówczas powróciła do normalnego życia.

Król Kazimierz III Wielki postanowił włączyć miasto w system obronny państwa i wzniósł tu warownię. W XIV wieku oprócz zamku i miasta, które zajmowało 6,5 ha, mury obronne otoczyły starszą osadę targową. Do warowni, która była strzeżona przez całą dobę, wiodły dwie bramy: Krakowska i Opatowska. Po obwarowaniu miasto rozwijało się coraz szybciej.

W XV wieku Szydłów stał się siedzibą starostwa niegrodowego, które obejmowało kilkanaście wsi i miasteczko Pierzchnica. W Szydłowie istniała bogata gmina żydowska, stąd i miejscowa synagoga była okazała. W XVI wieku kasa Szydłowa była na tyle zasobna, że rajcy zdobyli się na kosztowne inwestycje: wybrukowali ulice, wybudowali ratusz i rurmus.

W XVI wieku miał miejsce również groźny pożar, który strawił Szydłów. Król Zygmunt II August uznał straty za bardzo poważne i sypnął groszem na ich odbudowę, lecz w 1630 roku miasto ponownie spłonęło. Podpalili je najemnicy, którym król zalegał z żołdem. Nie mogli oni zdobyć miasto, ponieważ jego mieszkańcy zwarli bramy i wylegli z bronią na mury, więc żołnierze podłożyli ogień. Po tym nieszczęściu sejm zwolnił mieszkańców Szydłowa z podatków, by mogli podźwignąć miasto ze zgliszczy. Ci nie zdążyli tego zrobić, gdyż nastały wojny szwedzkie, trwające 5 lat.

Pod zaborem austriackim Szydłów nadal podupadał. W 1870 roku miasto było wyludnione i w 541 lat po uzyskaniu praw miejskich utraciło je.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w Szydłowie rozwinęło się rzemiosło garbarskie. Los miejscowości zmienił się ponownie podczas II wojny światowej. W 1944 roku front się zatrzymał na parę miesięcy kilka kilometrów od Szydłowa i w pobliżu trwały walki o tzw. przyczółek sandomierski. Wówczas pociski padały tak gęsto, że z zamożnej wsi pozostały ruiny i zgliszcza. Długo po wojnie miejscowi rolnicy obawiali się orać pola, ponieważ w ziemi pozostawało mnóstwo pocisków.

W okresie powojennym odrestaurowano najcenniejsze zabytki: pozostałości zamku i murów miejskich z Bramą Krakowską.

 

3. Warto zobaczyć

MURY OBRONNE - Miasto Szydłów otoczył murami obronnymi w połowie XIV w. król Kazimierz Wielki. Od strony północno-zachodniej mury zostały wzniesione na skraju wysokiej ściany wąwozu, opadającej do doliny rzeki Ciekącej. Od strony południowej i wschodniej wybudowano je na płaskim terenie i umocniono wałem ziemnym i fosą.

Długość murów wynosiła 1080 m, a ich grubość dochodziła do 1,8 m. Powstała w ten sposób obronna warownia o powierzchni 6,5 ha, będąca jedną z kilkunastu największych, broniących granic Małopolski. Na murach wznoszono tzw. hurdycje, czyli kryte ganki drewniane, które wspierając się na belkach wpuszczonych w mur miały w podłodze otwory dla ostrzału górnego, rzucania kamieni i nabijanych ćwiekami kłód. Były one budowane tylko w razie zagrożenia wojennego.

W 1822 r. mury obronne wraz z „ruderami zamkowymi” zostały wystawione na licytację. Informacja ta ukazała się w Dzienniku Urzędowym województwa krakowskiego. Wartość murów oszacowano na sumę 1867 zł i 35 gr, później zaś jeszcze ją obniżono. Mimo to nie znalazły nabywcy, co tłumaczono zbyt wysoką ceną oraz faktem, iż w Szydłowie jest pod dostatkiem materiału budowlanego. Łatwiej bowiem było wydobywać kamień z ziemi bezpłatnie niż pozyskiwać z rozbiórki murów poprzez ich kupno. Problem znalezienia kupca był jeszcze aktualny przez kilkadziesiąt lat, na szczęście mury nie znalazły nabywcy i przetrwały. Do czasów dzisiejszych zachowały się 4 odcinki od strony zachodniej, wschodniej i południowej o łącznej długości 680 m, wraz z Bramą Krakowską.

W 2010 r. odrestaurowano chodnik obronny na murze przy placu zamkowym wraz z gankiem. W 2011 r. przeprowadzono rewitalizację murów od strony ulicy Kieleckiej - z odbudową blanków i punktem widokowym w narożniku południowo-zachodnim.

BRAMA KRAKOWSKA - Istniały onegdaj w Szydłowie trzy bramy strzegące dostępu do grodu. Do dziś przetrwała tylko jedna - Krakowska.

W północnej części miasta, nieopodal kościółka św. Ducha znajdowała się Brama Opatowska. Doprowadzona do ruiny, wystawiona została w poł. XIX wieku na licytację. Niestety, odwrotnie jak w przypadku murów, na bramę nabywca się znalazł. Budowlę w całości rozebrano. Komisja powołana na potrzeby licytacji ustaliła, iż brama zawiera 100 "siągów" kamienia (1 siąg to wg tejże komisji - 3 łokcie szer., 3 dł. i 1,5 wys. wartości 15 gr). Podobny los spotkał Bramę Wodną, jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpiło.

Brama Krakowska swój obecny wygląd zawdzięcza renowacji i częściowej rekonstrukcji w 1946 r. i stanowi jeden z najwartościowszych przykładów rozwinięcia średniowiecznego systemu obronnego. Główny zrąb bramy jest XIV-wieczny, górne kondygnacje przerobione w stylu renesansu w pocz. XVI w.; posiada attykę i dwie koliste wieżyczki. Między wnękami tej kondygnacji znajdują się dwa prostokątne okienka, zaś w półkolistych wnękach attyki - cztery strzelnice. Kamienne schody umieszczone w zachodniej ścianie prowadziły na chodnik straży w murach obronnych. Wysunięta do przodu część bramy posiada sklepiony łuk, w którym umieszczona była żelazna brona służąca do zamykania bramy od wewnątrz. Z nią łączył się most zwodzony. Z zewnątrz brama posiadała zamknięcie w postaci dębowych wierzei. Kwadratowe przedbramie - wysunięte na zewnątrz i połączone z bramą właściwą tzw. "szyją" dodatkowo broniło wejścia, chroniąc istniejący tu, podnoszony na łańcuchach zwodzony most.

ZAMEK - Budynek zamku królewskiego znajduje się w obrębie murów miejskich w północno-zachodniej części miasta. Przed wybudowaniem zamku w XIV w. istniał w Szydłowie zapewne dwór książęcy, co sugeruje pobyt w Szydłowie w 1255 r. Bolesława Wstydliwego wraz ze swym dworem. Reliktów tego grodu należy jednak poszukiwać na wzgórzu, gdzie obecnie stoi kościółek Wszystkich Świętych.

Zamek średniowieczny wybudowano z miejscowego wapienia na rzucie wydłużonego wieloboku o wymiarach około 60 x 110 m. Kompleks składał się z dwóch członów: północnego - pełniącego funkcje administracyjne i południowego - rezydencji królewskiej. Rezydencja wzniesiona została na planie prostokąta o wymiarach 13 x 35 m. Budynek ten miał dwie izby w przyziemiu i dwie kondygnacje z dobudowanym od południa ryzalitem, pełniącym prawdopodobnie funkcje kaplicy. Całość przykryta była zapewne dachem dwuspadowym.

Część administracyjna zamku miała wymiary 15,5 x 35,5 m. Budynek był dwukondygnacyjny, z trzema izbami w przyziemiu, co odkryto podczas prac archeologicznych w 1999 r. Obecnie na fundamentach budynku północnego znajduje się sala gimnastyczna szkoły. Budynek administracyjny był wzniesiony w czasach Kazimierza Wielkiego, zaś siedziba królewska powstała nieco później - zapewne z inicjatywy Ludwika Węgierskiego.

Już w XV w. zamek przestał pełnić funkcję rezydencjalną. Później, wielokrotnie palony i odbudowywany, zaczął systematycznie popadać w ruinę. W latach 1945-1947 budynek zwieńczono krenelażem, który nigdy wcześniej nie istniał. Od lat 40-tych XX wieku przy budynku nie prowadzono żadnych prac budowlanych czy rekonstrukcyjnych.

KOŚCIÓŁ ŚW. WŁADYSŁAWA - Kościół pw. św. Władysława należy do tzw. „serii baryczkowskiej” - kościołów ekspiacyjnych ufundowanych przez króla Kazimierza Wielkiego w ramach pokuty za spowodowanie śmierci księdza Marcina Baryczki.

Wybudowano go około 1355 r. z cegły, co samo w sobie już jest wyjątkiem, bowiem wszystkie budynki z tamtego okresu, a także późniejsze, wznoszono z miejscowego wapienia. Pierwotna świątynia wzniesiona była na planie prostokąta z wielobocznym prezbiterium. Sąsiadująca z prezbiterium zakrystia posiada oryginalne, gotyckie sklepienie żebrowe. W okresie renesansu do nawy głównej dobudowano nawę boczną o sklepieniu kolebkowym.

Świątynia przez ponad 650 lat swego istnienia podlegała licznym zmianom. W 1630 r. strawił ją pożar, na skutek którego runął dach kryty ciężką, rzymską dachówką oraz sklepienia. Farę odbudowano, jednakże pierwotny wygląd przywrócono jedynie w prezbiterium. Wnętrza otynkowano, zniszczone laskowania okienne usunięto i zastąpiono drewnianymi oknami. Dach pokryto drewnianym gontem.

W 1944 r. fara doznała kolejnych dużych zniszczeń wskutek działań frontowych. Spłonął wtedy m.in. dach świątyni. W latach 1945-48 kościół został odrestaurowany. W trakcie renowacji odkryto dwa bogate, gotyckie portale z XIV wieku - południowy i zachodni.

DZWONNICA - Została zbudowana w 1724 r. na rzucie kwadratowym ze ściętymi narożnikami. Według jednej z hipotez powstała ona na skutek przebudowy istniejącej w tym miejscu baszty obronnej. Wskazywać na to mają wąskie, prostokątne otwory strzelnicze i ślady wejścia na poziom chodnika straży, znajdującego się na murach obronnych. Pierwotnie, na wszystkich czterech narożnikach dzwonnicy umieszczone były potężne, kamienne rzeźby: Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela, św. Michała i św. Krzysztofa.

WIKARÓWKA - Wikariówka, a właściwie jej ruiny, znajdują się na południe od kościoła parafialnego, przy murze obronnym. Był to gotycki budynek z nadbudowanym później piętrem. Zbudowano go prawdopodobnie na przełomie XIV i XV w. Zachowane wejście do piwnic posiada odrzwia ciosowe, ostrołukowe. Budynek został zniszczony podczas bombardowania w 1944 r.

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Malowniczo położony na wzgórzu na południowy-zachód od miasta i otoczony starym murem kościółek, jest jednym z najciekawszych zabytków Szydłowa. Wzniesiony prawdopodobnie w XIV w. Mimo częściowej przebudowy zachował charakter gotycki. Posiada prostokątną nawę, prezbiterium krótsze i węższe, przy którym dobudowano później zakrystię. Również późniejszy jest przedsionek przy nawie od zachodniej strony. Na ścianach prezbiterium wyryte w tynku daty i nazwiska - być może robotników zatrudnionych przy odbudowie zniszczonego w tym czasie pożarem kościoła: np.: Frater Matias 1565. Dach gontowy, okna ostrołukowe w ciosanych gotyckich oprawach.

W kościele znajdują się trzy portale: od południa do nawy - ciosowy, ostrołukowy, profilowany; od zachodu - kamienny, ostrołukowy, z profilowaną arkadą; z prezbiterium do zakrystii - ciosowy, ostrołukowy, z późniejszym stiukowym gzymsem.

W 1946 r. we wnętrzu odkryto pozostałości gotyckiej polichromii figuralnej z ok. 1375 roku, nad którą obecnie trwają prace renowacyjne. Spod ręki artysty epoki średniowiecza wyszły piękne w swej prostocie sceny z Nowego Testamentu, m.in. najlepiej zachowane "Siedem radości Maryi", czy też sceny pasyjne. Interesująco prezentuje się pasmo scen przedstawiających siedem grzechów głównych. Każdy grzech symbolizowany jest przez zwierzę na którym wjeżdżają do piekła grzesznicy.

SYNAGOGA - W północnej części średniowiecznego miasta, w obrębie murów obronnych, znajduje się synagoga (bożnica). Zbudowano ją w latach 1534-1564, co czyni ją jedną z najstarszych w Polsce. Obiekt ma charakter późnogotycki. Murowana z kamienia łamanego, otynkowana, z elewacją oszkarpowaną, zakończoną późnogotyckim gzymsem kapnikowym.

Ściany grube na około 2 metry, zwieńczone murem attykowym z blankami kryjącymi dach, tworzą z synagogi niejako małą warownię. W istocie jest to synagoga o charakterze obronnym.

Okna zamknięte są półkolistym łukiem. Od zachodu dobudowano piętrową przybudówkę, mieszczącą niegdyś na piętrze babiniec. Sala modlitw, zamykana żelazną furtą, obniżona w stosunku do poziomu ulicy, jest sklepiona kolebkowo z lunetami i pokryta późnorenesansową, stiukową dekoracją.

W ścianie wschodniej znajduje się wmurowany aron-ha-kodesz z początku XVII w., do którego prowadzą kamienne schodki. Nad wnęką hebrajska inskrypcja. Przy wejściu na salę modlitw znajdują się dwie wnęki. Jedna mieściła lawaterz, druga skarbonkę.

W synagodze ma obecnie siedzibę Gminne Centrum Kultury. Jest tutaj punkt informacji turystycznej a na piętrze babińca kilkanaście stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W głównej sali znajduje się rodzaj muzeum z eksponatami związanymi z kulturą żydowską: w szczególności przedmioty i księgi religijne. Są tutaj także dzieła wybitnego polskiego rzeźbiarza prof. Kazimierza Gustawa Zemły: czterometrowy posąg Mojżesza „Dekalog” i rzeźba „Dawid Psalmista” a także płaskorzeźby w brązie „Wrota do Przeszłości”. Cykl 18 płaskorzeźb przedstawiających sceny ze Starego Testamentu to dar dla Szydłowa od Fundacji „Karta z Dziejów”.

SKARBCZYK (MUZEUM) - Skarbczyk powstał na skutek przebudowy z okrągłej baszty obronnej w poł. XVI wieku. Ślady jej fundamentów widoczne są do dzisiaj. Od tamtej pory spełniał on funkcje mieszkalne. Zbudowany został z kamienia - dwukondygnacyjny i podpiwniczony. Ścianą zachodnią - pierwotnie i północną - przylegał w dolnych partiach do murów obronnych. W latach pięćdziesiątych XX wieku został odrestaurowany. Obecnie mieści się w nim Muzeum Regionalne. Południową ścianę budynku zdobi zegar słoneczny wykonany w 1962 r.

Muzeum Regionalne w Skarbczyku zorganizowali pracownicy Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach. Znajdują się w nim trzy ekspozycje tematyczne: geologiczna, archeologiczna i historyczna.

KOŚCIÓŁ I SZPITAL ŚW. DUCHA - Obok cmentarza parafialnego w Szydłowie, poza murami miejskimi, znajdują się ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego oraz szpitala dla ubogich i starców. Kościół jednonawowy z zakrystią, późnogotycki, został zbudowany na początku XVI w. z kamienia. Na froncie dobudowano dwa skrzydła szpitalne.

Zespół ten po raz pierwszy wzmiankowany był w 1529 r. Szpital funkcjonował do XVIII w. Wzmiankowano, że przebywali w nim pensjonariusze w ilości od kilku do kilkunastu osób. Lustracja z 1789 r. wspomina już o kościele bez dachu, który od „ognia piorunowego” został zniszczony. Budynek jeszcze po II wojnie światowej służył za schronienie dla bezdomnych.

BRAMA ZAMKOWA - Wejście do szydłowskiego zamku prowadziło przez bramę, która znajdowała się we wschodniej części muru oporowego - od strony miasta. W XVIII w. w miejsce bramy wzniesiono budynek bramny.

Przez budynek Bramy Zamkowej prowadzi przejście na teren dziedzińca zamkowego. Na wschodniej ścianie Bramy Zamkowej podziwiać można barokowy kartusz kamienny z polskim orłem, trzema koronami szwedzkimi i symbolami S III RPMDL, co jest skrótem od Sigismundus III tertius Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae. Świadczy to m.in. o tym, że w miejscu pierwotnej bramy wjazdowej wybudowanej w murze kurtynowym od strony miasta, za panowania Zygmunta III wzniesiono budynek przerobiony w pocz. XIX wieku na siedzibę instytucji miejskich.

Budynek piętrowy, murowany z kamienia, posiada w izbach na parterze sklepienia kolebkowe z lunetami. Istniejący dawniej w przyziemiu przejazd przywrócono w 1963 r. W 2003 r. zamontowano dębowe wrota. W 2006 r. budynek został odnowiony i zaadaptowany na potrzeby turystyczne. Na piętrze znajdują się miejsca noclegowe, zaś w przyziemiu - punkt informacji turystycznej.

 

4. Legenda

Według legendy miejscowość założył rozbójnik Szydło. Jeszcze w XIX wieku na pobliskich wzgórzach wskazywano jego pieczarę. Prawdopodobnie nazwa Szydłów istotnie pochodzi od nazwiska osadnika-założyciela, lecz nie wiadomo, czy był to zbój, czy spokojny kmieć.

 

5. Ciekawostki

  • Szydłów zyskał miano "polskiego Carcassonne" dzięki zachowanemu do czasów współczesnych XIV-wiecznemu układowi urbanistycznemu zawierającemu wiele elementów tak architektonicznych jak i przestrzennych średniowiecznego miasta;
  • budowle zamkowe miasta, usytuowane w jego narożu, wchodziły ongiś w skład Kazimierzowskiego systemu obrony kraju, spełniając funkcje ustrojowo-administracyjne i polityczno-strategiczne;
  • ze względu na powszechne w okolicach Szydłowa sady śliwkowe (około 1000) miejscowość bywa nazywana śliwkową stolicą Polski.

 

6. Opinia

Przyjechałam do Szydłowa 9.02.2013.Wieś widać już z daleka i nie sposób jej ominąć. Fajny zameczek, piękne mury, synagoga, malownicza okolica – ogólnie rzecz biorąc – miejsce, gdzie nowoczesność doskonale miesza się z przeszłością jest godne polecenia na odwiedziny.

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

"Przewodnik na weekend i na wakacje"

www.pttk-sandomierz.pl

www.szydlow.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 1737

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież