JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Małopolskie

ZATOR - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta

3. Legendy

4. Zabytki

5. Parki rozrywki

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Zator – miasto w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim, gminie Zator. Nazwa miejscowości Zator to nazwa kulturowa pochodząca od wyrazu zator i oznacza „zaparcie toru”, zablokowanie lub znaczne zwężenie drogi lub nurtu rzeki. Osada powstała więc w miejscu gdzie prosty bieg rzeki został przez wzniesienie zahamowany a rzeka zmuszona do obejścia przeszkody.

 

2. Historia miasta

W okresie kształtowania się państwa polskiego, w dorzeczu górnej Wisły, późniejszej ziemi krakowskiej obejmującej swoim zasięgiem również teren zatorszczyzny zamieszkiwało plemię Wiślan. Z chwilą powstania państwa polskiego tereny te stanowiły zachodnią część Małopolski, wchodzącej w skład monarchii pierwszych Piastów.

Około roku 1179 w wyniku darowizny Kazimierza Sprawiedliwego na rzecz Mieszka Plątonogiego- księcia opolskiego i pana na Raciborzu, istniejąca wówczas rozległa kasztelania oświęcimska, a wraz z nią zatorszczyzna oderwane zostały od Polski i przyłączone do Śląska pod panowanie Piastów Śląskich. Granicę pomiędzy księstwem opolskim Mieszka Plątonogiego, a dzielnicą krakowską Kazimierza Sprawiedliwego ustalono na rzece Skawie. W tym okresie, według najnowszych badań powstał Zator jako gródek graniczny, strzegący szlaku handlowego wiodącego z Krakowa na Śląsk. z faktem tym wiązać należy również pochodzenie nazwy "Zator", która oznaczać miała zatorowanie drogi lub rzeki. Pierwsza oficjalna wzmianka o wsi Zator pochodzi z roku 1228 w związku z nadaniem jej wojewodzie opolskiemu Klemensowi z Ruszczy. W 1281 roku Zator wszedł w skład nowo powstałego księstwa cieszyńskiego , które otrzymał książę cieszyński Mieszko.

Dokumentem datowanym na dzień "10 listopada 1292 roku" Mieszko cieszyński i pan na Oświęcimiu nadał Zatorowi prawa miejskie wzorowane na prawie dolnośląskiego Lwówka. W latach 1312-1317 z podziału księstwa cieszyńskiego powstało księstwo oświęcimskie. W 1445 roku z podziału tego księstwa powstało Księstwo Zatorskie, a miasto Zator awansowało do miana jego stolicy. Pierwszy książę zatorski Wacław obwarował miasto, poszerzył jego granice, przystąpił do budowy zamku.

W 1456 roku księstwo zatorskie zostało zhołdowane Polsce, a w 1494 roku ostatni książę zatorski Janusz sprzedał księstwo królowi Janowi Olbrachtowi, zachowując prawo dożywotniego władania. Prawnej inkorporacji księstwa zatorskiego do Polski dokonał Sejm Walny w Warszawie w 1513 roku. W wyniku sporu o wodę do stawów rybnych w 1513 roku ostatni książę zatorski Janusz został zamordowany przez kasztelana ze Spytkowic - Wawrzyńca Myszkowskiego. Władzę w księstwie w imieniu króla przejął starosta. Tereny zatorszczyzny włączone zostały do woj. krakowskiego zachowując nadal tytuł księstwa i pewne odrębności ustrojowe. Korzystając z licznych przywilejów królewskich miasto rozwijało się dobrze, kwitł handel, dobrze prosperowała gospodarka rybna, było miejscem sejmików szlacheckich i siedzibą starostwa, stanowiło centrum życia politycznego i gospodarczego na tym terenie.

Okres wojen szwedzkich przyniósł miastu zniszczenia i upadek gospodarczy. Mieszkańców nękały nieurodzaje, powodzie, pożary i "morowe powietrze".

W wyniku I rozbioru Polska ziemia zatorska znalazła się w granicach zaboru austriackiego jako część Galicji, a cesarz Austrii przyjął tytuł księcia zatorskiego. W 1778 roku rząd austriacki sprzedał dobra zatorskie ostatniemu staroście Fryderykowi Piotrowi Duninowi. Uruchomienie linii kolejowej Skawina - Oświęcim przyczyniło się do ponownego ożywienia życia gospodarczego miasta. Powstawały nowe zakłady wytwórcze, rozwijało się rzemiosło, głównie plecionkarstwo i wikliniarstwo, kwitł handel, prosperowała gospodarka rybna.

W wyniku II wojny światowej Zator został wcielony do Rzeszy Niemieckiej (Reichu). W dniu 26 stycznia 1945 roku wojska niemieckie wyparte zostały przez wojska rosyjskie, wchodzące w skład 60 Armii I Frontu Ukraińskiego. Aktualnie miasto pełni rolę lokalnego ośrodka usługowego, jest siedziba władz miejskich.

 

3 Legendy

 • Na trasie między Oświęcimiem a Wadowicami, przy ujściu rzeki Skawy do Wisły, w środku „Żabiego Kraju” położone jest stare o wielowiekowej historii i tradycji miasto Zator, niegdyś stolica księstwa a dziś największy w południowej Polsce ośrodek hodowli ryb.

Przeszłość Zatora, jak i okolicy, związana jest z licznymi stawami. Od wieków ryby łowione w tym rejonie były okrasą stołów królewskich w Krakowie, jak również powodem wielu sporów i kłótni niejednokrotnie kończących się tragicznie. Na początku XVI w. Ostatni książę zatorski Janusz V został zasztyletowany przez kasztelana Wawrzyńca Myszkowskiego ze Spytkowic. Powodem zatargu i zabójstwa było zatrzymanie przez księcia wody do stawu w Laskowej.

Również i później dochodziło do waśni, a najwięcej ich przypadło na okres kiedy właścicielem dóbr zatorskich był hrabia August Potocki, wielki utracjusz i hulaka. Nasiliło się bezprawie i kradzież ryb ze stawów będących własnością hrabiego. Miejscem, w którym spotykali się kłusownicy, była stara karczma na moczarach. W niej knuli przestępcze plany i dokonywali niecnych transakcji. Wszystkiemu sprzyjał karczmarz, zaopatrując ich w odpowiednie sprzęty i przyjmując od złoczyńców łupy.

Pewnego dnia za namową karczmarza postanowili dokonać wielkiej kradzieży ryb z pańskich stawów. Przynieśli ze sobą wszelki sprzęt i złożyli go w szopie na zapleczu oberży. O północy mieli wyruszyć na łowy. Zapowiadała się ciemna, mglista noc sprzyjająca niecnym poczynaniom. Przed północą wszyscy przybyli na miejsce zbiórki, lecz wielkie zdziwienie ich ogarnęło, bo na miejscu gospody utworzyło się bajoro, a na jego brzegu stał chciwy oberżysta. Opowiedział im historię sprzed kilku godzin. Po zapadnięciu zmroku nagle zerwał się silny wiatr. Karczma zatrzęsła się, zatrzeszczała i w pewnym momencie zapadła się pod ziemię. W taki to sposób została na wieki zagrzebana w mule tajemnica niecności ludzi oraz narzędzia, jakimi się posługiwali.

Mogłoby się wydawać, że wraz ze zniknięciem karczmy zostało zdjęte fatum ciążące nad miastem i okolicą. Generalnym pełnomocnikiem dóbr zatorskich został Michał Naimski- wybitny specjalista w dziedzinie hodowli ryb, który podniósł upadające gospodarstwa do kwitnącego stanu.

 • Latem 1240 r Mongołowie, plemiona koczownicze przybyłe z dalekiej Azji pod wodzą Batu-chana, zajęli Ruś oraz część Węgier, a później ruszyli ku wschodnim rubieżom Królestwa Polskiego. W owym czasie państwo polskie zmagało się z kłopotami wewnętrznymi wywołanymi przez zwalczające się księstwa dzielnicowe. Waśnie te były przyczyną osamotnienia i osłabienia kraju. Z początkiem następnego roku część Złotej Ordy pod dowództwem Baidara ruszyła na Śląsk, zdobyła i spaliła Kraków, Sandomierz jak również znaczniejsze miasta i grody. Do wszystkich zakątków kraju docierały wieści o barbarzyństwie i okrucieństwie najeźdźców. Strwożona ludność opuszczała swoje siedziby, kryjąc się w lasach i miejscach niedostępnych. Niewielu rycerzy pozostało do obrony grodów. Dlatego też, gdy pierwsze wrogie podjazdy dotarły do przeprawy przez Wisłę w rejonie Zatora, nie napotkały oporu. Przeszły traktem po śladach za cofającym się wojskiem książęcym do Oświęcimia.

Jak to się mogło stać, że Mongołowie-Tatarzy ominęli Zator nie próbując go zdobywać? Otóż wieczorem, gdy zauważono zbliżające się wojska nieprzyjacielskie, rycerze pozostający do obrony grodu długo rozważali wszelkie sposoby odparcia wroga i ocalenia warowni przed zagładą. Stoczenie bezpośredniej bitwy z Tatarami z uwagi na zbyt słabą liczebnie załogę było bezcelowe, a i pomoc kasztelana oświęcimskiego wydawała się wątpliwa. Pozostawieni i opuszczeni przez wszystkich przystali w końcu na plan przechytrzenia przeciwnika. Nocą część obrońców wyjechała konno i podążyła szlakiem w kierunku zachodnim. Przybywszy do rozwidlenia dróg, gdzie pełno było innych śladów, przekuli koniom kopyta zakładając podkowy odwrotnie. Wracając tedy do warowni zostawiali ślady ułożone w sposób wskazujący jazdę w kierunku przeciwnym, czyniąc wrażenie, że cała jazda opuściła ten teren i uciekła przed najeźdźcą.

W ciszy i spokoju przeczekali tatarską nawałnicę, a gdy zagrożenie minęło otworzyli bramy dla uchodźców. Powracający opowiadali o strasznym losie, jaki spotkał wsie i grody kasztelani oświęcimskiej, o tym, że Tatarzy wdarłszy się do Oświęcimia złupili go i spalili, a ludność wymordowali. Dzięki przebiegłości obrońców ocalał i gród nad Skawą położony, i ludzie, którzy uniknęli niewoli jasyrem zwanej.
Pamięć o tym wydarzeniu przetrwała wieki. Historia ta przekazywana z pokolenia na pokolenie zawsze była powodem do dumy. A i dzisiaj jeszcze niektórzy mieszkańcy Zatora z nią łączą nazwę swojego miasta.

 

4. Zabytki

 • Kościół p.w. Wojciecha i Jerzego - Kościół z 1393 roku w miejscu pierwotnej świątyni romańskiej, wzmiankowanej w 1292 roku. Zabytek klasy I. Gotyk z elementami neogotyku, murowany z cegły, układ polski, w dolnych partiach z kamienia, oszkarpowany. Kilkakrotnie restaurowany, ostatnio w latach 1956-1973 z częściową przebudową wnętrza. prezbiterium gotyckie, krzyżowo-żebrowe. Strop głównego korpusu, filary i chór współczesne. Wewnątrz kościoła liczne pamiątki m.in. spiżowa chrzcielnica z XV w., mozaika ECCE HOMO z XVI w., zabytkowe dzwony z XV i XVI w., fragmenty fresków na ścianach odsłonięte podczas ostatniej renowacji, klasycystyczny fotel dla celebransa z połowy XIX w., konfesjonały z XIX w., liczne epitafia z XVIII/XIX w., gotycki ołtarz główny z 1886 roku.

ADRES:

Kościuszki 3

32-640 Zator

 • Zamek Potockich- Historia zamku sięga powstania Księstwa Zatorskiego w 1445 roku. Książę Wacław przystąpił do budowy zamku i miejskich fortyfikacji. W XVI wieku zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Powstaje piękny, tarasowy ogród. Potop szwedzki zamienia zamek w ruinę. Dopiero objęcie starostwa zatorskiego przez Piotra Dunina na pocz. XVIII wieku przynosi systematyczną poprawę stanu zatorskiego zamku. Po rozbiorach zamek trafił w ręce Austriaków. Fryderyk Piotr Dunin, syn Piotra, odkupił zamek wraz ze wszystkimi dobrami od rządu austriackiego. Zamek wyremontował i przebudował w wygodną rezydencję. Obiekt przechodził w ręce Poniatowskich, Tyszkiewiczów herbu Leliwa, Wąsowiczów herbu Gozdawa i Potockich herbu Pilawa. Kolejna wielka przebudowa zamku to rok 1836. Skala tej przebudowy jest imponująca. Pod kierunkiem włoskich architektów Franciszka Marii Lanciego i Parysa Filippiego zamek przebudowany zostaje w stylu neogotyckim. To właśnie wtedy powstaje ryzalitowa wieża bramna z 4 nadwieszonymi wieżyczkami, brama wjazdowa z blankami. Pałacowy ogród zmienia się w rozległy park w stylu angielskim. W 1939 roku zamek zostaje obrabowany przez Niemców. W 2013 roku pałac przekazany został spadkobiercom. Od 1946 roku jest siedzibą Instytutu Zootechniki, ostatnio Rybackiego Zakładu Doświadczalnego. W latach 1964-1973 gruntownie odrestaurowany. Na parterze bogato zdobione sale: myśliwska, złota, paprociowa, bluszczowa - udostępniane zwiedzającym. Obok pałacu –park wzmiankowany w XVI w. jako ogród ozdobny. Poniżej skarpy park krajobrazowy z zabytkowym drzewostanem.

ADRES:

plac Kościuszki 5

32-640 Zator

 

5. Parki rozrywki

 • Energylandia - największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i scenografią, podzielone są na 4 strefy:

Bajkolandia – kraina dziecięcych pragnień, wkraczające do niej maluchy znajdują się nagle w świecie swoich marzeń, spotykają się z postaciami ulubionych bajek. Dzieci przenoszą się w świat ukochanych kreskówek i filmów, niczym bohaterowie najpiękniejszych przygód mogą zostać kierowcami, pilotami, strażakami, księżniczkami, krasnalami lub niesfornymi zwierzątkami.

Karuzele, mini coastery, autka i samolociki tworzące urozmaiconą strefę dla najmłodszych są  niezwykle bezpieczne i przyjazne, jak i zaplecze oraz otoczenie, w którym rodziny z niemowlętami znajdą zaciszne, czyste miejsca dla pielęgnacji dzieci.

Strefafamilijna – proponuje atrakcje dla całych rodzin, lecz na części z nich obowiązuje ograniczenie wzrostu – min. 140 cm. 
W tym sektorze dostępnych jest kilka Roller Coasterów i tutaj na własnej skórze można doświadczyć adrenaliny i emocji, lecz w rozsądnej dawce…choć jak twierdzi część Gości – niektóre potrafią zaskoczyć. Rodzinnie można spędzić czas na wodnych spływach, kolejce widokowej czy też ścigając się na torze Formuła Autodrom.

Strefaekstremalna – to fenomenalna rozrywka dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć się ze strachem, dostarczająca maksimum adrenaliny, potężną dawkę radości i zabawy na najwyższych obrotach. Strefa ta cieszy się dużą popularnością – ze względu na jej absolutną bezkonkurencyjność na tle tego typu atrakcji w promieniu setek kilometrów.  W ofercie tej strefy dostępne jest kilkanaście naprawdę ekstremalnych urządzeń takich jak najszybsze i największe Roller Coastery, ogromne wahadło Azec Swing, czy potężne 40 metrowe ramię Space Boostera,  których prędkość dochodzi do 100 km/h, a przeciążenia sięgają aż 5g!

WaterPark – strefa uruchomiona latem 2016 roku – naśladuje tropikalną wyspę, z mnóstwem atrakcji, zakątków, wodnych zabaw. W tej strefie można zażyć słońca lub odpocząć w cieniu parasola, swobodnie zrelaksować się wraz z podopiecznymi pod okiem czuwających nad bezpieczeństwem ratowników. To przepiękne miejsce, wyróżniające się przejrzystością wody oraz mnóstwem atrakcyjnych niespodzianek tematycznie i aranżacyjnie związanych z estetyką egzotycznych wysp.

ADRES:

al. 3 Maja 2

32-640 Zator

 • Zatorland – park działa od 2009 roku. Od samego początku swojej działalności Zatorland oferuje swoim gościom rozrywkę: lunapark, kino 5D, autodrom, kolejki, karuzele, plac zabaw i wiele innych. Zatorland podzielony jest na kilka parków tematycznych.

Park Ruchomych Dinozaurów - na odwiedzających czeka mnóstwo zabawy na każdym kroku wśród modeli dinozaurów wyglądających jak żywe oraz wielu innych atrakcji. Dinozatorland to niezwykła sala zabaw, gdzie każdy może miło spędzić swój czas – to u nas czeka park zabaw dla dzieci z ponad 100 różnych modeli dinozaurów, muzeum gromadzące bezcenne eksponaty paleontologiczne, a także warsztaty przybliżające ich uczestnikom przeszłość dawne dzieje naszej Ziemi. park to ogromna sala zabaw i nauki na świeżym powietrzu, gdzie na każdego przybywającego czeka wiele rozrywek. Dinozatorland znajduje się na gęsto zalesionym terenie, przez który wiedzie ścieżka edukacyjna prezentująca dawne życie dinozaurów. Pośród drzew spostrzec można ożywione modele dinozaurów – to łącznie przeszło 100 różnych eksponatów, zarówno tych mniejszych, jak i gigantycznych gadów, które niegdyś siały postrach na Ziemi – to między innymi ogromne roślinożerne zauropody oraz T-Rex, który jest największym hitem parku. Większość eksponatów porusza się i wydaje dźwięki, dlatego przechadzka po ścieżce edukacyjnej sprawi, że poczujesz się tak, jakbyś przeniósł się w przeszłość! Przy końcu ścieżki na zainteresowanych czeka Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, w którym prezentujemy kolekcję skamieniałych zwierząt – ważek, ryb, ptaków, również elementy szkieletów dinozaurów oraz jajka. W Muzeum znajduje się także stała ekspozycja, która pokazuje procesy powstawania skał, minerałów i kamieni ozdobnych.

Park Mitologii - na wodzie to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie można obejrzeć pięknie odwzorowane figury greckich bogów, herosów, bohaterów i mitycznych stworzeń. Wśród nich prawdziwą atrakcję stanowią latający Dedal i Ikar, gromowładny Zeus z prawdziwym piorunem, Achilles walczący z Hektorem, Herakles pokonujący hydrę czy Perseusz ratujący Andromedę przed morskim potworem. Pływające statuy i mityczne sceny usytuowane na malowniczym stawie to jednak nie jedyna atrakcja parku. Zwiedzający będą mogli zobaczyć rekonstrukcję ruin świątyni Apollina z Delf, wejść do wnętrza konia trojańskiego czy spróbować szczęścia w labiryncie Minotaura. Dodatkowo, na terenie parku znajduje się punkt gastronomiczny, plac zabaw, strzelnica i mnóstwo tablic informacyjnych wprowadzających w niezwykły świat helleńskich wierzeń.

Park Owadów - pierwszy w Polsce południowej Park Owadów, gdzie zobaczyć można 16 gigantycznych figur. Są to m.in. konik polny, biedronka, mrówka, jelonek rogacz, larwa motyla, modliszka, skorpion, stonka, żuk rohatyniec, mucha, skorek. Spacer ścieżką edukacyjną to świetny sposób na uzupełnienie lekcji biologii oraz ciekawe doświadczenie. Każdy eksponat zaopatrzony jest tutaj w tablicę informacyjną, z której wyczytać można ciekawostki na temat prezentowanego gatunku. Ekspozycja figur owadów wzbogacona jest również o wystawę wypreparowanych okazów owadów, pochodzących z różnych zakątków naszego globu, np. z Tajlandii, Marka, Rosji i wielu innych. W gablotach znaleźć można m.in. pająki, motyle, chrząszcze, cykady.

Lunapark - ogromny plac na którym znajdują się różnorakie urządzenia rozrywkowe. Jest tutaj kino 5D Extreme, symulator 3D Bonanza, karuzela „Słonie”, diabelski młyn, karuzela wiedeńska, karuzela łańcuchowa, basen z łódkami, loteria, salon gier, zjeżdżalnie, trampoliny, dmuchańce i wiele innych.

Park Świętego Mikołaja – w sezonie zimowym spotkać można św. Mikołaja, porozmawiać z nim, uścisnąć dłoń ulubionych postaci bajowych, czy zachwycić się w godzinach wieczornych magiczną scenerią, jaką tworzą tysiące światełek rozświetlających drzewa i bajkowe figury. 

Park Bajek i Stworzeń Wodnych – znajdziemy tu figury ryb i innych stworów zamieszkujących nie tylko wodne głębiny. Wspomniane figury prezentowane są w baśniowej scenerii, którą dzieci znają z kart książek autorstwa braci Grimm czy H.H. Andersena.

ADRES:

ul. Parkowa 7

32-640 Zator

 

6. Ciekawostki

 • Zator znany jest z hodowli ryb – zwłaszcza karpia królewskiego i imprezy cyklicznej – Zatorskie Dni Karpia;
 • stawy zajmują ¼ powierzchni gminy Zator;
 • z Zatora pochodził profesor Uniwersytetu Krakowskiego i kaznodzieja mistrz Paweł, który na pogrzebie króla Władysława Jagiełły 18 czerwca 1434 r., wygłosił mowę po polsku;
 • w Zatorze dzieciństwo spędziła aktorka Anna Seniuk;
 • w średniowieczu Zator słynął z karpia, rzemiosła i... piwa. Prócz karpia, na królewskie stoły trafiało znakomite zatorskie piwo, bardzo cenione w całej okolicy. Dziś po miejscowym piwowarstwie śladów już nie ma.

 

7. Opinia

Zator odwiedziłam 13 września 2017 roku. Powiem szczerze, że jadąc tu nie spodziewałam się tak fascynującego miejsca!!! I to pod każdym względem! Miasto bardzo przyjemne, z zameczkiem, parkiem i uroczym rynkiem. Dodatkowo dwa OGROMNE i różne tematycznie parki rozrywki, które przyciągają ludzi z całej Polski! Parki dostosowane dla każdej grupy wiekowej tj. od 1 do 100 lat ;-) Liczne punkty gastronomiczne i sanitarne pozwalają na całodzienny pobyt w tych miejscach. Następna kwestia to parkingi przed Parkami Rozrywki mieszczące tysiące aut. I mogłabym tak wymieniać i wymieniać argumenty za tym aby tu przyjechać…. Najlepiej przekonać się o wyjątkowości tego miejsca na własnej skórze i po porostu czym prędzej tu zawitać aby zobaczyć połączenie historii i legend z nowoczesnością i adrenaliną!!!

 

8. Bibliografia

www.zator.pl

www.powiat.oswiecim.pl

www.energylandia.pl

www.zatorland.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 71

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież