JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Śląskie

CZĘSTOCHOWA - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Atrakcje turystyczne

4. Legendy

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu częstochowskiego. Istnieje kilka wersji pochodzenia nazwy miasta. Jedna: wywodzi się bezpośrednio od brzmienia nazwy złożonej z dwóch słów „często” oraz „chować się”. Nazwa Częstochowa miałaby powstać z powodu częstego chowania się widoku miasta wśród okolicznych wzgórz przed zbliżającymi się do miasta podróżnikami. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” mówi, że nazwa pochodzi od imienia legendarnego założyciela Częstocha, którego imię w formie "Chestoch" pojawia się w gnieźnieńskiej bulli protekcyjnej papieża Innocentego II datowanej na 7 lipca 1136 i wystawionej w Pizie, w której zawarto pierwsze znane zapisy polskich nazw miejscowości i imion.

 

2. Historia

Pierwsza wzmianka o Częstochowie pochodzi z 1220 roku, z dokumentu biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. W latach 1370-1393 Częstochowa stanowiła lenno Władysława Opolczyka. W tym okresie ustaliło się określenie miasta Częstochowy nazwą Stara Częstochowa, a należącej do ufundowanego w 1382 r. klasztoru Jasna Góra wsi na wzgórzu Częstochówką. Kolejny okres rozwoju nastąpił w XVI wieku w związku ze szczodrością króla Polski Zygmunta I, który nadał miastu liczne przywileje. 18 listopada 1655 r. pod Jasną Górą znalazły się szwedzkie wojska, które zaczęły oblężenie klasztoru, które składało się głównie z drobnych potyczek i wymiany ognia artyleryjskiego. W nocy z 26 na 27 grudnia wojska szwedzkie ostatecznie wycofały się spod twierdzy. Okres po potopie był natomiast pomyślny dla Częstochówki, która dynamicznie rozwijała się i rozbudowywała. Będący właścicielem wsi klasztor intensywnie zabiegał o rozwój osady. W 1717 roku klasztor otrzymał przywilej nadający Częstochówce prawa miejskie jako Nowa Częstochowa. Plan połączenia miast podjęto w 1823 roku, a jego opracowaniem zajął się inżynier wojewódzki Jan Bernhard, który w 1819 roku wytyczył Aleję Panny Maryi (obecnie Aleja Najświętszej Maryi Panny). Formalnie oba miasta zostały połączone w jedno 19 sierpnia 1826 roku. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy wkroczyli do miasta 3 września 1939 roku i już następnego dnia dokonali mordów, które do historii przeszły pod nazwą krwawego poniedziałku. W 1941 r. została utworzona w Częstochowie dzielnica żydowska, którą rozpoczęto likwidować w 1942 r. wywożąc ludność do obozu zagłady w Treblince. W okresie Polski Ludowej szybka rozbudowa huty, która zyskała imię Bolesława Bieruta, spowodowała dynamiczny rozwój miasta. Dzisiejsza Częstochowa jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturowym, usługowym oraz administracyjnym o znaczeniu regionalnym. Jest również ośrodkiem ruchu pątniczego, który corocznie odwiedzają miliony pielgrzymów.

 

3. Atrakcje turystyczne:

 • Bazylika archikatedralna św. Rodziny - niegdyś w Częstochowie głównym problemem była ogromna liczebnie parafia św. Zygmunta z bardzo małym kościołem, który nie był w stanie obsłużyć w należyty sposób wszystkich wiernych. Stąd też już w drugiej połowie XIX wieku zrodziła się i dojrzewała myśl budowy kościoła parafialnego dla tej rozległej i ludnej parafii. Projekt nowej świątyni opracował w roku 1900 Konstanty Wojciechowski, architekt warszawski. Zaprojektował budowlę imponującą, o monumentalnych rozmiarach, w stylu neogotyckim, jedną z największych w ówczesnej Polsce. Zbudowana na planie krzyża łacińskiego miała posiadać trzy nawy (główną i dwie boczne), transept (nawa poprzeczna) oraz wydłużone prezbiterium. Jej długość miała wynosić 100m., wysokość nawy głównej 27m., szerokość transeptu 46m., szerokość korpusu nawowego 32m., wysokość dwóch wież od frontu kościoła około 80m każda. Projekt opracowany i zatwierdzony dzięki staraniom księdza kanonika Nowakowskiego, proboszcza parafii św. Zygmunta, wspieranego przez wikariusza księdza Sylwestra Baranowicza, został podjęty przez księdza prałata Konstantego Waberskiego, który w dniu 26 października 1901 roku osobiście zawiózł pierwszą taczkę kamieni na plac budowy. W ten sposób rozpoczęło się dzieło budowy i wyposażenia kościoła, które trwało z różnym nasileniem cały XX wiek. W dniu 8 grudnia 1908 roku w prowizorycznie przysposobionym kościele została odprawiona pierwsza Msza św. przez ojca Euzebiusza Rejmana. Prawdziwie historyczną chwilą dla wznoszonej świątyni było powstanie diecezji częstochowskiej w dniu 28 października 1925 roku, na mocy bulli papieża Piusa XI "Vixdum Poloniae unitas". Częstochowa została wyznaczona na stolicę nowej diecezji, a będący w stanie budowy kościół Świętej Rodziny - na kościół katedralny. W dniu 25 marca 1992 roku katedra częstochowska została podniesiona do rangi archikatedry przez papieża Jana Pawła II. W latach 1998-2000 zamontowano stalowe schody na wieże, gdzie wokół hełmów urządzono taras widokowy.

  ADRES:

        Krakowska 15/17

        42-202 Częstochowa

 • Jasna Góra - (łac. Clarus Mons) – sanktuarium, zespół klasztorny Zakonu Paulinów w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna Góra. Klasztor na Jasnej Górze jest jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w Polsce. Wzniesiony został w XV wieku, część gotyckich murów zachowała się do dziś. Podczas gruntownej przebudowy w początkach XVII stulecia otoczono go potężnymi fortyfikacjami, dzięi którym przetrwał szwedzkie oblężenie. Na przestrzeni wieków to niezwykłe miejsce było świadkiem niemal wszystkich ważniejszych wydarzeń w historii Polski. W 1717 roku, przy okazji uroczystej koronacji przechowywanego tu cudownego obrazu, przeprowadzono modernizację obiektu. W kolejnych latach los nie był już tak łaskawy dla świątyni. W 1772 roku paulini zostali zmuszeni do wpuszczenia na teren zgromadzenia wojsk księcia Gilicyna, który dokonał rzezi, broniących się tu, konfederatów barskich. W czasie II wojny światowej mieszkańcy klasztoru opiekowali się jeńcami i ofiarami wojny. Po wojnie Jasna Góra pozostała w opozycji do władz komunistycznych. Mimo licznych represji i aresztowań, paulini podjęli dzieło odnowienia kultu maryjnego. W 1956 roku ich starania zostały zakończone sukcesem. Wejścia na teren klasztoru strzegą cztery bramu. Centralnym punktem Jasnej Góry jest kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pierwotnie w tym miejscu wznosiła się trójnawowa bazylika gotycka wybudowana w XV wieku. Przybytek ten spłonął w 1690 roku. Obecna barokowa budowla wzniesiona została w latach 1692 – 95 i 1706 – 28. Ta wybudowana z kamienia i cegły budowla ma 46 m długości, 21 m szerokości i 29 m wysokości. Główne wejście do bazyliki stanowią wspaniałe rzeźbione drzwi z 1740 roku. Nad nimi umieszczono ogromne, mające 10 głosów, organy. Sklepienie nawy głównej oraz prezbiterium (ufundowano zostało przez Władysławę Jagiełłę i jego żonę św. Jadwigę pod koniec XIV w.) pokrywają freski z przedstawieniami cudów dokonanych przez Czarną Madonnę. Bezpośrednio do nawy głównej przylega, podzielona na 3 części, gotycka kaplica Matki Bożej. W części najwęższej, i zarazem najstarszej, znajduje się cel tysięcy pielgrzymek – cudowny obraz jasnogórski. Jest kilka wersji pochodzenia obrazu. Jedna mówi, że obraz przywiózł z Bełza na Rusi w 1384 roku ks. Władysław Opolczyk, który dwa lata wcześniej podarował wapienne wzgórze z drewnianym kościółkiem NMP sprowadzonym z Węgier do Częstochowy paulinom. Druga wersja mówi, że to kopia bizantyjskiej ikony z VI – VIII wieku. Obok cudownego obrazu koronowanego w 1717 roku, znajdującego się pięknym, wyłożonym hebanem i srebrem ołtarzu, widnieje złota róża podarowana przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Na ścianach umieszczone są wota ofiarowane przez pątników. W renesansowym krużganku wisi kopia obrazu Matejki "Śluby Jana Kazimierza", przedstawiająca scenę w lwowskiej katedrze, gdy w 1656 roku Matka Boska Częstochowska została obrana Królową Polski i Litwy. Nad bazyliką góruje wieżą o wysokości 106 m. Na jej szczyt prowadzi 519 stopni. Zwieńczenie jasnogórskiej wieży stanowi krzyż, na którym nocą palą się lampki. Są one symbolem światła i mocy płynącej z tego świętego miejsca. Na Jasnej Górze mieszczą się też: arsenał z wystawą broni (m.in. zdobytej na Turkach przez Jana III Sobieskiego), muzeum historii klasztoru i cudownego obrazu oraz skarbiec. Z wałów obronnych widać monumentalne stacje drogi krzyżowej z początku XX w.

 

 • Kościół św. Jakuba (kiedyś Cerkiew św. Cyryla i Metodego)  - historia sięga 1586 roku kiedy wybudowano w tym miejscu kapliczkę św. Jakuba wraz z przytułkiem dla chorych pielgrzymów. Następnie została rozbudowana w 1674 roku przez mieszczanina Jakuba Zalejskiego. Ważnym wydarzeniem były odwiedziny w 1683 roku przez króla Jana III Sobieskiego jadącego pod Wiedeń. W 1786 roku przybyły do Częstochowy ss. Mariawitki i osiadły w tej świątyni do czasu wybudowania własnej siedziby, czyli do 1862 roku. Po opuszczeniu kościoła przez ss. Mariawitki zaczął on popadać w ruinę, co doprowadziło do rozbiórki budowli. W 1869 roku władze carskie przejęły ten teren i na miejscu kościoła św. Jakuba wybudowano w latach 1870 - 1872 w stylu bizantyjskim cerkiew św. Cyryla i Metodego wzorowana na warszawskiej cerkwi św. Marii Magdaleny. W 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej Polacy w ramach akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych znów przejęli ten teren i świątynia wróciła do rąk katolików jako kościół filialny parafii św. Zygmunta. Świątynia ta pełniła również funkcję kościoła wojskowego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Podczas II wojny światowej władze niemieckie przekazały kościół w lutym 1943 roku grupie ludności prawosławnej. Jednak już w marcu 1947 roku kościół na powrót był parafią św. Jakuba, a ks. prałat Wojciech Modry, proboszcz tejże parafii, usunął w 1948 roku kopuły bizantyjskie, środkowe zamienił na półkoliste, a boczne zastąpił stożkowatymi daszkami. Natomiast ks. proboszcz kanonik Tadeusz Ojrzyński dokonał latach 1969 - 1974 gruntownej przebudowy wnętrza budowli na styl świątyni wczesnochrześcijańskiej wg projektu Stanisława Pospieszalskiego i przyozdobiono je dekoracją wykonaną przez Marię Antoninę Kozłowską i Zofię Szczerba.

  ADRES:

  Plac Biegańskiego

 

 • Muzeum 600 - lecia na Jasnej Górze - mieści się w dawnej drukarni. Założone w 1982 r. W jego zbiorach znajdują się pamiątki i dzieła dokumentujące 600-letnią obecność cudownego wizerunku na Jasnej Górze oraz działalność paulinów. W centralnej gablocie tego muzeum są eksponowane trzy najwspanialsze spośród sukienek, w które jest przebierany Cudowny Obraz. Najcenniejsze wykonane są z diamentów i rubinów. W tym miejscu znajdują się także Noblowski medal, należący do Lecha Wałęsy, oraz dary Jana Pawła II: figurka Matki Bożej z kości słoniowej, pastorał i dwa bogato dekorowane kielichy.

  ADRES:

    Kordeckiego 2

 • Muzeum Górnictwa Rud Żelaza - wystawę stałą „Dzieje Górnictwa Rud Żelaza”, zrealizowano w podziemnych korytarzach wydrążonych w latach 1974–1976 pomiędzy Pawilonami Wystawienniczymi Muzeum Częstochowskiego w Parku im. Stanisława Staszica. Stanowi ona w całości model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk podziemnych w skali naturalnej. Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie jest jedyną tego rodzaju placówką w kraju, która pokazuje dzieje i rozwój górnictwa rudnego w Polsce. Na wystawie przedstawiono wyrobiska chodnikowe w obudowie drewnianej i stalowej, komorę pomp oraz fragment „ściany” eksploatacyjnej z obudową i wyposażeniem w maszyny i urządzenia. W chodnikach i komorach ustawiono oryginalne maszyny i środki transportu. W sali ekspozycyjnej podzielonej na wyodrębnione stanowiska pokazano pełny zestaw narzędzi i maszyn służących w przeszłości w pracy górników. Zgromadzono m.in. liczne rodzaje obudów wyrobisk kopalnianych, lamp górniczych oraz minerałów. Przedstawiono również historyczne narzędzia i metody wydobywania rudy żelaza. Wystawa przybliża tradycje górnicze leżące u podstaw rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. Częstochowa, znajdująca się pośrodku rudonośnego pasma zalegającego od Zawiercia po Wieluń, od XIV wieku odgrywała rolę centralnego ośrodka przemysłu górniczego i hutniczego.

         ADRES:

         Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

         42-217 Częstochowa

 • Muzeum Haliny Poświatowskiej - Muzeum Haliny Poświatowskiej jest w budynku, w którym po wojnie zamieszkała rodzina Mygów. Helena Myga (imię zmienione oficjalnie na Halina w roku 1961) urodziła się 9 maja 1935 r. w Częstochowie, przy ul. 7 Kamienic. Miejsce to upamiętnia dziś tablica z wizerunkiem poetki i słowami z jej wiersza. W kwietniu 1954 wyszła za mąż za Adolfa Poświatowskiego. Zadebiutowała na łamach „Gazety Częstochowskiej” w roku 1956; w 1958 ukazał się jej pierwszy zbiór wierszy pt. Hymn bałwochwalczy (Wyd. Literackie), przyjęty entuzjastycznie przez krytykę. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia jesienią 1967 poetka poddała się drugiej operacji serca, przeprowadzonej w warszawskim Instytucie Gruźlicy. Zmarła 11 października; miała 32 lata. Pochowana została na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Twórcy ekspozycji pozwolili, by przemówiła sama poetka. Jest tu wszechobecna – w wierszach, które towarzyszą zwiedzającym niemalże od progu, na fotografiach w dużym powiększeniu, które ukazują jej postać i twarz. W gablotach znajdują się fragmenty listów poetki oraz autobiograficznej książki „Opowieść dla przyjaciela”, które stanowią komentarz do kolejnych etapów życia. A przede wszystkim – prezentowany jest tu świat poetycki Haliny Poświatowskiej. Dla osoby, która walczyła każdego dnia z nieuleczalną chorobą, najistotniejsze stały się sprawy dotyczące ludzkiej egzystencji, a zatem i ocalenia tego, co podlega przemijaniu. Najwyższą wartością w poezji autorki „Hymnu bałwochwalczego” jest życie, a w życiu – miłość. To ona stanowi najbardziej elementarne potwierdzenie indywidualnego istnienia. Jednocześnie jednak doświadczeniu jednostkowemu, niepowtarzalnemu, nadaje poetka wymiar uniwersalny, poszukując dlań odniesień w świecie kultury. Toteż nieustającym źródłem inspiracji jest tutaj sztuka, utrwalająca w tworzywie artystycznym to, co przemijające.

  ADRES:

  Aleja Najświętszej Maryi Panny 47

  42-200 Częstochowa

 • Muzeum kolei Warszawsko - Wiedeńskiej - Wszystkie eksponaty, które są tam wystawione, pochodzą z prywatnych zbiorów TPKWW lub też (w dużej mierze) od darczyńców. Nie jest to zwykłe muzeum, w jego środku przenosimy się w czasie... jakieś 10-20 lat wstecz. Możemy wejść do kasy biletowej i zobaczyć, jak działa telegraf i wiele innych rzeczy, które znajdowały się w kasie biletowej PKP w latach 90. XX wieku. Mamy możliwość obejrzenia starych mundurów kolejarzy, odznaczeń, legitymacji i wielu innych ciekawych przedmiotów kolejowych.

  ADRES:

  Siedziba mieści się w budynku dworca Częstochowa Stradom

        Pułaskiego 100/120

 • Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II - Muzeum powstało dzięki wielkiej pasji i niespożytej energii Prezesa firmy President Electronics Poland – Krzysztofa Witkowskiego, wspieranego w swoim działaniu przez współwłaścicieli firmy Groupe President Electronics z Francji. Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II jest votum ofiarowanym Królowej Polski w podziękowaniu za dar zdrowia po przebytym udarze szefa firmy i hołdem złożonym najwybitniejszemu z Polaków - Karolowi Wojtyle - Papieżowi, który z radością przybywał jako pielgrzym do Jasnogórskiej Pani. Utrwalenie wizerunku Jana Pawła II na monetach i medalach to sposób na uwiecznienie jego wielkiego dokonania w dziele pojednania ludzi na całym świecie oraz przekazania tej spuścizny przyszłym pokoleniom. Powstanie Muzeum w Częstochowie jest symboliczne i nawiązuje do wspaniałej tradycji pielgrzymowania, z jakiej Częstochowa słynie na całym świecie. Szczególnie ważną rolę w Muzeum odgrywa sposób ekspozycji zbiorów. Miłe zaskoczenie stanowić będzie niekonwencjonalne oświetlenie kolekcji składające się z ponad trzydziestu ośmiu tysięcy punktów świetlnych. Do prezentacji eksponatów wykorzystano najnowocześniejsze środki audiowizualne, mające na celu podniesienie atrakcyjności zwiedzania i przybliżenie tego szczególnego rodzaju dzieł sztuki. Przygotowania do otwarcia Muzeum trwały zaledwie 11 miesięcy - od zrodzenia się pomysłu do jego realizacji. Znawcy tematu rozpoznają wśród prezentowanych monet i medali kolekcję Pana Wojciecha Grabowskiego, który jeszcze do niedawna był jej właścicielem. Pan Wojciech zaprezentował ją w Londynie podczas wizyty Jana Pawła II, a także w roku 2006 na Zamku Królewskim w Warszawie, w pierwszą rocznicę śmierci naszego Papieża. Prezentowana kolekcja zawiera ponad 9.000 eksponatów. Oprócz monet i medali w muzeum możemy oglądać odznaczenia i ordery, których Ojciec Święty był kawalerem. Między innymi Order Orła Białego- najwyższe polskie odznaczenie państwowe przyznane Papieżowi w 1993 roku, jako pierwszemu Polakowi III RP, przez ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsę. Wręczony natomiast dopiero 22 maja 1995 roku w Skoczowie, gdzie na wzgórzu Kaplicówka Jan Paweł II celebrował mszę dziękczynną za kanonizację dzień wcześniej w Ołomuńcu na Morawach księdza Jana Sarkandra.

  ADRES:

        Jagiellońska 67/71

        42-200 Częstochowa 

 • Muzeum Produkcji Zapałek - jest na terenie Częstochowskich Zakładów przemysłu Zapałczanego. Jest jedynym muzeum zapałek w Europie. Mieści się w fabryce założonej w 1882 r. przez niemieckich przemysłowców: Juliana Hucha i Karola von Gehliga, a działające tu do dnia dzisiejszego maszyny pochodzą z lat 30-tych XX w. Zwiedzający mają możliwość prześledzenia procesu produkcji zapałek na zabytkowej linii technologicznej, są tu także wystawy dawnych etykiet zapałczanych oraz rzeźb wykonanych z jednej zapałki.

  ADRES:

        Ogrodowa 68

        42-200 Częstochowa

 • Park Miniatur Sakralnych - w dawnych czasach, kiedy władzę nad światem sprawowało Cesarstwo Rzymskie pierwsi Chrześcijanie musieli chować się przed represjami jakie nad nimi ciążyły. Kryli się więc w mroku podziemnych korytarzy, gdzie chowano zmarłych oraz odprawiano pierwsze liturgie. Tak przez lata pod fundamentami Wiecznego Miasta tworzyły się wielokilometrowe mogiły nazywane przez mieszkańców Rzymu katakumbami. Dziś fragmenty tych tajemniczych podziemnych grobowców możemy zobaczyć w Parku Miniatur i Atrakcji. W parku znajdują się ponadto miniatury budowli sakralnych z całego świata. Wśród nich m.in.: Katedra, Plac i Kolumnada w Rzymie; Bazylika Naszej Pani z La Salette; Świątynia Grobu Pańskiego w Jerozolimie; Ostra Brama w Wilnie; Katedra Św. Jakuba Większego w Santiago De Compostella. Na najwyższe uznanie zasługuje również największa na świecie statua papieża Polaka. Mierzący czternaście metrów monument jest wyrazem uznania dla dokonań oraz pontyfikatu Jana Pawła II.

  ADRES:

        ul. Złota

        42-200 Częstochowa

 • Parki podjasnogórskie - ponad jedenastohektarowe, zadbane tereny zielone, które otaczają klasztor paulinów od strony wschodniej. Rozciągają się one pomiędzy ulicami: 3 Maja (na północy), 7 Kamienic (na południu) i Kazimierza Pułaskiego (na wschodzie). Oś centralną stanowi aleja Henryka Sienkiewicza, będąca przedłużeniem Alei Najświętszej Marii Panny. Część północna nosi miano Parku 3 Maja, zaś południowa – Parku im. Stanisława Staszica. Parki pod Jasną Górą powstały wraz z wytyczeniem Alei Najświętszej Marii Panny w latach 1819-1826. Ich urządzeniem zajęto się jednak dopiero w latach 40. XIX wieku. W pierwszej dekadzie XX stulecia parki przeprojektowano według planów Franciszka Szaniora. Obecny wygląd zarówno parku im. Staszica, jak i 3 Maja, to wynik renowacji przeprowadzonej w latach 2006-2008. Park im. Stanisława Staszica zajmuje ponad 5 ha powierzchni. Rośnie tutaj około 1300 drzew, często liczących ponad 100 lat. Gatunkowo dominują drzewa krajowe, obok których rosną także drzewa obcego pochodzenia, jak np. dąb czerwony, jesion pensylwański czy kilka gatunków drzew iglastych. Na terenie Parku im. Staszica zachowało się kilka interesujących budowli, wzniesionych z okazji Wystawy Przemysłu i Rolnictwa, zorganizowanej w Częstochowie w roku 1909. Uwagę zwraca stalowo-betonowa wieża - pierwotnie Pawilon Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, później zaadaptowana na obserwatorium astronomiczne, teraz użytkowana przez Multicentrum „Zodiak”. Swój pierwotny wygląd odzyskała niedawno także Zagroda Włościańska. Muzeum Częstochowskie wykorzystuje dawny Pawilon Etnograficzny oraz Muzeum Higieniczne, pełniące obecnie funkcję pawilonu wystaw czasowych. Co ciekawe, pod parkiem znajduje się Muzeum Górnictwa Rud Żelaznych. Ponadto krajobraz parku urozmaicono dużym stawem i fontannami, altaną oraz kilkoma rzeźbami, m.in. Stanisława Staszica, Kazimierza Pułaskiego i siedzącej dziewczyny.

ADRES

ul: 7 Kamienic
42-226 Częstochowa

 • Planetarium - Idea budowy planetarium w Częstochowie zrodziła się z potrzeby udostępnienia Częstochowianom i mieszkańcom regionu nowoczesnych zdobyczy nauki i techniki w zakresie podboju kosmosu i astronomii. Budowę obiektu zapoczątkowano w 1990 roku. Jednak po wielu perypetiach dopiero w pierwszym dniu astronomicznej jesieni 2006 roku planetarium było gotowe do użytku. W środku możemy natrafić na przeróżne pokazy. M.in. „Lodowe krainy”, „Dwa szkiełka”, „Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej”.

  ADRES:

  Planetarium położone jest na czwartym piętrze budynku Instytutu Fizyki

  Akademii im. Jana Długosza

  Aleja Armii Krajowej 13/15

 • Rezerwat archeologiczny - mieści cmentarzysko w Częstochowie – Rakowie, użytkowane przez ludność kultury łużyckiej. Kultura łużycka rozwijała się od początku XIII wieku przed Chrystusem. Związana była ze sferą wierzeń, która wyrażała się powszechnym zwyczajem palenia zmarłych i grzebania szczątków na rozległych, płaskich cmentarzyskach. Trudno jest określić rozmiary cmentarzyska, bowiem znaczna część stanowiska została zniszczona podczas prac ziemnych, związanych z budową wiaduktu przy Alei Pokoju w 1955 r., a pozostała znajduje się prawdopodobnie pod jego nasypem. Do chwili obecnej odkryto 85 pochówków, w tym 44 groby szkieletowe i 25 ciałopalnych jamowych. Zgodnie ze zwyczajem, panującym w podgrupie częstochowsko – gliwickiej, groby szkieletowe oraz ciałopalne wyposażano w naczynia gliniane: garnki, misy, czerpaki. Prawdopodobnie pierwotnie w naczyniach tych mogło znajdować się pożywienie dla zmarłego. Na cmentarzysku odkryto również ozdoby: naszyjniki, bransolety, szpile. Ponadto wyniki badań metaloznawczych przeprowadzonych przez Jerzego Zimnego wykazały, że wyroby żelazne zrobione były z żelaza niskofosforowego, dobrej jakości, również technika wykonana była na wysokim poziomie. Uwagę zwracają dwie bransolety z żelaza o dużej zawartości niklu, co – jak sugeruje wspomniany wcześniej badacz – może świadczyć o wykonaniu ich z żelaza meteorytowego.

  ADRES:

        Łukasińskiego 20

        42-200 Częstochowa

 • Stary rynek - położony w dzielnicy Stare Miasto. Plac ten od czasów średniowiecza pełnił funkcję rynku Starej Częstochowy. Zabudowania rynku zostały spalone podczas szwedzkiego potopu.

 

4. Legendy

– Legenda głosi, że wizerunek Czarnej Madonny namalował św. Łukasz Ewangelista na desce pochodzącej ze stołu Świętej Rodziny;

– według legendy rysy na policzku Czarnej Madonny wykonali rabusie. W Wielkanoc 1430 roku na sanktuarium napadli rabusie. Zniszczeniu uległ m.in. obraz Matki Bożej. Rozbito go na kawałki, a twarz Madonny pocięto szablą, której ślady widnieją na jej wizerunku do dziś. Król Władysław Jagiełło nakazał odnowienie obrazu, jednak okazało się, że renowatorzy nie usunęli śladów cięć. Zamierzali to zrobić, ale w żaden sposób im się nie udało...

 

5. Ciekawostki:

– Klasztor Paulinów powstał w XIV w., a na początku XVII w. stał się twierdzą, którą obronił przed Szwedami przeor Augustyn Kordecki;

– w Wielkim Refektarzu (z XVII w.) gdzie niegdyś zakonnicy spożywali posiłki i podejmowali znamienitych gości, w 1670 roku odbyło się wesele króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Marią Józefą. Do dziś paulini goszczą w tym miejscu głowy państw i dostojników Kościoła;

- w trakcie trzechsetnej rocznicy ślubu Jana II Kazimierza, Matkę Boską Częstochowską ogłoszono Królową Polski;

- najwięcej pątników przybywa 15 sierpnia, na święto Wniebowzięcia Matki Boskiej, kiedy na błoniach Jasnej Góry odbywa się uroczysta msza. Zgodnie z wiarą katolicką Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem. W polskiej tradycji dzień ten jest znany jako święto Matki Boskiej Zielnej. Podczas nabożeństw święci się wtedy kwiaty oraz zioła;

- wspacia szukali u Czarnej Madonny m.in. Kazimierz Jagiellończyk, Stefan Batory, Jan III Sobieski. Na Jasnej Górze byli też Marszałek Józef Piłsudski i John F. Kennnedy (jeszcze przed prezydenturą);

- najcenniejsze wota od papieża Jana Pawła II jakie znajdują się na Jasnej Górze to: Złota Róża, Złote Serce z dewizą Totus Tuus, krzyż papieski, kielichy mszalne oraz ofiarowany w 1983 roku zakrwawiony pas sutanny, przestrzelony podczas zamachu 13 maja 1981 roku. Składając go, Ojciec Święty powiedział: "13 maja minęły dwa lata od dnia kiedy ocaliłaś mi życie. (...)";

- w dzielnicy Lisiniec znajduje się kompleks zbiorników wodnych o wdzięcznych nazwach Bałtyk, Adriatyk, Pacyfik;

- w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II można obejrzeć również bardzo rzadką, praktycznie niespotykaną na rynku numizmatycznym, złotą monetę z Haiti o nominale 500 gourdes z 1983 roku. Monety zostały wybite w nakładzie 1000 sztuk. Trzy lata później w wyniku przewrotu wojskowego i związanego z nim chaosu monety zaginęły. Najprawdopodobniej większość monet została przetopiona a reszta rozgrabiona. Moneta jest tak rzadko spotykana, że nawet w katalogu Fishera niezgadzają się dane dotyczące wagi czy też wielkości nakładu.

 

6. Opinia

Jasnogórski klasztor stanowił zawsze najważniejszy punkt na mapie pielgrzymkowej Polaków (ale nie brakuje także przybyszów z całego świata). Ogromne rzesze wiernych przybywają tu, aby choć na chwilę pomodlić się przed cudownym obrazem Najświętszej Marii Panny (Czarnej Madonny). Ostatni raz byłam tam 5 października 2008 roku. I z całą pewnością mogę napisać: to miejsce napawa nadzieją i optymizmem. Ma się wrażenie, że możemy pozbyć się wszelkich trosk, potrzebna nam jest tylko wiara. Ale chcę napisać, że Częstochowa to nie tylko Jasna Góra. To wiele interesujących miejsc, z których korzystać możemy całymi rodzinami. Ścieżka dydaktyczna oferuje kilka naprawdę ciekawych muzeów, jak np. Górnictwa Rud Żelaza. Planetarium dostarczy niesamowitych „kosmicznych emocji”, a Park Miniatur pozwoli zobaczyć zagraniczne budowle bez wyjeżdżania z kraju ;-)

 

7. Bibliografia

Przewodnik „Polska na weekend i na wakacje z rodziną”

"100 najpiękniejszych miejsc w Polsce", wyd. Publicat

www.kino-sferyczne.pl

www.tpkww.one.pl

www.kopalnia.muzeumczestochowa.pl

www.zapalki.pl

www.jasnagora.pl

www.poswiatowska.muzeumczestochowa.pl

www.czestochowa.czest.pl

www.zlotagora.com

www.jp2muzeum.pl

www.archikatedra.pl

www.zabytkitechniki.pl 

www.polskaniezwykla.pl

 

8. Mapa 

Odsłony: 1928

Komentarze   

0 #2 Lottie 2017-04-16 04:15
Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to
and you are just extremely fantastic. I really like what you've acquired here, really like what you're stating and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.

I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.
Cytować
0 #1 Isidra 2017-04-13 02:29
Hello very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
I'll bookmark your site and take the feeds also? I'm satisfied to seek
out a lot of helpful info right here within the post, we'd like develop more techniques in this regard, thanks for sharing.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież