JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Mazowieckie

SOCHACZEW - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Bitwa nad Bzurą

4. Ciekawe miejsca

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Sochaczew - miasto w województwie mazowieckim, powiecie sochaczewskim, na prawym, wysokim brzegu rzeki Bzury. Miasto jest jednym z najstarszych miast mazowsza.

Pierwsza pisemna wzmianka o Sochaczewie pochodzi z 1221 roku. Jest kilka hipotez dotyczących pochodzenia nazwy miejscowości. Najbardziej prawdopodobna to ta, która mówi o drewnianym narzędziu służącym do uprawy roli - "socha".

 

2. Historia

Badania archeologiczne dowodzą, że już ponad 2,5 tys. lat temu na terenie obecnego Sochaczewa istniało osadnictwo ludzkie. W wiekach X i XI Sochaczew pełnił funkcję ważnego ośrodka handlowego. Według tradycji tutejszy klasztor był miejscem śmierci króla Bolesława III Krzywoustego, którego testament zapoczątkował podział Polski na dzielnice. W 1221 roku wzmiankowano o Sochaczewie jako grodzie kasztelańskim broniącym przeprawy przez rzekę. W następnym stuleciu gród ten stał się jedną z rezydencji książąt mazowieckich.

Prawa miejskie otrzymał Sochaczew - prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV stulecia zaś w 1324 roku w dokumencie wydanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława, Sochaczew po raz pierwszy wzmiankowano jako miasto.

W XIV wieku książęta mazowieccy pobudowali w Sochaczewie jeden ze swych zamków. W następnym stuleciu miasto przyłączono do Korony, stało się starostwem grodowym i siedzibą powiatu. Okres rozkwitu miasta nie trwał długo. Pożary - przekleństwo łatwo palnych i gęsto zabudowanych dawnych miast - spowodowały ogromne zniszczenia.

Na sochaczewskim zamku 27 kwietnia 1377 roku Siemowit III książę sochaczewski, rawski i wiski ogłosił "Statuty Sochaczewskie" pierwszy zbiór praw dla Mazowsza.

Następnie Sochaczew został doszczętnie zrujnowany przez szwedzki potop, wojnę północną 1700-21, a w latach 1708-09 swoje żniwo zebrała zaraza.

Po rozbiorach miasto trafiło do zaboru pruskiego, następnie znajdowało się w Księstwie Warszawskim, a od roku 1815 - w Królestwie Polskim. Wówczas zamieszkany w znacznej mierze przez Żydów Sochaczew stał się znanym ośrodkiem chasydzkim, skupionym wokół cadyka Abrahama Bornsteina oraz jego następców. Ten świat zakończył się jednak w gettcie, które w latach 1940-41 zorganizowali to hitlerowcy.

W dniach 9-22 września 1939 roku w rejonie Sochaczewa rozegrała się słynna bitwa nad Bzurą - największa w polskiej kampanii wrześniowej 1939 roku. Stoczyły ją w dniach 9-18 września armie "Poznań" i "Pomorze" pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby, z armiami niemieckimi, dowodzonymi przez gen. von Runstedta, dysponującymi ogromnymi siłami pancernymi i potężnym wsparciem lotnictwa bojowego. Bitwa przebiegała w trzech fazach - dwie pierwsze miały charakter działań zaczepno - obronnych podejmowanych przez polską, trzecia zaś - obronnych.

Pamięć o wyjątkowych dziejach Sochaczewa zawarta jest w bogatych zbiorach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Powstała w 1973 roku kolekcja muzealna stanowi wspólny dorobek Sochaczewian.

 

3. Bitwa nad Bzurą

W dniach od 9 do 18 września 1939 roku nad Bzurą rozegrała się największa bitwa w czasie Wojny Obronnej Polski 1939. Znana jest jako Bitwa nad Bzurą lub Bitwa pod Kutnem. Została stoczona przez armie polskie "Poznań" i "Pomorze" z niemieckimi 8 i 10 Armią z Grupy Armii "Sud".

Armie "Poznań" i "Pomorze" broniły, zgodnie z planem, terenu Poznańskiego i Pomorza. W dniach 1-3 IX armia "Pomorze" poniosła porażkę w Borach Tucholskich i wycofała się na pd. brzeg Wisły. Niemcy nie podjęli pościgu, ruszyli wojskami szybkimi na wsch. (w pasie na pn. od Wisły). Armia "Poznań", nie atakowana większymi siłami, pozostawała w obronie na terenie Wielkopolski. 5 IX, wobec odniesionych przez Niemców sukcesów na obu skrzydłach frontu pol., Nacz. Wódz zarządził ogólny odwrót na linię rzek: Narew, Wisła i San. Armie "Poznań" i "Pomorze", wysunięte w stosunku do pozostałych sił pol. bardziej na zach., znalazły się w odosobnieniu. Otrzymały one w ramach odwrotu na nową linię obrony rozkaz odejścia na Warszawę. Odwrót dokonany nocami zapobiegł wykryciu wycofujących się wojsk przez lotnictwo niem. 8 IX armie "Pomorze" i "Poznań" osiągnęły obszar Kutno, Włocławek, Koło. Równolegle do kierunku odwrotu obu armii pol. zdążały niem. 8 i 10 Armia, które dysponując wojskami szybkimi wyprzedziły siły polskie.

8 IX gen. Kutrzeba przedstawił Naczelnemu. Dowództwu propozycję przeciwuderzenia w odsłonięte pn. skrzydło maszerującej ku Warszawie niem. 8 A, uzyskania szerszego korytarza oper., dla ułatwienia odwrotu zabezpieczonego od pn. linią Wisły, a od pd. uchwyconą rubieżą obrony na pd. od Bzury i linii kol. Głowno-Warszawa. W tym czasie na pozostałym froncie Niemcy rozwijali działania zaczepne: na pn. osiągnęli Narew, na kier. Toruń, Warszawa posuwali się wzdłuż Wisły, w centrum (na kier. warszawskim) 8 A wyszła na linię Łęczyca Łódź; wojska szybkie 10 A (4 DPanc z 6 KPanc) usiłowały uchwycić z marszu Warszawę. Dowództwo niem. zakładając, że siły pol. z Pomorza i Poznańskiego wycofały się na wsch., dążyło do jak najszybszego opanowania stolicy i przekroczenia środk. Wisły.

Armia "Poznań" tymczasem przerwała odwrót i koncentrowała się w myśl decyzji gen. Kutrzeby do uderzenia w ogólnym kier. na Łódź, na skrzydło i tyły niem. 8 A. Armia "Pomorze" oddalona była jeszcze o 3-4 dni marszu od podstaw wyjściowych do natarcia. Dowództwo pol., mając dość dokładne informacje o ugrupowaniu niem., planowało wykonanie manewru zaczepnego przez uderzenie armii "Poznań" na 30 DP osłaniającą skrzydło niem. 8 A, rozbicie jej, następnie pobicie rozśrodkowanych sił 8 A we współdziałaniu z nadciągającą armią "Pomorze".

Otrzymawszy zgodę Nacz. Wodza, armia "Poznań" rozpoczęła 9IX przeciwuderzenie z rej. na pn. od Bzury na niem. 30 i 24 DP, rozciągnięte w marszu między Łęczycą a Łowiczem. Natarcie w ogólnym kier. na Stryków prowadziła grupa oper. gen. Knolla (14, 17 i 25 DP). Prawe skrzydło natarcia ubezpieczała w rej. Dąbie Podolska BK, działająca w kierunku na Uniejów, lewe skrzydło - Wielkopolska BK, nacierająca z rej. Soboty przez Bielawy na Głowno. Siły pol. mimo kilkakrotnej przewagi liczebnej, jaką miały początkowo nad Niemcami, oraz czynnika zaskoczenia (uderzenie pol. zaskoczyło dowództwo 8 A niem ) nie zdołały osiągnąć zasadniczego celu, zadały jednak duże straty 30 DP (straciła ok. 1500 ludzi i znaczne ilości sprzętu) i odrzuciły ją ok. 20 km na pd.; zdobyły Górę Św. Małgorzaty, Ryski, Łęczycę i Piątek; znaczne straty w ludziach i sprzęcie zadały również dalszym podchodzącym do walki dywizjom 8 A.

10 IX po południu, w czasie pościgu, pol. 17 DP stoczyła z 17 DP niem. ciężki bój spotkaniowy w Małachowicach. 11 IX armia "Poznań", kontynuując natarcie siłami Podolskiej BK i 25 DP, walczyła w rejonie na pd.-zach. od Łęczycy z nadchodzącą 221 DP niem.; 17 DP wyparła z Grabiszewa, Małachowic i dworu Sokolniki oddziały 17 DP niem., a 14 DP osiągnęła Mąkolicę i Koźlę. Na lewym skrzydle natarcia weszła do walki grupa oper. gen. Bołtucia z armii "Pomorze", zdobywając siłami 4 DP Sobotę i las pomiędzy Bielawami a Głownem, a 16 DP Łowicz. Reszta sił armii "Pomorze" znajdowała się w obronie w rej. Włocławek, Brześć Kujawski, Koło, frontem na zach. i pn.-zach., wiążąc walką niem. 3 K.

Już od 11.IX zaczęli Niemcy kierować nad B. nowe siły, głównie z 10 A, także z 4 A (3 KA i 3 DP) oraz z odwodów GA "Sud". Siły te początkowo podlegały dowódcy 8 A, od 15 IX ponownie przeszły pod dowództwo 10 A. l2 IX dowódca GA "Sud" skierował nad B. lotnictwo grupy lotn. gen. W. Richthofena, później także część sił z 4 Floty Powietrznej. 12 IX wieczorem wykonująca główne natarcie grupa gen. Knolla osiągnęła linię Stryków-Ozorków. W tym samym dniu gen. Kutrzeba otrzymawszy wiadomości o wycofaniu się do Modlina dywizji armii "Łódź", z którymi nie było dotychczas łączności, wydał rozkaz przerwania bitwy.

Nowy plan przewidywał uderzenie siłami armii "Pomorze" przez Łowicz na lasy skierniewickie. W nocy na 13 IX grupa gen. Knolla wycofała się na pn. brzeg rzeki. Nie wiedząc o tym, Niemcy w obawie ponownego natarcia sił pol. odeszli na pd. W tej fazie bitwy inicjatywa pozostawała nadal w rękach dowództwa pol. Na mocy decyzji gen. Kutrzeby 4, 16 i 26 DP oraz Wielkopolska BK pod dowództwem gen. Bortnowskiego miały w nocy na 14 IX uderzyć z pn. brzegu B. przez Łowicz na Skierniewice oraz uchwycić Sochaczew i Puszczę Kampinoską. Grupa oper. gen. Knolla miała wycofać się nad B. i przebić do Warszawy. Dla osłony od pn. i zach. utworzono grupy oper.: pod dowództwem gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego (skład: 15 27 DP i 19 pp) i pod dowództwem gen. S. Grzmota-Skotnickiego (skład: 70 pp, Wielkopolska Brygada ON, 8 baon strzelców 5 baon ckm, Podolska BK i resztki Pomorskiej BK). Rano 14 IX zgrupowanie gen. Bortnowskiego rozpoczęło natarcie; 26 DP mimo silnego oporu niem. sforsowała B.; 16 DP również sforsowała B. i toczyła ciężkie walki o Łowicz; 4 DP osiągnęła szosę Łowicz-Głowno. O godz. 10 gen. Bortnowski otrzymał meldunek lotn. donoszący o licznych kolumnach panc. na drogach między Błoniem a Sochaczewem, maszerującej spod Warszawy niem. 4 DPanc. W obawie, że dywizja niem. jeszcze tego samego dnia może przekroczyć słabo bronioną B. i wyjść na tyły pol. 26 DP nacierającej w kier. na Skierniewice, gen. Bortnowski wydał 26 DP rozkaz odwrotu za B.; dywizja poniosła duże straty. Gdy do odwrotu przeszła także część 16 DP, gen. Bołtuć wycofał swoją grupę za B. 15 i 16 IX armia "Pomorze" broniła się na pn. brzegu B. (26 i 16 DP) i na rz. Słudwi (4 DP), grupa gen. Skotnickiego na pozycji między Kutnem a Żychlinem; grupa gen. Tokarzewskiego w rej. Gąbina. Dywizje armii "Poznań" zajmowały podstawy wyjściowe przez B. w rej. Sochaczewa. Wielkopolska BK po przejściu przez B. w Witkowicach weszła do Puszczy Kampinoskiej.

Początkowo dowództwo niem. nie rozszyfrowało zamiarów dowództwa pol. Dopiero 14 IX rozpoczęło przygotowania mające na celu okrążenie i zniszczenie odosobnionych armii pol. Plan niem. przewidywał skierowanie do bitwy nad B. gros sił 10 A, w tym dwóch dywizji panc., trzech lekkich i jednej zmot. (ok. 800 czołgów) i koncentryczne rozbicie sił polskich.

16 IX przy wsparciu potężnego lotnictwa boj. Niemcy rozpoczęli atak na okrążone armie polskie. 1 DPanc, ściągnięta spod Góry Kalwarii, przeprawiła się przez B. w Kozłowie Szlacheckim, uderzyła na 57 pp z 14 DP, rozbiła go i wdarła się w głąb ugrupowania i na tyły obu armii polskich. 4 DPanc przeprawiła się przez B. pomiędzy Sochaczewem a Brochowem, uderzyła w kierunku pd.-zach. zadając duże straty 25 DP w rej. Adamowej Góry, i opanowała Ruszki. Dalsze natarcie 4 DPanc niem. zostało zatrzymane.

W nocy na 17 1X siły główne armii "Poznań" rozpoczęły bitwę o przełamanie niem. okrążenia pomiędzy Witkowicami a Sochaczewem. 1S DP i Podolska BK przeszły B. w Witkowicach, 25 DP w Brochowie; 17 DP maszerowała w kier. przeprawy do Brochowa; 14 DP koncentrowała się w Łaziskach. Armia "Pomorze" przesunęła się w rej. Osmolin, Kiernozia, Osiek. Grupa gen. Skotnickiego przeszła w rejon na zach. od Kiernozi, a 27 DP z Gąbina na Iłów.

17 IX rano Niemcy wznowili natarcie, kierując je na pn. wzdłuż obu brzegów Bzury. Wspierające natarcie lotnictwo niem. (ok. 300-330 samolotów) bombardowało od godz. 9 do zmroku obszar, na którym okrążone zostały armie pol., wyrządzając ogromne straty w ludziach i sprzęcie. Artyleria niem. ogniem od Brochowa i od strony Wyszogrodu z prawego dominującego brzegu Wisły uniemożliwiała przeprawę; po dwudniowych krwawych walkach niem. związki panc. odcięły większość sił pol. na zach. brzegu Bzury. Okrążone w rej. Wyszogrodu, Starych Bud, Iłowa resztki rozbitych jednostek pol. były systematycznie bombardowane i ostrzeliwane przez lotnictwo niem. i artylerię. Po bohaterskim oporze i wyczerpaniu amunicji i żywności zaprzestały walki. Tylko nielicznym grupom piechoty bez broni ciężkiej udało się wyrwać z okrążenia i przebić przez Puszczę Kampinoską do Warszawy (do 22 IX) i Modlina. Do Warszawy przedostali się gen. Kutrzeba ze sztabem, gen. Knoil i gen. Tokarzewski, obie brygady kaw. po krwawych walkach w Sierakowie, 15 DP po walkach w Laskach oraz 25 DP po walkach pod Młocinami. Zreorganizowane, wzięły one udział w końcowej fazie obrony Warszawy. Reszta oddziałów z gen. Bortnowskim dostała się w okresie 18-22 IX do niewoli.

Bitwa nad Bzurą, mimo że w końcowym rezultacie zakończyła się klęską armii "Pomorze" i "Poznań", spełniła ważne zadanie operacyjno-strategiczne: zmusiła dowództwo niem. do zmiany planu działań, opóźniła kapitulację Warszawy i uniemożliwiła wykorzystanie niem. wojsk szybkich do przegrupowania na pd. skrzydło GA "Sud" w celu przyspieszenia działań na Lubelszczyźnie.

 

4. Ciekawe miejsca

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej- każdy kościół i każda parafia ma Świętego Patrona, do którego sprawowane jest szczególne nabożeństwo. Patronką kościoła sochaczewskiego jest Matka Boża – Królowa Różańca Świętego. Zwyczaj odmawiania Różańca sięga XII wieku. Jego propagatorami byli dominikanie. Kiedy w XVI wieku nad Europą zawisła groźba inwazji islamu, różaniec stał się główną modlitwą. Obecna forma Różańca została ustanowiona przez papieża św. Piusa V w liście apostolskim z 17 września 1569 roku. Wkrótce potem papież ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej, do czego walnie przyczyniło się zwycięstwo pod Lepanto odniesione nad flotą turecką 7 października 1571 roku. Na ten dzień papież św. Pius V wezwał całą chrześcijańską Europę, aby wszyscy wzięli do ręki Różaniec i modlili się o zwycięstwo. Właśnie modlitwie różańcowej milionów wiernych i wstawiennictwu Matki Najświętszej św. Pius V zawdzięcza ocalenie chrześcijaństwa i jego symbolu – Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, z której turecki sułtan zamierzał uczynić stajnię dla koni.

ADRES:

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

96-500 Sochaczew

Młyn Repsz - pierwsza wzmianka o młynie wodnym pojawiła się w 1763 roku. Już wówczas Repszowie sprowadzili się do Polski i zajęli się produkcją przemysłową i rolną. Chodakowski młyn rozpoczął swoją działalność w 1906 roku, a pierwszym właścicielem obiektu był Karol Repsz. W czasie II wojny światowej w domu mieszczącym się przy młynie znajdowało się centrum dowodzenia strukturami Armii Krajowej. W specjalnie urządzonych pomieszczeniach ukrywali się Żydzi, partyzanci i ranni żołnierze. To z tego miejsca wysyłano transporty z żywnością dla uczestników.

Powstania Warszawskiego i wielu innych walczących Polaków. Właściciele Chodakowskiego młyna mieli również znaczący wpływ na życie mieszkańców Sochaczewa. Zygmunt Repsz był inżynierem mostu w Wyszogrodzie oraz mostu na Utracie znajdującego się tuż obok młyna. Alfred Repsz czynnie udzielał się w trakcie budowy szkoły im. Fryderyka Chopina w Chodakowie. Dodatkowo działali również na rzecz tworzenia struktur pomocy społecznej w rodzimym mieście i w Warszawie.

Po wojnie młyn przeszedł na własność Skarbu Państwa i użytkowany był przez zarząd młynów, a następnie gminną spółdzielnię.

Młyn Repsz to jeden z najstarszych i najciekawszych obiektów przemysłowych na terenie ziemi sochaczewskiej. Do dziś zachował się w niemal niezmienionym stanie architektonicznym, a co więcej nadal pełni swoją funkcję jaką oczywiście, jest produkcja mąki. 

ADRES:

ul. Młynarska 4

96-500 Sochaczew

Muzeum Kolei Wąskotorowej- historia Muzeum Kolei  Wąskotorowej rozpoczyna się dnia 30 listopada 1984 roku o godzinie 15.35, kiedy to w trasę wyruszył ostatni rozkładowy pociąg do Wyszogrodu. Dla upamiętnienia tej chwili wszystkie zegary w muzeum pokazują właśnie tę godzinę. Nazajutrz, 1 grudnia 1984 roku Sejmikowa Kolej Wąskotorowa w Sochaczewie zmieniła swego właściciela. Zostało nim Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, a sochaczewska placówka stała się jego oddziałem, przyjmując nazwę Muzeum Kolei Wąskotorowej. Od tego dnia rozpoczęła się historia muzeum, jednak do jego otwarcia wiodła długa 
i wyboista droga.

Należało przetransformować upadającą linię kolejową a ludzie musieli nauczyć się inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość, wykonywać inne zadania co wymagało przemiany mentalnej i profesjonalnej. Trud włożony w pracę przy powstaniu muzeum przyniósł jednak zamierzony efekt. Dnia 6 września 1986 roku oficjalnie otwarto Muzeum dla zwiedzających, pokazując 22 jednostki zabytkowego taboru.

Na uwagę zasługują : najstarszy parowóz firmy Krauss z 1882 roku oraz skład osobowy ze stuletnimi wagonami, obecnie wykorzystywany do przewozu turystów na trasie Sochaczew i Wilcze Tułowskie.

Poza nimi w sochaczewskim muzeum można zobaczyć takie eksponaty jak salonka generała Jaruzelskiego, pojazd wykonany dla marszałka Józefa Piłsudskiego czy samochód marki Warszawa przystosowany do jazdy po torach, skład ratunkowy, pług śnieżny.

Znaczna jest również liczba pamiątek i drobnego sprzętu kolejowego, pokazywanego dziś na dwóch salach wystawowych. Wśród nich znajduje się wiele pamiątkowych fotografii, mundury kolejowe, latarki, modele, dokumenty, bilety, pieczątki.

ADRES:

ul. Towarowa 7

96-500 Sochaczew

Ratusz  - budynek sochaczewskiego ratusza wzniesiono w latach 1825-28 według projektu Bonifacego Witkowskiego. Władze miasta zajęły nowe pomieszczenia po tym jak od 1818 nie posiadały swojej siedziby. Niestety ratusz wielokrotnie ulegał zniszczeniu, w trakcie powstania listopadowego oraz I i II wojny światowej.  

Obiekt zachowany jest w stylu klasycystycznym i ściśle nawiązuje do swojego pierwowzoru. Choć nie posiada portyku na czterech jońskich kolumnach i belwederu powyżej. Do dziś zachowały się kolebkowo sklepione piwnice. Ratusz jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych budowli w Sochaczewie, mieści się w północnej pierzei rynku.

Od 1973 roku obiekt jest siedzibą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

ADRES:

pl. Kościuszki 2

96-500 Sochaczew

Ruiny zamku książąt mazowieckich - początki osadnictwa na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie przypadają na XII stulecie, kiedy funkcjonowała tu osada. W pierwszej ćwierci XIII wieku książę Konrad I Mazowiecki wzniósł tu drewniano - ziemną warownię Piastów Mazowieckich, będącą siedzibą wzmiankowanej w 1221 roku kasztelanii sochaczewskiej. Około połowy XIV stulecia książę Siemowit III wzniósł na wzgórzu murowany zamek w stylu gotyckim. Był to obiekt zbudowany na planie czworoboku, z cegły i kamieni polnych. Zamek składał się z murów obronnych, wieży bramnej od północy z drewnianą nadbudową oraz wewnętrznych zabudowań wykonanych z drewna.

Na zjeździe książąt mazowieckich w 1377 roku w sochaczewskiej warowni ustanowiono Statuty Mazowieckie będące najstarszym pisanym zbiorem praw mazowieckich. Znosiłym.in. sądy boże, polegające na poddawaniu różnym próbom np.: niesienia gorącego żelaza, pławienia w wodzie, pojedynku. Brak obrażeń cielesnych uważano wówczas za dowód niewinności.  

Pomiędzy połową XIV wieku, a 1476 rokiem zamek był siedzibą książąt mazowieckich, a w jednym z pomieszczeń przechowywano księgi sądowe, grodzkie i ziemskie.

Około I połowy XVI wieku starosta sochaczewski Krzysztof Szydłowiecki znacznie przebudował zamek. Odrestaurowano mury, wzniesiono nową, wschodnią wieże bramną na planie prostokąta oraz wybudowano drewniany dom mieszkalny. Pozostałą zabudowę stanowiły : największy drewniany dom królewski od strony południowej i dom stary po zachodniej stronie. Najbardziej reprezentacyjny był oczywiście dom królewski, w którym na trzech kondygnacjach znajdowały się sklepy, składy i piwnice oraz powyżej pomieszczenia zamieszkiwane przez monarchę. Dom stary łączył się z wieżą i był użytkowany przez załogę. Aby dodatkowo wzmocnić warownię, usypano wokoło niej 2 wały ziemne.

Przez cały XVI wiek zamek ulegał coraz większemu zniszczeniu, a przyczyniły się do tego głównie mała stabilność oraz osuwanie się zboczy wzgórza zamkowego, co w kolejności prowadziło do pękania murów budowli i zabudowań wewnętrznych.

W latach pomiędzy 1608-1638 Stanisław Radziejowski polecił rozebrać ruiny zamku gotyckiego, z wyjątkiem baszty północnej, w której mieściło się archiwum ksiąg grodzkich. Priorytetem było wzmocnienie fundamentów oraz zbocz wzgórza zamkowego. Zamek nowożytny składał się z trzech skrzydeł, z których reprezentacyjne było zachodnie. To w nim mieściły się najważniejsze pomieszczenia : sala rycerska oraz skarbiec na srebra i dokumenty na piętrze. W pozostałych dwóch skrzydłach mieściły się komnaty niższej rangi. W miejscu wieży wschodniej wzniesiono ośmioboczną basztę w której znajdowała się kaplica. Wjazd na dziedziniec prowadził przez kurtynę wschodnią, tuż przy wieży i poprzedzony był drewnianym mostem.

W czasie najazdu szwedzkiego zamek uległ zniszczeniu, a podczas Powstania Kościuszkowskiego został ostatecznie zrujnowany przez Prusaków. Około 1815 roku zawaliły się pozostałości dwóch zamkowych baszt.

Do czasów dzisiejszych przetrwało zachodnie skrzydło z dużymi otworami okiennymi skierowanymi ku rzece. Zaś w skrzydle wschodnim pozostały jedynie szczątki wieży, przy której znajdował się wjazd na dziedziniec zamku. Dosyć czytelnie zachowała się również fosa, odcinająca zbocza wzgórza od reszty otoczenia.

ADRES:

ul. Podzamcze

96-500 Sochaczew

 

5. Ciekawostki

  • Z Sochaczewem związane są następujące osobistości: Fryderyk Chopin (kompozytor), Robert Janowski (program "Jaka to melodia"), Mariusz Kamiński (PiS), Wojciech Olejniczak (SLD), Krzysztof Rutkowski (detektyw);
  • w Sochaczewie w 1556 roku spalono na stosie mieszkankę miasta Dorotę Łazęcką i kilku Żydów, oskarżonych o profanację hostii;
  • w mieście znajduje się unikalny na Mazowszu tzw. "Kanał Królewski". Jest to blisko 300-metrowy tunel o wysokości od 160 do 200 centymetrów i szerokości, która umożliwia przejście pojedynczej osobie. Obiekt najprawdopodobniej powstal w pierwszej połowie XIX stulecia;
  • w Sochaczewie od 1993 roku odbywa sięMiędzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu, którego organizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina.

 

6. Opinia

Jak myślę o Sochaczewie to szczerze mówiąc mam mieszane uczucia... Otóż 12-02-2015 roku o 5 rano (było jeszcze ciemno) postanowiliśmy pochodzić po mieście. Pierwszą rzeczą po wyjściu z auta... była zaczepka, powiedzmy, niezbyt życzliwie nastawionych dwóch młodzieńców.... Jak to mówią - pierwsze wrażenie robi się tylko raz.... i jakoś ta sytuacja po prostu zniechęciła mnie do głębszego poznawania miasta...

Jedyny + to bardzo dobrze zrewitalizowane ruiny zamku!

 

7. Bibliografia

www.naszzamek.pl

www.sochaczew.pl

www.parafiawawrzyniecsochaczew.pl

www.1939.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 862

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież