JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Mazowieckie

MODLIN - twierdza

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Wybrane obiekty Twierdzy Modlin

4. Ciekawostki

5. Opinia

6. Bibliografia

7. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Modlin- dawna wieś w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, dziś będąca dzielnicą Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

2. Historia

Pierwsze projekty budowy kompleksu fortyfikacyjnego opracował holender w służbie rosyjskiej gen. inż. Pieter Cornelius van Suchtelen w latach 1794-96, lecz niestabilna sytuacja polityczna nie sprzyjała podejmowaniu tak wielkich inwestycji.

1 grudnia 1806 roku decyzję o uformowaniu ceglanych umocnień wydał sam cesarz Francji Napoleon, któremu przypisuje się pomysł zbudowania kilku bastionów twierdzy Modlin, wzniesionych w latach 1806-12. Powstała wtedy twierdza otwarta od strony rzeki, w kształcie półowalu z pięcioma bastionami. Budowniczowie, stosując sie do ówczesnych zasad architektury obronnej, nie otoczyli twierdzy murami, lecz budynkami odległymi od siebie średnio o około 1400 metrów. Dzięki umieszczonym w budynkach działobitniom, żołnierze mogli skutecznie bronić się przed nieprzyjacielem oraz wzajemnie się osłaniać.

Twierdza Modlin została zdobyta przez Rosjan w 1813 roku, po 10 miesiącach oporu załogi dowodzonej przez majora Hilarego Krasińskiego. Z rozkazu cara Mikołaja I Rosjanie wkrótce rozpoczęli przebudowę umocnień. Otoczyli twierdzę dwoma pasami wałów, wewnętrzny liczył 7, a zewnętrzny - 17 km. W wałach zbudowano bastiony i bramy. Na zewnątrz obwarowań znajdowały się schrony i kojce artyleryjskie.

Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku Twierdza znalazła się w Królestwie Polskim. Zdobyta przez powstańców w 1830 roku, stała się jednym z ostatnich miejsc oporu wojsk polskich w 1831 roku. Pod koniec września pod Modlinem pojawiły się oddziały rosyjskie, które od razu przystąpiły do przygotowań oblężniczych. Do walk jednak nie doszło, bowiem na wieść o internowaniu armii powstańczej w Prusach, gen. Ledóchowski podjął 8 października decyzję o kapitulacji Modlina. Dzień później o godzinie 5 rano garnizon Twierdzy bez broni opuścił zajmowane pozycje a jego miejsce zajęły oddziały rosyjskie. Lata 1832-41 to gruntowna modernizacja Twierdzy przez Rosjan wg projektu gen. inż. Dehna i gen. Aleksandra Iwanowocza Feldmana. Wybudowano m.in. koszary obronne - najdłuższy budynek w Europie, wiele obiektów o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, oraz dwie działobitnie z 1832 i 1839. W 1834 roku twierdza została przemianowana przez Rosjan na Nowogieorgijewsk.

Podczas I wojny światowej Niemcom udało się przełamać front rosyjski pod Gorlicami i wojska gen. von Besselera szybko dotarły pod Modlin rozpoczynając jego oblężenie. Akt kapitulacji podpisano 20 sierpnia i do końca wojny pozostający w rękach niemieckich Modlin nie odegrał żadnej roli w wojennych zmaganiach.

W pierwszych dniach listopada 1918 roku Wojsko Polskie objęło dowództwo w Twierdzy, a jej pierwszym dowódcą został pułkownik artylerii Edward Malewicz.

Nadeszła II wojna światowa - nalot na Modlin nastąpił 1 września w godzinach rannych. Pełniący obowiązki dowódcy gen. Wiktor Trommee, podjął w dniu 29 września decyzję o kapitulacji. Poddanie Twierdzy nastąpiło zarówno z braku amunicji, żywności i wody, jak i główni wobec świadomości, że dalsza obrona jest bezcelowa ze względu na całkowitą klęskę armii polskiej i opanowanie całego kraju przez nieprzyjaciela.

Twierdza Modlin została wyzwolona 18 stycznia 1945 roku przez żołnierzy radzieckich.

 

3. Wybrane obiekty Twierdzy Modlin

Ruiny spichlerza zbożowego - spichlerz zbudowany w 1844 roku u ujścia Narwii do Wisły. Zaprojektowany przez polskiego architekta Jana Jakuba Gaya był najpiękniejszym gmachem Królestwa Polskiego. Spichlerz, oprócz zadań magazynowych, mógł pełnić funkcje obronne, gdyż na pierwszej kondygnacji zaopatrzony został w otwory przystosowane do prowadzenia ognia zarówno artyleryjskiego, jak i z broni palnej. Rolę magazynu zbożowego pełnił do 1853 r., tj. do czasu odkupienia go przez ówczesne władze wojskowe od Banku polskiego z przeznaczeniem na magazyn sprzętu saperskiego (temu celowi służył do września 1939). Obiekt został zbombardowany przez hitlerowców we wrześniu 1939roku.

Reduta Napoleona - jedna z czterech najstarszych, murowanych budowli obronnych w Modlinie. Pamięta, bowiem czasy istnienia Księstwa Warszawskiego utworzonego w 1807 r. na mocy porozumienia cesarza Francji Napoleona Bonapartego i cesarza Rosji Aleksandra I. Jest to budowla obronna o roli wieży artyleryjskiej - nawiązująca do wież Montalemberta, o dużej koncentracji ognia, który takie rozwiązania preferował w projektowanych fortyfikacjach. Rozpoczęto ją budować latem 1811 r. Przerwano roboty wiosną 1812 r. wraz z wyprawą Wielkiej Armii przeciwko Rosji, gdzie Wielka Armia Napoleona poniosła sromotną klęskę. Już w styczniu 1813 r. Napoleon nakazał bronić na terenie Księstwa wielu twierdz, w tym i Modlina. Reduta - śródszaniec - wieża, nie uczestniczyła w podjętych w 1813 r. trzech szturmach rosyjskich na twierdzę, bowiem nie była jeszcze ukończona. Reduta jest trzykondygnacyjna z przeznaczeniem pierwszego piętra dla pomieszczenia 300 osobowej załogi. Usadowiona została na kamiennym cokole, narożnikami na osi północ-południe i wschód-zachód. Na parterze w narożniku północnym pomieszczono magazyn prochowy; w południowym narożniku miała być umieszczona podziemna cysterna na wodę. Mur zewnętrzny reduty u przyziemia dochodzi do 1,8m grubości. Kazamaty mają sklepienia kolebkowe, na pierwszym piętrze oddzielane furtami. Wewnątrz reduty znajduje się dziedziniec o boku ok. 17 m. Ściany arkadowe pierwszego piętra, od strony dziedzińca nie zostały zrealizowane, zastąpiono je prostokątnymi oknami. Bok reduty ma ok. 41 m, wysokość ok. 10,5 m z murem osłonowym platformy dla 3 armat na każdym boku, a ściany reduty zbiegają się lekko ku górze. W narożnikach: wschodnim i zachodnim nie zrealizowano krętych schodów z parteru na platformę.

Korona Utracka - gruntowna modernizacja twierdzy przeprowadzona przez Rosjan w latach 1832 - 1841 spowodowała podniesienie korony "Utrackiej". Rozbudowę oparto na starej koronie o zdeformowanym narysie bastionowym. Cytadela i obwód zewnętrzny otoczone zostały ścianką strzelecką, zwaną murem Carnota. Mur od strony zewnętrznej jest gładki, posiada pionowe szczeliny jako strzelnice dla piechoty. Od wewnątrz posiada wnęki. W każdej wnęce znajdują się trzy kwadratowe strzelnice a ich cechą charakterystyczną jest to, że środkowa jest prostopadła do muru, prawa skierowana na prawo, lewa na lewo.

Budynki carskie - zostały zbudowane w latach 1897-1903 jako zabudowania o charakterze mieszkalnym dla kadry rosyjskiej armii. Są dwukondygnacyjne i niepodpiwniczone (zamiast piwnic obok znajdują się charakterystyczne komórki). Nad klatkami schodowymi znajdują się dekoracyjne szczyty, niektóre z zachowanymi datami budowli.

Prochownia - do przechowywania prochu, ładunków prochowych, kul armatnich i karabinowych. Przysypana grubą czapą ziemi.

Brama Ostrołęcka - wzniesiona w 1836 roku w obwodzie zewnętrznym twierdzy od strony wschodniej była jedną z sześciu bram, przez które odbywała się kontrolowana komunikacja do środka i na zewnątrz cytadeli. Na początku XX w. w bramie został wybity dodatkowy otwór, przez który przebiegały tory kolejki wąskotorowej prowadzącej ze stacji kolejowej w Modlinie do zakładu produkującego beton na potrzeby rozbudowy twierdzy. Nazwę nadali bramie Rosjanie na pamiątkę swego zwycięstwa nad armią polską w maju 1831 roku. Mino, że po odzyskaniu niepodległości zmieniono rosyjskie nazwy obiektów na polskie, brama zachowała swoje pierwotne nazewnictwo.

Działobitnia "gen. Dehna" - działobitnia zwana imieniem rosyjskiego gen. Iwana Dehna, generalnego budowniczego twierdz na obszarze Królestwa Polskiego. Została zbudowana przez Rosjan w 1839 roku jako osłona pierwszego bastionu obwodu wewnętrznego umocnień twierdzy. Budowla murowana z cegły, posiadała wielką koncentrację ognia artyleryjskiego, bo wyposażona została w 52 otwory artyleryjskie. Otoczona fosą (suchą) z murowaną przeciwskarpą, w postaci muru Carnota. Dolna kondygnacja zaopatrzona została w system chodników.

Kasyno oficerskie - dla oficerów rosyjskich to obiekt o charakterze pałacowym. Powstał ok. 1905 roku. Wybudowany na planie litery T, z tarasem na górze. Był budynkiem nowoczesnym. Miał oświetlenie elektryczne, własną kotłownię i centralne ogrzewanie, które działa do dziś. Budynek był siedzibą komendanta twierdzy, odbywały się tam bale, przyjmowano ważnych gości. W sali kasyna 19 sierpnia 1915 roku podpisano wstępną kapitulację Twierdzy Nowogiergijewsk, a w okresie międzywojennym klub gościł w swych murach najwyższych przedstawicieli władz II Rzeczpospolitej.

Wieża "Czerwona" zwana "Tatarską" - wieża góruje nad zachodnim krańcem południowego odcinka koszar obronnych. Powstała w czasie rosyjskiej rozbudowy twierdzy w latach 1832-41. Potoczna nazwa obiektu pochodzi z czasów zaborów, kiedy zamieszkiwali tam żołnierze rosyjscy wyznania muzłumańskiego. Dowództwo garnizonu, obawiając się zatargów na tle religijnym i narodowościowym między żołnierzami różnych nacji, wyznaczyło na miejsce zamieszkania, pochodzącym z reguły z Kaukazu, wyznawcom Islamu właśnie ową wieżę. Reszta żołnierzy zamieszkująca pozostałą część koszar zwała to miejsce między sobą "koszary kaukaskie" lub "wieża tatarska". Wieża pełniła zasadniczo dwie funkcje: komunikatywną i obserwacyjną, miała kontakt telegraficzny z Petersburgiem.

Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin - otworzono 9 września 2006 roku. Muzeum gromadzi eksponaty będące świadectwem militarnych dziejów 1939 roku, dając obraz żołnierskich zmagań. Pokazując uzbrojenie i sprzęt wszystkich rodzajów wojsk, mundury, ekwipunek żołnierski, sztandary, mapy, rękopisy, fotografie. Dużo eksponatów pochodzi od darczyńców.

Wieża wschodnia "Biała" - w przeciwieństwie do wieży czerwonej, wieża ta została otynkowana i stąd jej popularna nazwa. Wieża jest wysoka, od przyziemia koszar do tarasu górnego liczy 29 m, a wraz z przybudówką 31,6 m. W nadbudowie ściany frontowej dolnego tarasu umieszczono 6 osi artyleryjskich skierowanych w stronę przedmościa nowodworskiego, natomiast od strony dziedzińca w nadbudowie znajdują się trzy pary okien. Natomiast w nadbudowie tarasu górnego o wysokości dwóch kondygnacji nie ma ozdobnych strzelnic kluczowych - jak w wieży czerwonej, są zwykłe otwory okienne wstawione w prostokątne i łukowe wnęki w elewacji zewnętrznej.

Koszary obronne- zbudowane podczas wielkiej rozbudowy rosyjskiej w latach 1832-44 na polecenie gen. Todlebena. Uznawane za najdłuższy w Europie obiekt woskowy - mają ponad 2 km długości. Miały pełnić rolę ostatniego bastionu Twierdzy Modlin. Mogły pomieścić do 20 000 żołnierzy. W ciągu budynku koszarowego postawiono trzy wieże, dwie od strony południowej - na krańcu wschodnim koszar "Białą" i zachodnim "Czerwoną" oraz "Wodną" w części północnej budynki. Oś budowli dzielił korytarz, wyodrębniając dwie jego zasadnicze części: bojową - zewnętrzną i mieszkalną - wewnętrzną. Grubość ścian części zewnętrznej, które mogły być narażone na niszczące działanie pocisków miała 182 cm, a ścian wewnętrznych i działowych, mniej narażonych na ostrzał 120 cm. Ściany frontowe części zewnętrznej zostały wyposażone w otwory strzeleckie karabinowe i działowe, a dodatkową obronę zapewniały przylegające do murów budynku kaponiery, z których można prowadzić ostrzał wzdłuż ścian. Komunikację do wnętrza koszar i na zewnątrz zapewniało 8 bram, z których 4 do dziś spełniają swe funkcje komunikacyjne.

 

4. Ciekawostki

  • Reduta Napoleona - zdaniem naukowców, jest to jedyna budowla na świecie zaprojektowana osobiście przez cesarza Francuzów;
  • Ruiny spichlerza jest wykorzystywany jako plener filmowy. Zagrał rolę Zamku Horeszków w ekranizacji "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy;
  • W Kasynie Oficerskim kręcono sceny do "CK Dezerterzy";
  • Brama Ostrołęcka grała w pierwszej scenie filmu "Pułkownik Kwiatkowski";
  • Kręcono to również sceny do takich filmów jak: "Cudzoziemiec", "Złota Kaczka", "Wesele", "Bitwa Warszawska 1920", "Czas Honoru", "Róża";
  • W Twierdzy znajdowało się tzw. laboratorium, gdzie można było produkować amunicję;
  • Książę Józef Poniatowski, który zginął podczas bitwy pod Liskiem w 1813 r., wkrótce został uznany za bohatera narodowego. W 1816 r. zawiązał się komitet budowy pomnika, który zlecił to dzieło duńskiemu rzeźbiarzowi Bertelowi Thorvaldsenowi. Pomnik w latach 1832-40 trafił do Twierdzy Modlin jako niebezpieczny symbol narodowych dążeń Polaków. Podobno rosyjscy żołnierze uważali, że jest to posąg świętego Jerzego i modlili sie do niego. Dziś pomnik ten stoi na dziedzińcu przed pałacem zwanym dawniej Namiestnikowskim, obecnie siedzibą Prezydenta RP w Warszawie;
  • W Twierdzy Modlin zamieszkała na stałe Baśka Murmańska - niedźwiedzic a polarna. Urodziła się „pod ciemną gwiazdą polarną.” W 1919 r. na targu w rosyjskim Archangielsku kupił ją jeden z przebywających tam polskich żołnierzy. Chciał w ten sposób zaimponować kobiecie, o której względy konkurował z włoskim kapitanem. Nie przewidział jednak, jak daleko idące skutki może mieć to zdarzenie. Baśka zadarła z psem dowódcy wszystkich wojsk Ententy na Murmanie. W efekcie przydzielono ją do Baonu Wojska Polskiego (zwanego Baonem Murmańskim) jako „córkę regimentu”. Tam została wytresowana przez jednego z kaprali i z czasem stała się jednym z żołnierzy, zachowującym się jak oni. Wraz z nimi przypłynęła parowcem do Gdańska, a stamtąd trafiła do Twierdzy Modlin. Tu mieszkała wraz z wojskowymi i zażywała kąpieli w wodach tutejszych rzek. Podczas wojskowej defilady na warszawskim Placu Saskim salutowała przed samym Piłsudskim. Baśka zginęła tragicznie. W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego została zabita przez chłopa, który chciał z niej zrobić futro dla swojej żony.

 

5. Opinia

Przyjechaliśmy do Modlina 12 lutego 2015 roku. I od razu gafa... Będąc w Punkcie Informacji Turystycznej zapytałam się grzecznie jak dojść do twierdzy (miałam na myśli cytadelę). Na co uprzejmy Pan odpowiedział - "ale Państwo już jesteście w Twierdzy bo całe miasto to jedna wielka Twierdza Modlin" :-) no i miał rację! Przechadzając się po miasteczku, na każdym kroku istnieją ślady dawnej warowni. A każdy ślad z niebywałą duszą.... To wprost genialne miejsce!!!! Dużo chodzenia, dużo zwiedzania, dużo zakamarków do których po prostu trzeba wejść!! Idealna wycieczka na więcej niż jeden dzień!

I na tym mogłabym już zakończyć moje zachwyty gdyby nie to, że mieliśmy również okazję zobaczyć wnętrze Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Pomijając fakt, że muzeum jest bardzo dobrze wyposażone, chciałabym napisać o ludziach - kustoszach tego miejsca. Otóż w mojej kilkunastoletniej przygodzie z podróżami nigdy nie dane mi było poznać ludzi z taką pasją i oddaniem jak właśnie w Modlinie!!!!!!!!! Wspaniali pod każdym względem, kapitalnie opowiadają o historii, sypiąc przy tym ciekawostkami jak z rękawa! Nie sposób wyjść z muzeum, bo po prostu nie można im przerwać opowieści. Jestem zachwycona tymi osobowościami! Fenomenalni pod każdym względem!!!!! Chciałabym w tym miejscu podziękować im za to, że są jeszcze na świecie ludzie z takim entuzjazmem i zaangażowaniem w historię. Dzięki Wam jestem spokojniejsza o losy Twierdzy i wiem, że to co pisze w ulotce informacyjnej muzeum to prawda, a mianowicie: "Nasze muzeum nie pozwala zapomnieć o tragicznych, a jednocześnie bohaterskich walkach nie tylko żołnierzy, ale i całego polskiego społeczeństwa."

 

6. Bibliografia

www.twierdzamodlin.pl

www.nowydwormaz.pl

www.baskamurmanska.pl

 

7. Mapa

Odsłony: 1409

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież