JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Małopolskie

OJCÓW - wieś

 

1. Informacje ogólne

2. Historia

3. Legenda

4. Ojcowski Park Narodowy

5. Atrakcje turystyczne

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Ojców - wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała, w Dolinie Prądnika, na Szlaku Orlich Gniazd.

 

2. Historia

Z 1370 roku pochodzą informacje o starostwie ojcowskim, którego pierwszym starostą został Jan Koczkwi, a kolejnymi m.in. Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały, Jan Boner - bankier Jagiellonów oraz rodzina Myszkowskich z Mirowa. W I poł. XVII wieku Ojców został podarowany przez Władysława IV Wazę staroście sądeckiemu Mikołajowi Korycińskiemu.

Rok 1855 był przełomowym dla Ojcowa. Wtedy to lekarz Lucjan Kowalski otworzył w pensjonacie "Sybilla" pierwszy zakład wodoleczniczy. Pacjentów leczono kąpielami parowymi, inhalacjami i natryskami, a opiekunem naukowym uzdrowiska Ojców został słynny krakowski profesor Józef Dietl.

Kolejny właściciel Ojcowa Aleksander Przeździecki zbudował m.in. łazienki uzdrowiskowe nad Prądnikiem. W czasie powstania styczniowego, w 1865 roku, budynki uzdrowiska uległy zniszczeniu, a w Ojcowie założono obóz wojskowy pod dowództwem Apolinarego Kurowskiego.

Po 1878 roku staraniem Jana Zawiszy powstał hotel "Pod Kazimierzem" i park zdrojowy u podnóża zamku. W 1894 roku zbudowano tu zakład hydropatyczny "Goplana".

 

3. Legenda

  • Z powstaniem zamku w Ojcowie wiąże się podanie o tym, że drewniany gród zbudował przybyły znad Gopła książę, szwagier legendarnego Popiela;
  • z postacią Skarbimira jest związana ojcowska legenda, która opowiada o wielkiej miłości wspomnianego Skarbimira do siostrzenicy, Witysławy, będącej juz wówczas narzeczoną rycerza Szczebrzyca. Skarbimir usiłował zmusić ją do małżeństwa, a kiedy mu odmówiła, uprowadził Witysławę do Ojcowa, a jej ukochanego kazał zakuć w kajdany i wtrącił do lochu. Na wieść o tym wydarzeniu król Bolesław III Krzywousty ściągnął z wojskami pod Ojców. Po zdobyciu zamku król nakazał wyłupić Skarbimirowi oczy, zaś uwolnionej parze kochanków przekazał ojcowską twierdzę;
  • Władysław I Łokietek około 1300 roku miał szukać schronienia przed ścigającymi go czeskimi wojskami pod dowództwem króla Wacława w jednej z okolicznych jaskiń, położonej na Górze Chełmowej (w rzeczywistości przebywał wówczas w Sandomierzu). Na pamiątkę tego wydarzenia Kazimierz III Wielki zbudowany zamek nazwał Ojcem u Skały, a jaskinia, która według legendy dała schronienie jego ojcu, nazywana jest dziś Grotą Łokietka.

 

4. Ojcowski Park Narodowy

W połowie XIX wieku, gdy Ojców stał się uzdrowiskiem, pojawiły się pierwsze propozycje objęcia Doliny Prądnika ochroną. Pierwsze próby ochrony tutejszej przyrody podejmowali kolejni właściciele Ojcowa, którzy stopniowo wykupywali ziemie z rąk handlarzy. Pod koniec XIX wieku, z inicjatywy Adolfa Dygasińskiego, założono spółkę akcyjną, która zakupiła zamek w Pieskowej Skale wraz z jego okolicą. Ówczesne prawodawstwo zupełnie pomijało zagadnienia ochrony przyrody. Bezkarnie rozkopywano namuliska jaskiń, wydobywając z nich cenny materiał nawozowy. Najwięcej strat poniosły jaskinie Koziarnia i Nietoperzowa, w których eksploatację namulisk prowadził w l. 1877-78 górnośląski urząd górniczy pod kierunkiem O. Grubego. W pozostałych jaskiniach, ogólnie dostępnych do zwiedzania odłamywano nacieki, przeciwko czemu protestowano w opisach Ojcowa i w artykułach prasowych.

Jednak aż do I wojny światowej nie zostały podjęte starania o ochronę prawną tych terenów. Po II wojnie światowej powrócono do tej idei. Po zatwierdzeniu projektu przez Państwową Radę Ochrony Przyrody, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 I 1956 r. został utworzony (wówczas jako szósty w Polsce) - Ojcowski Park Narodowy o powierzchni 1570,59 ha (obecnie 2145,62 ha). W jego granicach znalazły się: środkowy, najbardziej malowniczy fragment Doliny Prądnika, środkowa i dolna część Doliny Sąspowskiej oraz przylegające do nich części wierzchowiny z bocznymi dolinami. W 1981 r. w związku z utworzeniem w woj. krakowskim Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych ustanowiono wokół OPN strefę ochronną o powierzchni 7000 ha. Jej ponowne prawne usankcjonowanie nastąpiło w związku z korektą granic Parku w 1997 r. Powierzchnia strefy ochronnej, zwanej otuliną wynosi 6777 ha.

W parku występują 2 typy wapieni: skaliste oraz ławicowe. Skaliste, zbudowane z raf gąbkowych, są twarde i zwięzłe, bardziej odporne na wietrzenie i krasowienie niż ławicowe. To one budują ostańce na wierzchowinach i skałki w dolinach, często przyjmując niezwykłe formy, jak np. Maczuga Herkulesa, czy Igła Deotymy.

 

5. Atrakcje turystyczne

Brama Krakowska i Źródełko Miłości - Brama Krakowska jest charakterystycznym dla Wyżyny Krakowskiej utworem skalnym tworzącym się u ujścia mniejszych dolinek bocznych do głównej doliny. Brama zwana jest Krakowską, gdyż według tradycji wiódł tędy średniowieczny szlak handlowy ze Śląska do Krakowa, ale nie ma na to żadnych dowodów. Faktem jest natomiast, że w 1928 r. otwarto nową drogę łączącą Ojców z Krakowem i z tej okazji wmurowano pamiątkową tablicę w jeden z jej filarów. Protesty przyrodników sprawiły, że tablicę usunięto (1933 r.), ale ślad pozostał. Wąwóz Za Krakowską Bramą to połączenie dwóch innych: Skałbania i Ciasne Skałki. Charakteryzuje się zimnym klimatem lokalnym (śnieg zalega tu najdłużej), podobnym do klimatu dolnego piętra Karpat, dlatego występuje tu dużo roślin górskich i zwierząt bezkręgowych, a zbocza porasta buczyna karpacka.

Jaskinia Ciemna w Górze Koronnej - wejście do niej wskazuje pięciopalczasta skałka Rękawica. Nazwa długiej na 186 m jaskini pochodzi od okopconych ścian. Sama jaskinia stanowi fragment dłuższego niegdyś systemu, w skład którego wchodziły: obecna jaskinia, na prawo od niej Tunel, dalej rodzaj dziedzińca otoczonego z 3 stron skałami, tzw. Ogrojec, przechodzący w tunel zwany Oborzyskiem Wielkim i odchodząca od niego jaskinia W Leszczynie.

Jaskinia Ciemna uchodzi za jedno z najcenniejszych w Polsce stanowisk archeologicznych i należy do najstarszych siedzib człowieka w naszym kraju. Odkryte tu narzędzia są łączone z kulturą aszelską - jedną z najstarszych w Europie, co pozwala sądzić, że w jaskini przebywała grupa myśliwych. W namulisku znaleziono też wiele szczątków niedźwiedzia jaskiniowego i rosomaka.

W latach 60. XX wieku, podczas ponownych badań jaskini, odkryto wiele narzędzi kultury kmiocko-prądnickiej, które są datowane na wczesną fazę ostatniego zlodowacenia (70-54 tys. lat p.n.e.). Są to m.in. noże prądnickie i zgrzebła, które służyły do obróbki drewna, ćwiartowania tuszy upolowanych zwierząt i wyprawiania skór.

Nad Jaskinią Ciemną znajduje się punkt widokowy, z którego neandertalczycy prawdopodobnie obserwowali okolicę, a dzisiejszy przybysze mogą podziwiać Bramę Krakowską i wywierzysko, zwane Źródełkiem Miłości.

Jaskinia Łokietka na Chełmowej Górze - jest największą i najpiękniejszą jaskinią Ojcowskiego Parku. Nawiązując do legendy, komory jaskini nazwano Salą Rycerską, Kuchnią i Sypialnią, a także dopatrzono się sylwetki orła w jednym z elementów szaty naciekowej. Do jaskini doprowadza otwarta u góry szczelina o długości 20 m, będąca niegdyś zapewne fragmentem korytarza, którego strop uległ zawaleniu. Wstępny korytarz zakręca w lewo i po drewnianych schodach schodzimy do obszernego Głównego Korytarza. Dochodzimy nim do Sali Rycerskiej o długości 25 m, szerokości 10 m i znacznej wysokości. Z sali ku południowi odgałęzia się kręty korytarz zamknięty gruzowiskiem. Z zachodniej części sali przebito w 1974 roku korytarz do Sypialni aby usprawnić ruch turystyczny. My idziemy po schodach w górę do niewielkiego korytarza o meandrującym przebiegu z ciekawymi bocznymi wymyciami. Przechodzimy nim do salki zwanej Kuchnią. Znajduje się ona tak blisko powierzchni, że w jej stropie widać korzenie drzew. Schodzimy kolejnymi drewnianymi schodami do największej sali jaskini - Sypialni o wymiarach 20 x 30 m. Jej dno pokrywają głazy odpadłe od stropu pokryte polewą naciekową. W stropie znajdują się liczne kotły wirowe. Z sali tej przechodzimy do Sali Rycerskiej wspomnianym tunelem i dalej znanym już Korytarzem Głównym do wyjścia z jaskini. Jaskinia posiada ubogą szatę naciekową ocalałą w niedostępnych częściach. Ściany i strop są okopcone od pochodni z jakimi przez dziesięciolecia zwiedzano jaskini. Można sądzić, że niegdyś nacieków było więcej, lecz nie ma powodów, aby twierdzić, że kiedykolwiek występowało tu ich szczególne bogactwo. Już w 1866 roku A. Grabowski pisał: "... sklepienie jej okrywały niegdyś nacieki (stalactites) w kształcie soplów: lecz gdy każdy pamiątkę bytności swej stąd zabrać lubi, przeto nacieki te, zbyt powolnem tworzące się działaniem, które natura w tajnikach środkami sobie wiadomymi kształtuje, odtrącone od sklepienia coraz rzadszemi stają się", co świadczy o długich korzeniach wandalizmu i głupoty, (warto zwrócić przy okazji uwagę, że stalaktyty są o tyle marnymi pamiątkami, że bez jaskini stają się nieatrakcyjne i lądują na śmietniku). Temperatura w jaskini wynosi 7-8oC stopni.

Kaplica "Na wodzie"- powstała w 1901 r., gdy car zabronił budowy obiektów sakralnych na ziemi. Inicjatorem budowy był ówczesny dyrektor zakładu hydropatycznego dr Stanisław Niedzielski. Kaplica ojcowska jest przykładem drewnianego budownictwa stylowego, opartego częściowo na miejscowych, a częściowo na zapożyczonych motywach zdobniczych (tzw. styl szwajcarsko-ojcowski). Budynek kaplicy, o drewnianej konstrukcji, ma rzut symetryczny, prostokątny z przenikającym go kwadratem w środku. Kaplica ma kształt krzyża długości 11 m, szerokości ok. 5 m. ściany zewnętrzne zbudowane są według miejscowego zwyczaju (tzw. styl ojcowski) - u góry pasem w kratkę, pośrodku z desek nakładanych dachówkowato, dół zaś z desek "mijanych", tj. układanych pionowo, jedna głębiej, druga na zewnątrz. Kaplicę wieńczy ażurowa wieżyczka gruntownie odnowiona w 1996 r. W środku kaplicy znajdują się trzy ołtarze wykonane w kształcie szczytów chłopskich chat. W szczycie głównego ołtarza umieszczono słońce, a pod nim figurki pięciu świętych, dłuta włościanina Kowalskiego z Białego Kościoła. Po bokach tego ołtarza są dwa orły - symbol Polski - nad trzema unoszącymi się ku górze wężami symbolizującymi trzech zaborców. Znajdujący się w głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej Wspomożenia został namalowany w 1901 r. przez jedną z kuracjuszek tutejszego uzdrowiska.

Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego - pierwsza wzmianka o drewnianym zamku w Ojcowie pochodzi z roku 1285, kiedy to należał do Ottona Staży. Następnie przeszedł w ręce wojewody krakowskiego Skarbimira.

Pierwszy murowany zamek w Ojcowie zbudował Kazimierz III Wielki. Wzniesiony na wzgórzu górującym nad doliną Prądnika i opadającym z dwóch stron pionowymi ścianami stał się trudną do zdobycia twierdzą zajmującą około 6000 m2.

Mikołaj Koryciński w latach 1620-30 przebudował zamek, wnętrza ozdobił manierystycznymi rzeźbami, a ściany pokrył piękną polichromią. Najbardziej reprezentacyjne komnaty wyłożył adamaszkiem i złotogłowiem.

W czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku ojcowski zamek został poważnie zniszczony. Ponownie odbudowany przez rodzinę Korycińskich, w 1787 roku był miejscem spotkania ostatniego starosty ojcowskiego Teofila Załuskiego z królem Stanisławem Augustem. W okresie rozbiorów opuszczony w 1826 roku zamek obrócił się w ruinę. Ostateczny jego koniec przypadł na okres rządów Wojciecha Prendowskiego, który w 1837 roku z zamkowych kamieni wzniósł karczmę i browar w Ojcowie.

Do dziś przetrwały jedynie: gotycka brama wjazdowa oraz obniżona w 1913 roku ośmiokątna wieża, resztki fundamentów dawnego domu mieszkalnego znajdującego się w zachodniej części zamku i 40-metrowej głębokości studnia.

 

6. Ciekawostki

  • Willowa zabudowa Ojcowa pochodzi z XIX i początku XX w., z powodu swej urody nazywanego wówczas "Polską Szwajcarią";
  • Igła Deotymy nazwę swą zawdzięcza bawiącej często w tych stronach pisarce Jadwidze Łuszczewskiej o pseudonimie Deotyma.

 

7. Opinia

Ruiny zamku w Ojcowie niestety niczym nie zaskoczyły, ani niczym nie zachwyciły. Nie należą do tych, do których chętnie się wraca. Pozytywne aspekty mojej wycieczki (1-05-2012) to bez wątpienia ładny krajobraz okolicy, Brama Krakowska no i oczywiście jaskinie!!!

 

8. Bibliografia

Przewodnik "Polska na weekend i na wakacje z rodziną", 2012

www.ojcow.pl

www.grotalokietka.pl

www.ojcowskiparknarodowy.pl

www.opnorgpl.host247.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 1823

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież