JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Pomorskie

KWIDZYN - zespół katedralno - zamkowy

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta

3. Legenda

4. Zamek kapituły pomezańskiej

5. Katedra św. Jana Ewangelisty

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

 

1. Informacje ogólne

Kwidzyn – miasto w województwie pomorskim, powiecie kwidzyńskim.

Nazwa pochodzi dawnej osady pruskich Pomezanów – Kwedin.

ADRES ZESPOŁU KATEDRALNO-ZAMKOWEGO:

Katedralna 1

82-500 Kwidzyn

 

2. Historia miasta

Pierwsza nazwa ma pochodzenie pruskie, pochodzi od imienia Quede i oznaczała obszar, należący do osoby o tym imieniu. W r. 1233 na Żuławę Kwidzyńską, leżąca 5 km na północ od późniejszego miasta, przybyli krzyżacy i założyli na wzgórzu prowizoryczny gród, który nazwali na część patronki Zakonu Żuławą Świętej Marii (łac. Insula Sancte Mariae; niem. Marienwerder). Po przybyciu do Prus posiłków wojskowych z mistrzem krajowym pruskim Hermanem Balkiem, przeniesiono ową siedzibę na nowe miejsce, natomiast niezmieniona pozostała jego nazwa. Krzyżacki gród w Kwidzynie szybko stał się bazą wypadowa w wyprawach przeciwko Prusom, w których udział brali także książęta polscy i pomorscy.

Pierwsze miasto, jeszcze drewniane, uległo zniszczeniu w latach 1242/1243 w czasie pierwszego powstania Prusów przeciw krzyżakom. Prawdopodobnie opustoszało wówczas na dłuższy czas, gdyż nowi osadnicy pojawili się tam dopiero w 1255 r., ale w trakcie drugiego powstania pruskiego (1260-1273) miasto, stanowiące już wówczas własność biskupów pomezańskich, zostało dwukrotnie spalone i spustoszone.

W XIII w. krzyżacki gród był stopniowo rozbudowywany i przekształcany z budowli drewnianej w kamienną, a następnie ceglaną. W 1254 r. podjęto decyzję o budowie w Kwidzynie katedry biskupiej i miasto stało się siedzibą diecezji pomezańskiej, wchodzącej od 1255 r. w skład metropolii ryskiej. Biskupi często przebywali poza stolicą diecezji, dlatego reprezentowali ich tam komturzy zamkowi, będący członkami zakonu krzyżackiego.

Od momentu ustanowienia Kwidzyna stolicą diecezji w mieście rezydowała także kapituła katedralna, w zamku biskupim (kapitulnym), wzniesionym w połowie XIV w. Korporacja ta składała się z prałatów i kanoników kapituły oraz niższego kleru katedralnego (wikariuszy). Ta co najmniej kilkunastoosobowa grupa duchownych posiadała własny majątek, statuty, pieczęć i wpływała w znaczący sposób na oblicze kulturalne miasta.

Wraz z powołaniem w 1285 r. kapituły katedralnej i ustanowieniu tamtejszego kościoła parafialnego katedrą biskupią, miasto zostało zmuszone do odstąpienia kapitule określonej przestrzeni dla zbudowania zamku i kurii dla kanoników, co przez najbliższe kilkadziesiąt lat powodowało poważne konflikty z mieszczanami. Na ich prośbę, w 1336 r. biskup pomezański odnowił przywilej lokacyjny dla Kwidzyna, który uregulował stosunki własnościowe, jednak rozgraniczenie to nie zakończyło sporu z kapituła katedralną o prawa do posiadłości, położonych w najbliższym otoczeniu kościoła katedralnego i zamku kapitulnego, który ostatecznie zakończył się porażką mieszczan.

Zasady, na jakich opierał się ustrój prawny Kwidzyna, określony w odnowionym przywileju miejskim z 1336 r., wynikały z prawa chełmińskiego, z pewnymi ograniczeniami, które wypływały ze znaczącej pozycji, jaką posiadał w mieście biskup, a później także kapituła, jako władcy terytorialni.

W okresie średniowiecza Kwidzyn był otoczony murami o kształcie pięcioboku. Dostępu do miasta i wyjazdu z niego strzegły początkowo cztery, a następnie trzy bramy. Na środku rynku znajdował się dom kupiecki, zbudowany przed 1336 r., który pełnił funkcję ratusza. Na drugą połowę wieku XVI przypadło wprowadzenie nowej techniki wznoszenia zabudowań mieszkalnych w konstrukcji ramowej (muru pruskiego) na podmurówce kamiennej oraz kamienic murowanych.

Do początku XV w. rola Kwidzyna w życiu politycznym państwa krzyżackiego w Prusach była poważnie ograniczona, natomiast miasto poważnie ucierpiało w konfliktach zbrojnych z Polską toczonymi w tym okresie, padało także ofiarą pożarów, nie związanych bezpośrednio z działaniami wojennymi. Po przegranej w bitwie grunwaldzkiej mieszczanie kwidzyńscy i biskup pomezański złożyli przysięgę wierności królowi polskiemu Władysławowi Jagielle, jednak już wkrótce, po zawarciu pierwszego pokoju toruńskiego (1411 r.), przywrócono zwierzchnictwo krzyżackie nad miastem. W trakcie kolejnego konfliktu z Polską, rozpoczętego w 1414 r., ogromne zniszczenia dotknęły także Kwidzyn. Mieszczanie, broniąc się przed najeźdźcami, podpalili własne domy i schronili się na zamku kapitulnym. Po zawarciu traktatu pokojowego z Polską zakon krzyżacki był zmuszony zwiększyć obciążenia fiskalne, które ponosiły także miasta pruskie. Niezadowolenie z tej polityki doprowadziło do zawiązania na zjeździe stanów w Kwidzynie 14 III 1440 r. Związku Pruskiego, do którego przystąpiło także to miasto (w 1454 r.), stając się częstym miejscem obrad związkowców. Kwidzyn opowiedział się po stronie buntowników przeciwko władzy krzyżackiej. W trakcie długoletniej wojny (1454-1466) miasto przechodziło z rąk do rąk, by na mocy postanowień II pokoju toruńskiego wraz z dominium biskupim znaleźć się w tej części ziem pruskich, które pozostały pod władzą zakonu krzyżackiego. Także kolejne konflikty zbrojne z państwem polskim – „wojna popia" (1478-1479) i ostatnia wojna z krzyżakami (1519-1521) nie sprzyjały stabilizacji materialnej miasta, które zostało spalone przez polskie wojska.

W XVII w. przez Kwidzyn jeszcze wielokrotnie maszerowały wojska – elektorskie oraz obce, natomiast w pierwszej połowie XVIII w. Prusy pozostały poza zasięgiem wojen. W okresie wojen śląskich (1740-1742 i 1744-1748) przez miasto przechodziły jedynie wojska pruskie, spieszące na front. Ów względny spokój zakończył się w drugiej połowie tego stulecia, kiedy to wojska rosyjskie zajęły całe Prusy Wschodnie, w tym Kwidzyn (8.03.1758 r.); jednak rosyjskie panowanie, poza obciążeniami finansowymi, było mało uciążliwe i zakończyło się po ponad czterech latach (1762r.). 5 czerwca 1772 r., a więc na dwa miesiące przed podpisaniem traktatu rozbiorowego, do Kwidzyna przybył król pruski Fryderyk II, aby osobiście nadzorować przygotowania do aneksji Prus Królewskich. Po klęsce Prus w wojnie z Francją w Kwidzynie kwaterowały francuskie wojska okupacyjne, nakładając na miasto kontrybucję (1807 r.), natomiast bardziej dramatyczny przebieg miał inny etap zmagań prusko-francuskich. W styczniu 1813 r. niedobitki wojsk napoleońskich, wracające spod Moskwy, przyniosły ze sobą epidemię cholery, w wyniku której życie straciła 1/10 ludności Kwidzyna.

Począwszy od lat 80-tych XVIII w. do wybuchu II wojny światowej, mieliśmy do czynienia z okresem najgłębszych zmian w układzie przestrzenno-architektonicznym miasta. Zdecydowanie zwiększył się jego obszar poprzez włączenie przedmieść w granice administracyjne. Wprowadzono wodociągi, kanalizację, nowe rozwiązania i połączenia komunikacyjne, gaz i elektryczność. W tym czasie miasto zdecydowanie zmieniło swoje oblicze, uzyskując wyraz zmodernizowanego nowoczesnego ośrodka, pełniącego rolę stolicy prowincji, a później rejencji. U schyłku II wojny światowej Armia Czerwona zniszczyła zabytkowe centrum miasta, zaś zabudowa powstała na jego miejscu w okresie PRL ma całkowicie ahistoryczny, szpetny charakter.

Zakończenie II wojny światowej przyniosło radykalną zmianę sytuacji Kwidzyna – nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności miasta, było to wydarzenie bezprecedensowe w jego kilkusetletniej historii. W wyniku przymusowej ewakuacji, zarządzonej przez władze niemieckie, w ciągu kilku zimowych dni 1945 r. 99% kwidzynian opuściło rodzinne miasto, jak się okazało – na zawsze. 29 stycznia 1945 r. do opustoszałego Kwidzyna wkroczyły od strony Gardei i Prabut pierwsze oddziały Armii Czerwonej (AC).

Ogromna masa czerwonoarmistów doprowadziła Kwidzyn do stanu ruiny. Największą tragedią było spalenie centralnej części miasta wraz z ratuszem. Około 30% Kwidzyna spłonęło lub zostało zdewastowane w inny sposób.

Zasiedlanie miasta przez ludność polską rozpoczęte w okresie od marca do czerwca 1945 r. było procesem powolnym i samorzutnym. Mieszkańcy okolic wykorzystywali bliskość Kwidzyna i przenosili się do miasta. Pierwsi osadnicy mieli problemy z czerwonoarmistami, pożarami i ogólnym bałaganem, ale byli w najkorzystniejszej sytuacji pod względem możliwości wyboru mieszkań i ich wyposażenia. Ten stan trwał jednak krótko. Wielu potencjalnych mieszkańców odstraszały warunki panujące w mieście. Osadnictwo ludności polskiej w Kwidzynie i powiecie w 1945 r. utrudniała AC zajmująca obiekty, z których mogłaby skorzystać ludność polska.

Do najważniejszych wydarzeń politycznych w latach 1946-1948 w ówczesnej Polsce i samym Kwidzynie należy zaliczyć: sfałszowane referendum ludowe (1946) oraz oszustwo wyborcze (1947), które przyniosły zwycięstwo PPR oraz zwiastowały początek stalinizacji życia. Jednym z ważniejszych zadań władz administracyjnych w mieście w owym okresie było upowszechnianie kultu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Od wiosny 1945 r. przedsiębiorcy zjeżdżający do Kwidzyna z różnych części kraju tworzyli w mieście oraz w powiecie sieć prywatnych placówek handlowych. Rzemiosło i handel rozwijały się intensywnie, jednak już w 1946 r. napotykały na szereg barier. Jedną z nich były zarządzenia władz ograniczające wolny rynek.

Istotne zmiany przyniósł w całej Polsce, a także w Kwidzynie, rok 1981. Wówczas z funkcji przewodniczącego MRN zrezygnował S. Tłustochowicz. Na jego miejsce, po dłuższym okresie ustaleń, powołano A. Błeszyńskiego.

Fala strajków, która przetoczyła się przez Polskę w sierpniu 1980 r. i zapoczątkowała proces demokratycznych przemian, Kwidzyn dotknęła w niewielkim stopniu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. internowano przywódców związku, jego struktury zostały rozbite, zaś największe zakłady pracy w mieście zostały obsadzone przez wojsko. W tej sytuacji zapleczem dla działalności opozycyjnej w Kwidzynie stało się Duszpasterstwo Ludzi Pracy powstałe z inicjatywy oo. franciszkanów.

 

3. Legenda

Według legendy, głęboko pod zamkiem ukryty jest tajemniczy tunel, prowadzący niegdyś z warowni na zewnątrz. Wiedzieli o nim wszyscy, lecz nikt nie był w stanie powiedzieć, dokąd prowadzi pogrążony w mroku korytarz. W minionych czasach wielu śmiałków próbowało na wszelkie możliwe sposoby rozwiązać tę zagadkę, jednak każdy kto się podjął próby zanurzenia w mrokach tunelu, wracał z tej wyprawy pełen strachu i nigdy więcej nie chciał tam już wracać. Podziemny korytarz był bowiem zamieszkany przez przerażające istoty, potworne duchy i zjawy, które uciekały się do najstraszliwszych metod, by wygonić nieproszonych gości. Przez to nigdy nie udało się odnaleźć końca korytarza. Z biegiem czasu tunel zapadł się jeszcze bardziej, a jego zasypane wejście zostało przez wszystkich zapomniane na wieki. Legendy mówią, że to nie jedyna tajemnica zaklęta w średniowiecznych murach budowli. Podobno istnieje podziemne połączenie między zamkiem kwidzyńskim a tymi w Gniewie i Malborku. Jedno z wejść ma się znajdować we wsi Podzamcze pod Kwidzynem. Dziś jednak jest już zaniedbane na tyle, że nie ma do niego żadnego dostępu.

 

4. Zamek kapituły pomezańskiej

W materiałach źródłowych nie ma dokładnych danych dotyczących daty powstania zamku, aczkolwiek dość precyzyjnie można określić ramy czasowe trwania budowy. Rozpoczęcie budowy nie mogło mieć miejsca przed rokiem 1310, ponieważ kapituła katedralna weszła w posiadanie ziemi, na której znajduje się zamek, dopiero za czasów biskupa Ludeko (1309-1321). W roku 1334 sporządzony został pierwszy akt in castro Merginwerder domini episcopi. Z tego wynika, że część nowego zamku kapitulnego już wówczas była używana. Kiedy w roku 1343 przystąpiono do wznoszenia katedry, zamek prawdopodobnie był już w dużej części ukończony. Dowodem na to jest będące pierwotnie elementem wolnostojącym południowe skrzydło zamku, do którego następnie przyłączono korpus nowo wybudowanej katedry zasłaniającej odtąd dawną południową fasadę zamku. Poza tym mało prawdopodobnym jest, aby kanonicy chcieli obarczyć się dwiema tak kosztownymi inwestycjami jednocześnie. Dlatego też do realizacji wielkiego projektu, jakim była budowa katedry, przystąpiono zapewne dopiero w momencie, gdy zamek w gruncie rzeczy był już gotowy. Za przypuszczalny czas budowy można zatem przyjąć lata 1320-1345.

Na mocy ustaleń drugiego pokoju toruńskiego Kwidzyn, wraz z dominium biskupim, przyznany został Zakonowi Krzyżackiemu. Biskupstwo pomezańskie zostało dożywotnio oddane polskiemu biskupowi chełmińskiemu Wincentemu Kiełbasie. Po jego śmierci Zakon podjął próbę obsady biskupstwa pomezańskiego, mając poparcie ze strony kapituły katedralnej. Doprowadziło to interwencji wojsk polskich na terenach należących do biskupstwa pomezańskiego i warmińskiego. W 1478 roku wojska polskie zdobyły Kwidzyn. Mieszczanie schronili się w zamku kapituły i podpalili miasto. W trakcie działań wojennych zamek został poważnie uszkodzony – podczas prac remontowych przeprowadzonych w roku 1487, rozebrano uszkodzone wieże narożne.

W roku 1728 skrzydło południowe zamku zostało przekształcone w magazyn spożywczy dla garnizonu wojskowego. Po pierwszym rozbiorze Polski zamek stał się siedzibą sądu.

Zamek pełnił funkcje sądu i więzienia do roku 1935. W roku 1936 po przeprowadzeniu szeregu prac adaptacyjnych, zamek stał się siedzibą hitlerowskiej szkoły Hitlerjugend HJ-Ostlandführerschule, i tę funkcję pełnił do roku 1945. Po zajęciu miasta przez Armie Czerwoną zamek, w odróżnieniu od Starego Miasta, szczęśliwie uniknął poważniejszych zniszczeń, splądrowano jedynie jego wnętrza. W grudniu 1949 roku zamek został przejęty przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Zamek kapitulny w Kwidzynie wykazuje wszystkie cechy charakterystyczne klasycznego zamku zakonnego Zakonu Krzyżackiego. Jest to zamek typu warownego na planie kwadratu z czterema w pełni rozbudowanymi skrzydłami i dwupiętrowym krużgankowym dziedzińcem wewnętrznym. Długość bocznej ściany wynosi 47,60m, co odpowiada jedenastu miarom chełmińskim (1 miara = 4,32 m). Trzy narożniki budowli głównej akcentowane są wąskimi wieżyczkami, na rogu południowo-wschodnim wznosi się zaś wieża główna. Do elewacji zachodniej dostawione jest gdanisko, po stronie północnej zaś znajduje się wieża studzienna. Budowla wykonana jest z cegły ceramicznej ułożonej w wątku gotyckim, mury piwnicy i fundamenty zaś z kamienia polnego.

Każde ze skrzydeł zamku jest podpiwniczone i posiada cztery piętra. Na parterze znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i zaopatrzeniowe (kuchnia, piekarnia, magazyny). Główna płaszczyzna mieszcząca komnaty kapituły katedralnej (kapitularz, refektarz, refektarz letni, infirmeria, sypialnie) zajmowała pierwsze piętro i posiadała dziewięć sal różnej wielkości o sklepieniu gwiaździstym. Nad tą płaszczyzną znajdowały się jeszcze dwa piętra, których sufity wyłożone były belkami, z małymi oknami szczelinowymi oraz piętro obronne z lukami wychodzącymi na pola i dziedziniec.

Muzeum Zamkowe w Kwidzynie zajmuje 3 kondygnacje. W gotyckich komnatach mieści się kolekcja zbiorów historycznych, etnograficznych i przyrodniczych, a na dziedzińcu urządzono ekspozycję armat. Na 1. Piętrze wśród zbiorów wyróżniają się gotyckie rzeźby sakralne – kamienne i drewniane, a na 2. Znajdują się zbiory etnograficzne, m.in. narzędzia rolnicze oraz wyroby rzemiosła ludowego.

 

5. Katedra św. Jana Ewangelisty

Pierwszy kościół wzniesiony przez mieszkańców był zapewne jeszcze skromną budowlą. Prawdopodobnie na zlecenie kanoników kościół został powiększony i upiększony, nie posiadamy jednak żadnej udokumentowanej wiedzy na temat dawnego wyglądu tej budowli. Prawdopodobnie wiosną 1343 roku rozpoczęto prace związane z budową nowego chóru. Wyżej wymienione dokumenty z 1342 roku zawierają też wzmianki o dwóch braciach zakonnych „Ruperto murorum" i „Johanne carpentariorum magistris castri", którzy odpowiedzialni byli za nadzór nad pracami murarskimi i ciesielskimi przy świeżo ukończonym zamku. Oni też prawdopodobnie nadzorowali budowę katedry. Katedra w pełni jest dziełem czternastowiecznym. Stulecie to uchodziło za „złoty wiek" Prus Zakonnych. W tym okresie przez dłuższy czas panował pokój, co pozwalało na rozkwit gospodarki i handlu, dając tym samym ekonomiczną podstawę do realizowania skomplikowanych i kosztownych przedsięwzięć budowlanych.

Łączna długość katedry wynosi 86m (300 stóp chełmińskich) i dzieli się na chór i korpus kościoła. Z zewnątrz budowla sprawia wrażenie bardzo zwartej, niczym odlanej z formy. Wielobocznie zamknięty chór jednonawowy jest wyższy niż trzynawowy korpus, a przejście pomiędzy tymi elementami stanowią dwie wąskie wieże schodowe umiejscowione po stronie północnej i południowej, wystające poza linię muru. Wieże są ośmiokątne, ich podstawę stanowią jednak kwadratowe cokoły.

Po południowo-zachodniej stronie katedry wznosi się potężna wieża, która pełniła dwie funkcje. Z jednej strony była wieżą dzwonną kościoła, z drugiej zaś strony stanowiła główną wieżę obronną zamku. Wysokość wieży wynosi 59 m. Katedra jest budowlą trzynawową o charakterze pseudobazyliki, której nawa główna mierzy 62 m i posiada 5 ½ przęseł w sklepieniu. Potężnie wyglądające filary o podstawie ośmioboków stoją w dużej odległości od siebie. Filary przechodzą w wysokie arkady ostrołukowe, na których bezpośrednio opiera się strefa okien górnych.

W czasach średniowiecza kwidzyńska katedra plasowała się w ścisłej czołówce najwspanialszych budowli sakralnych całych Prus. O jej świetności stanowiła nie tylko wspaniała architektura, ale i bogate wyposażenie posiadające wielkie walory artystyczne.

Obecny wygląd wnętrza został w znacznej mierze ustalony w wieku XIX, podczas zakrojonych na szeroką skalę prac restauracyjnych. Powadzono je z dużym pietyzmem, a kierował nimi jeden z najwybitniejszych niemieckich architektów tamtych czasów – Friedrich August Stüler. Usunięto wówczas znaczną część wyposażenia nowożytnego. Jednak – zgodnie z ówczesnymi trendami konserwatorskimi – prace nie miały na celu dokładnego odtworzenia wyglądu wnętrza z okresu gotyku, ale – co też jest cenne – do stworzenia wystroju, który miał odpowiadać „duchowi średniowiecza". Powstały wówczas: nowy ołtarz, ambona, ławki oraz portal kaplicy Groebenów. Przebudowano emporę organową i przeniesiono organy w miejsce, w którym znajdują się obecnie. Ołtarz i ambonę wykonano z tworzywa obcego średniowiecznym architektom i artystom – są to odlewy cementowe. Zarówno ołtarz, jak i kazalnicę osobiście zaprojektował Stüler, zaś wykonał je rzeźbiarz Koch z Poczdamu.

Neogotycki ołtarz, tworzący rodzaj lektorium, przykuwa uwagę swoimi formami architektonicznymi – maswerkami, sterczynami i rzeźbami. Oprócz grupy Ukrzyżowania, w zwieńczeniu umieszczono figury św. Piotra i św. Pawła, w części dolnej zaś posągi czterech ewangelistów. Jest to dzieło miejscowego rzeźbiarza, Heinricha Medema.

Ambona wyróżnia się strzelistym ażurowym baldachimem. Ozdobiona jest neobarokowymi reliefami, które przedstawiają misyjną działalność św. Wojciecha wśród Prusów.

XIX wiek to także czas przeniesienia szesnastowiecznych organów, które do remontu umieszczone były nad ołtarzem, przy ścianie oddzielającej kościół od części prezbiterialnej, przeznaczonej dla polskich ewangelików. Znawcy tematu zakładają, że pierwsze organy istniały w kwidzyńskiej katedrze już za czasów Doroty z Mątowów. Zachowały się przekazy mówiące, iż błogosławiona nieraz w ekstazie słuchała ich dźwięku. Instrument z końca XVI wieku zniszczyli, niestety, radzieccy żołnierze w 1945 roku. Obecne organy powstały po II wojnie światowej, w drugiej połowie XX wieku. Zabytkowa jest jedynie szafa organowa i część dekoracji.

W podziemiach katedry znaleziono groby wielkich mistrzów.

 

6. Ciekawostki

  • W 1765 r. król Prus Fryderyk II Wielki założył w Kwidzynie komorę celną, narzucając wysokie cła na polskie towary spławiane Wisłą do Gdanska;
  • od chwili przybycia do Polski, w 1226 roku, do bitwy pod Grunwaldem, w 1410 roku, Krzyżacy wznieśli na obszarze Prus 120 zamków. Były one świadectwem ich potęgi, mistrzostwa w prowadzeniu walki obronnej, a wśród okolicznej ludności budziły grozę. Krzyżacy budowali zamki co 15-30 kilometrów. Taki sposób rozmieszczenia warowni ułatwiał, w razie zagrożenia, szybkie ostrzeganie załóg za pomocą sygnałów świetlnych. Ponadto rycerze zakonni mogli przyjechać konno trasę z zamku do zamku w ciągu jednego dnia (surowy regulamin zakazywał zakonnikom nocowania poza zamkami na terenie państwa krzyżackiego). Pierwszym przyczółkiem rycerzy zakonnych był Toruń, a trzecim z kolei – zamek w Kwidzynie. W dzisiejszych czasach zespół zamkowo-katedralny w tym mieście jest słynny, ponieważ Krzyżacy zbudowali tu największą toaletę średniowiecznej Europy. Potężnych rozmiarów gdańsko zostało połączone z zamkiem krytym mostem. Ów monumentalny most 55-metrowej długości, pod którym dziś przebiega jezdnia, został wsparty na 5 arkadach. Zarówno w Kwidzynie, jak i w Malborku, gdaniska były elementem architektury obronnej. Gdy zamek został zdobyty, ostatnim miejscem obrony stawały się wieże ustępowe, w których przez dłuższy czas rycerze mogli jeszcze walczyć;
  • powszechne zainteresowanie zwiedzających muzeum budzi tzw. szafa Juranda, czyli skrzynia tortur, którą wykorzystano w filmie „Krzyżacy” , nakręconym według powieści Henryka Sienkiewicza;
  • Pomezania to najdalej na zachód wysunięta dzielnica pogańskich Prus, zajmująca ziemie nad Wisłą i Nogatem. Diecezja pomezańska, obejmująca okolice Kwidzyna, Susza i Prabut, założona w 1243 roku przez dominikanina, Ernesta z Torgawy, istniała do 1526 roku, czyli do chwili likwidacji państwa krzyżackiego. Inaczej niż sąsiednia Warmia, Pomezania nigdy nie zyskała większej samodzielności – zadekretowano nawet, że członkami kapituły mogą być wyłącznie „bracia zakonni”, czyli Krzyżacy;
  • w katedrze pochowano św. Dorotę z Mątw, słynną z cnót i pobożności, która w 1393 roku zamurowała się w niewielkiej celi w krypcie kościoła (zmarła po kilku mmiesiącach);
  • w wieży studziennej znajduje się źródło, które bije nieprzerwanie od 650 lat;
  • na poddaszu zamku w czasie wykonywanych prac remontowych natrafiono pod podłogą na karteczkę, notatkę spisaną przez murarzy i cieśli pracujących tam w 1936 roku. Notatka w języku niemieckim sporządzona na odwrocie Karty Płac donosi: "Dzisiaj, 20 kwietnia 1936 roku, w dniu urodzin Adolfa Hitlera pracujemy tu, na starym zamku i bardzo ubolewamy, że z tego święta nic nie mamy. Pieniędzy jest u nas zawsze mało". Murarze i cieśle z firmy Karl Westphal, Bruno Winter – cieśla, Albert Krival – murarz, Willy Lutz – murarz, Max Weidemeier – murarz, Karl Rosenau - pracownik . Firma budowlana "Karl Westphal" jak i pracownicy wymienieni w notatce pochodzili z Kwidzyna.

 

7. Opinia

08-09-2017 wracając znad morza postanowiliśmy wjechać do Kwidzyna. Naszym oczom ukazał się cudowny, ceglany kolos! Genialna budowla, nietypowa, unikalna. Katedra i zamek tworzą niebywały widok! Wnętrze katedry i jej gabaryty zapierają dech! Natomiast zamek oferuje przechadzkę z przewodnikiem w formie audio po salach i korytarzach, po dziedzińcu uzbrojonym w armaty oraz po kilkupoziomowym muzeum, które jest dość dobrze wyposażone.

Pierwsze skojarzenie po pobycie w Kwidzyniu: monumentalny zespół katedralno – zamkowy, który każdy MUSI zwiedzić!!!!!!

 

8. Bibliografia

www.kwidzyn.pl

www.kwidzyn.naszemiasto.pl

www.kwidzynopedia.pl

www.zamek.kwidzyn.pl 

„Polska na weekend i na wakacje z rodziną”

Adam Dylewski, „Najpiękniejsze zabytki Polski”, wyd. Świat Książki, Warszawa 2006

 

9. Mapa

Odsłony: 115

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież