JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

 

ZŁOCZEW - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta

3. Legendy

4. Zabytki

5. Kamedułki

6. Ciekawostki

7. Złoczew z lotu ptaka (film)

8. Opinia

9. Bibliografia

10. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Złoczew – miasto w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Złoczew.

Pierwsze wzmianki o naszym mieście pochodzą z XV w. Odnoszą się one do osady o nazwie Zlaczów, następnie dokumenty mówią o wsi Złaczów i dużo później dopiero nazwa ta przybrała formę Złoczew.

 

2. Historia miasta

W połowie XVI w. dziedzicem dóbr złoczewskich był Stanisław Russzkowski herbu Pobóg, miecznik sieradzki, chorąży kaliski. Potem następcą jego był syn Andrzej herbu Pobóg z Rokszyc, miecznik kaliski, dziedzic Nowej Wsi, który ze Złoczewa uczynił swoją główną rezydencję i stałą siedzibę. Ponieważ w tym okresie zgodnie z utartą praktyką kościół stawiano zawsze w głównej siedzibie właściciela dóbr, więc i w Złoczewie przystąpiono do jego budowy. Pierwszą budowlą sakralną w naszej miejscowości był klasztor Ojców Bernardynów, fundowany ok.1593 r. przez St. Ruszkowskiego i później przez jego syna Andrzeja Ruszkowskiego w 1600 r. a następną kościół farny pochodzący z wyłącznej fundacji Andrzeja Ruszkowskiego i częściowo jego brata Marcina. To właśnie Andrzej Ruszkowski postanowił uczynić ze Złoczewa ważny ośrodek rzemieślniczo-handlowy i podnieść go do rangi miasta. Z projektem o nadanie praw miejskich wsi Złoczew wystąpił wkrótce do króla Zygmunta III Wazy.

Po wcześniej podjętych staraniach, dnia 14 grudnia 1605 r. król Zygmunt III Waza wydał w Krakowie przywilej lokacyjny na założenie miasta Złoczewa na prawie magdeburskim.

Tuż po lokacji, w 1607 A. Ruszkowski wydał dla mieszczan przywilej uwalniający ich na 12 lat od wszelkich ciężarów miejskich. Ceremonia nadania tego przywileju odbyła się uroczyście na rynku przez wbicie pala z 12 kołkami. Potem każdego roku w oznaczonym dniu wójt uroczyście w obecności mieszczan wyciągał jeden kołek z pala, co miało oznaczać ubycie 1 roku wolnizny.

Jeżeli chodzi o kształt miasta, to był on zupełnie inny niż obecnie. Dzisiaj po wielu pożarach i wojnach nie ma już w Złoczewie rynku. Wtedy w pocz. XVII w. rynek był tu punktem centralnym. Osadzony był na tzw. szkielecie drogowym prowadzącym z Sieradza przez Złoczew do Wrocławia z odgałęzieniami w kierunku Wielunia. Rozmiar jego wynosił 100 x 60 m. W środku rynku stał zbudowany w 1651 r. ratusz miejski, drewniany z wieżą. Dach miał kryty gontem. Wewnątrz były dwie izby i dwie komory. Tuż przy ratuszu była waga miejska i postrzygalnia sukna.
Zamek dworski a także od 1613 r. kościół parafialny i od 1614 r. klasztor Ojców Bernardynów były jedynymi murowanymi budynkami, pozostałe były drewniane, kryte gontem a dalsze na przedmieściach słomą. Nie ma dziś w Złoczewie ratusza ani rynku.

Ziemia złoczewska była w XIX w. częścią Królestwa Polskiego, dlatego też wszystkie większe wydarzenia dotyczące królestwa odbijały się swoistym echem również w Złoczewie.
Powstanie styczniowe 1863 r. pozostawiło na naszej ziemi niezatarty ślad swej dramatycznej przeszłości.

Dnia 7 kwietnia 1861 r. doszło do zamieszek w Złoczewie. Po nabożeństwie dla uczczenia pamięci ofiar poległych 27 II 1861 r. w Warszawie, wśród których był Marceli Karczewski ziemianin z Sieradza licznie zgromadzona szlachta wraz z pospólstwem i żydami przepędziła burmistrza Pawła Kużawskiego i jego kancelistę Wincentego Kulejewskiego.

Ostatnia walka powstańcza na ziemi złoczewskiej została stoczona 22 sierpnia 1863 r. przez oddział gen. E. Taczanowskiego. Taczanowski to były zawodowy oficer wojsk pruskich.

Powstanie zakończyło się klęską.
Złoczew został ukarany za pomoc powstańcom bardzo okrutnie. Od 1864 r. przestał być miastem prywatnym a stał się rządowym. W wyniku śledztwa deportowano w głąb Rosji 3 osoby, a kilka osób osadzono w więzieniu w Sieradzu. W nocy 27 / 28 listopada 2864 r. wojsko carskie otoczyło klasztor ojców Bernardynów w Złoczewie. Klasztor splądrowano a zakonników wywieziono do klasztoru zbornego w Widawie.

1 września 1939 r. to początek tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Dla Złoczewa to co najgorsze miało nadejść 3 i 4 września 1939 r.Wojska niemieckie w bestialski sposób spaliły Złoczew, Bujnów, Stolec, zamordowały wielu bezbronnych ludzi zwłaszcza starszych.

Podczas pożaru spłonęły w Złoczewie 243 budynki mieszkalne i gospodarcze, czyli około 80 % zabudowy miasta. Sceneria podpalonego przez Wehrmacht Złoczewa była wykorzystana jako tło hitlerowskiej kroniki wojennej wyświetlane w pierwszym tygodniu wojny w kinach III Rzeszy.

 

3. Legendy

  • Jedna legenda zakłada, że pierwsi mieszkańcy na terenach Złoczewa byli rozbójnikami czyli złoczyńcami. Dla takich osób świetną kryjówką mogły być bagienne, podmokłe lasy, otaczające Złoczew lub też pagórki, bo to były miejsca trudno dostępne. Od "złoczyńców" i słowa: "zło" może pochodzić nazwa miasta.
  • Według innej legendy, nazwa Złoczewa ma swoje korzenie w historii o Mieszku I. Poślubił on kłótliwą i pyskatą Niemkę Gryfinę (jak się później okazało, kobieta miała też czynić dużo zła). Gdy książę wyjechał na polowanie, Gryfina zabrała cały dorobek męża i uciekając ze skarbem, wybrała trudniejszą drogę przez bagna. Utopiła wszystkie wozy. Mieszko na pamiątkę tego wydarzenia ufundował klasztor w miejscu klęski żony, a wioskę nazwał Złoczynnym Bagnem. Po latach został tylko pierwszy człon nazwy, który zmienił się na Złoczyń, a później Złoczew.
  • Zgodnie z zapiskami w klasztornej księdze z 1616 r. Obraz Matki Bożej Pani Złoczewskiej został znaleziony w lesie. Rolnik, który znalazł płótno, miał je sprzedać jednemu z mieszczan. Obraz stał się sławny, bo promieniował wielką mocą. Sąsiedzi i znajomi chcieli go oglądać i dotykać. Sława obrazu szybko dotarła do właściciela Złoczewa Andrzeja Ruszkowskiego. Majętny człowiek kupił płótno i schował w pałacu – w zamkniętej skrzyni stojącej w kaplicy. O północy skrzynia zajaśniała potężnym blaskiem, a następnego ranka okazało się, że obraz zniknął. Ktoś jednak znalazł go pod murem właśnie wybudowanego kościoła. Ruszkowski zabrał obraz ze sobą, ale następnej nocy sytuacja się powtórzyła. Hrabia zrozumiał, że Maryja chce się znaleźć w świątyni, a nie w pałacu. Jej życzenie zostało spełnione.

 

4. Zabytki

  • Kościół św. Andrzeja - Można przypuszczać, że po powrocie z Rzymu (za rzekome zabójstwo Andrzej musiał pielgrzymo­wać do Rzymu, by uzyskać odpuszczenie grzechów. Jakimś śladem potwier­dzającym autentyczność tego wydarzenia może być napis na innym epitafium, które swojemu dobroczyńcy ufundowali oo. Bernardyni) Andrzej Ruszkowski, ogarnięty religijnym ferworem, chcąc wypełnić powzięty ślub, postanowił ufundować w złoczewie kościół. Dnia 4 maja 1600 r. w sądzie grodzkim w Sieradzu spisany został doku­ment fundacyjny. Ruszkowski zobowiązał się w nim do wzniesienia murowanej świątyni pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na początku września 1600 r. z polecenia arcybiskupa Karnkowskiego na miejsce fundacji przybyła komisja lustracyjna, by jak nakazywało prawo kano­niczne, zbadać miejscowe warunki w porozumieniu z proboszczem kościoła macierzystego oraz sprawdzić stan gospodarczy. Według ich relacji, trwała już budowa kościoła ceglanego na polu „Wesrzednie”. Wokół kościoła został wy­znaczony plac, który przeznaczono na budynki plebańskie oraz ogród. Po zapoznaniu się z wynikami komisji prymas Stanisław Kamkowski dnia 21 maja 1601 r. na zamku w Łowiczu erygował ze Złoczewa i kilku sąsiednich wsi samodzielną parafię.

W 1604 r. administrujący diecezją gnieźnieńską, po śmierci prymasa Karnkowskiego, Świętosław Sarnowski zezwolił w niekonsekrowanym jeszcze, ale „uroczyście wodą poświęconym” kościele na odprawianie nabożeństw, udziela­nie sakramentów, sprawowanie mszy świętej i grzebanie zmarłych”. Prace w kościele związane z wykończeniem, uposażeniem i przystosowaniem do kultu trwały aż do roku 1606. Wtedy po raz pierwszy spisano jego inwentarz.

Uwieńczeniem wysiłków fundatora stała się uroczysta konsekracja kościo­ła 18 marca 1607 r. Przybył na nią arcybiskup gnieźnieński, prymas Bernard Maciejowski (1548-1608). Poświęcił on kościół oraz wielki ołtarz, składając na nim relikwie św. Stanisława, św. Bernarda oraz św. Witalisa. Dwa boczne ołta­rze, które konsekrował asystujący w tej uroczystości biskup inflancki Otto Scheking, zostały poświęcone czci św. Andrzeja i św. Zofii. Nietrudno dostrzec w nich bezpośrednie odniesienie do osób fundatorów. Dokonano także poświęce­nia trzech dzwonów, z których największy otrzymał imię św. Andrzej. Postanowiono, aby pamiątkę konsekracji obchodzić każdego roku, w drugą niedzielę po Wielkanocy. Każdy z wiernych, który nawiedził to miejsce w rocznicę tej uroczystości, mógł zyskać sto dni odpustu.

Nowo wzniesiony kościół stał się dumą dziedzica Złoczewa. Zarówno w historii miasta jak i w jego zewnętrznej sylwecie, dzięki swej centralnej bryle, zaczął on zajmować miejsce szczególne. Uroczysta konsekracja kościoła otwie­rała nowy, bardzo ważny etap w rozwoju miasta.

Kościół ten jest późno renesansowy, orientowany i murowany. Nawę zbudowano na rzucie prostokąta o ściętych zachodnich narożach. Nieco węższe prezbiterium zamknięte zostało zewnątrz półkoliście, wewnątrz zaś wielobocznie. Od północy przy nawie stoi wieża, dołem czworoboczna, górą ośmioboczna. W nawie sufit z fasetą. Okna wykute zostały w dwóch kondygnacjach: dołem wąskie, zamknięte półkoliście, górą okrągłe. Z ołtarzy rokokowych na szczególną uwagę zasługują: główny z rzeźbami Ap. Piotra i Pawła na bramkach i obrazami św. Andrzeja i Serce Pana Jezusa, boczne z obrazami Ukrzyżowania, Św. Mikołaja, Matki Boskiej Szkaplerznej i Św. Izydora. Niezwykle cenna jest także wisząca w prezbiterium XVIII w. grupa Ukrzyżowania. W kruchcie wmurowano tablice epitafijne, poświęcone wybitnym proboszczom miejscowej parafii: ks. Szymańskiemu i ks. Kiełkiewiczowi.

ADRES:

ul. Kościelna 16

98-270 Złoczew

  • Pałac Ruszkowskich – Został zbudowany z fundacji miecznika kaliskiego Andrzeja z Rokszyc Ruszkowskiego w latach 1614-17. Gruntownie przebudował go na przełomie wieku XVIII i XIX Bartłomiej Nobliński, architekt nadworny właściciela Złoczewa Ignacego Błeszyńskiego. Ponownej przebudowy dokonali Niemcy w latach ostatniej wojny.

Zespół pałacowy zwrócony jest frontem ku zachodowi. W skład zespołu wchodzą: korpus główny, oficyny boczne, filary stanowiące pozostałość bramy, ślepe tylne mury oraz pozostałości parku.

Parterowe oficyny boczne z XVIII w. zostały wzniesione na planie prostokąta, usytuowane są prostopadle do piętrowego korpusu głównego. Od strony północnej znajduje się jedna oficyna, od strony południowej dwie oficyny położone w jednej linii i połączone murem. W miejscu łączenia oficyn z korpusem znajdują się ślepe mury z przejściami do ogrodu stanowiące pozostałość po osiemnastowiecznych galeriach. Na osi głównej założenia parkowego znajdują się dwa filary stanowiące pozostałość dawnej bramy prowadzącej na dziedziniec pałacowy.

Budynki założenia otoczone są pozostałościami parku w stylu krajobrazowym.

Obecnie w budynku znajduje się Urząd Miasta.

ADRES:

ul. Szkolna 8

98-270 Złoczew

  • Zespół klasztorny sióstr Kamedułek - Ufundowany został przez Andrzeja Ruszkowskiego w latach 1600-1603, do którego następnie dobudowano kamienicę klasztorną. Od 1608 do 1864r. rezydowali w nim oo. Bernardyni. W 1683-92 został rozbudowany przez Wojciecha Urbańskiego, chorążego wieluńskiego. Dwukrotnie ulega zniszczeniom po pożarach z 1719 i 1808r. Od 1949r. rezydują w nim mniszki Kamedulki. Kościół murowany, oszkarpowany, orientowany, centralny, złożony jest z kwadratowej nawy i czterech półkoliście z zamkniętych konch. Nawa pokryta została czteropolowa kopuła z latarnią. W ołtarzu głównym, rokokowym umieszczono rzeźbioną grupę Ukrzyżowania, W ołtarzu bocznym XVI w. obraz Matki Boskiej Złoczewskiej. W podziemiach kościoła, w krypcie stoją trumny ze szczątkami fundatorów i dobrodziejów konwentu. Zabudowania klasztorne są piętrowe, murowane z wirydarzem, o sklepieniach kolebkowo-krzyżowych. Na cmentarzu przykościelnym stoi XVII-wieczna kaplica Chrystusa Frasobliwego. Całość otoczono jeszcze w XVII w. ceglanym murem, obecnie otynkowanym.

ADRES:

ul. Sieradzka 3

98-270 Złoczew

 

5. Kamedułki

Są zakonem kontemplacyjnym o jednej z najsurowszych reguł. Do świętości dążą, wypraszając łaski dla świata poprzez swe odosobnienie, milczenie i ascezę. Ich życie pustelniczo-pokutnicze, w ścisłej klauzurze, toczy się we wspólnocie. Siostry kładą duży nacisk na samotność i milczenie. 

Obecność Zakonu Kamedulskiego w Polsce datuje się od r.1603-1605.

Radykalizm odejścia od świata i prostego, surowego, pustelniczego życia budził powszechny szacunek i sprawił, że w świadomości Polaków zakodował się bardzo jednorodny i przejrzysty obraz kameduły-pustelnika.

Aż do drugiej wojny światowej nie powstał na ziemiach polskich żaden klasztor mniszek kamedułek, mimo że istniały takie w Europie.

Widocznie Opatrzność Boża upatrzyła sobie XX wiek na zapoczątkowanie na naszym terenie eremityzmu kamedulskiego w wydaniu żeńskim, już jednak wcześniej wpisując ten fakt w swoje plany: zwraca uwagę irracjonalna na pierwszy rzut oka zbieżność dat - ta mianowicie, że mniej więcej w tym samym czasie, kiedy do Polski sprowadzono Ojców Kamedułów (1603-1605), ukończona została w Złoczewie budowa kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. (zmienionego później na Podwyższenia Krzyża Świętego), który po trzech i pół wiekach stać się miał miejscem modlitwy polskich sióstr kamedułek.

Właściwa historia żeńskiej gałęzi kamedulskiej w Polsce rozpoczyna się w okresie międzywojennym w Klasztorze Mniszek Kamedułek w La Seyne-sur-Mer na francuskim Lazurowym Wybrzeżu. W latach 1935-1938 wstąpiło tam pięć Polek. Jedna odeszła wkrótce, pozostałe zaś przechodziły przez kolejne etapy zakonnego życia i jak można sądzić na podstawie późniejszych wspomnień, myślały o powrocie do ojczyzny. Z myślą tą nosiła się zwłaszcza Jadwiga Szukiełojć, późniejsza m.Gemma Elija od Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - pierwsza przełożona polskiej wspólnoty kamedułek. Urodzona w 1913 r. w Żupanach (wg innych zachowanych dokumentów: Żupranach) na Wileńszczyźnie, prawdopodobnie wyjechała do Francji już z myślą, by sprowadzić kamedułki do Wilna - takie przynajmniej było pragnienie jej opiekuna, ks. kanonika Stanisława Miłkowskiego. Wojna zmodyfikowała te plany. Istnieją jednak odpisy listów wymienianych pomiędzy ówczesną abbadessą francuskiego klasztoru a kamedułami polskimi, z których wynika, że kwestia ta była cały czas żywa.

Reguła św. Benedykta, według której żyją siostry kamedułki mówi: „wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie. Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, szczególnie zaś naszym braciom w wierze oraz pielgrzymom”.

W klasztorze klauzurowym czymś normalnym jest, iż codzienne życie to modlitwa i jeszcze raz modlitwa w odosobnieniu, w swoich celach. Każda mniszka ma swoje celę, która obok ascezy i milczenia jest jednym z elementów życia eremickiego.

Dzień sióstr wypełniony jest wielogodzinną indywidualną modlitwą, na którą składa się Liturgia Godzin, ofiara Eucharystyczna i modlitwa indywidualna, zwłaszcza studium Pisma Świętego. W ciągu dnia wykonują również szereg prac, które w miarę możliwości wykonywane są w samotności.

Zgromadzenie Kamedułek różni się od innych tym, że oprócz trzech ślubów, które składają wszystkie osoby konsekrowane, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo składamy też śluby monastyczne. I to nie jako dodatkowe, ale pierwszoplanowe. Śluby monastyczne, czyli stałości i przemiany obyczajów. Przyjmuje się, że stałość dotyczy miejsca związanego z miejscem w klauzurze. Ale także stałość w tym sensie, że trwałość przy Panu Bogu w tych podjętych postanowieniach, w tym życiu, które się obrało. No i przemiana obyczajów. To jest bardzo ważny ślub, który zobowiązuje nas do przemiany w życiu duchowym.

W klasztorach kontemplacyjnych cała droga odbywa się w jednym domu. Za formację podstawową jest odpowiedzialna mistrzyni nowicjatu wraz z przełożoną.

Do zakonu mogą wstąpić dziewczęta, które ukończyły 18 lat. Po wstąpieniu do zakonu już nie ma możliwości kształcenia się.

Służba sióstr kamedułek dla zewnętrznego świata jest niewidoczna, nawet w kościele ich nie widać. Siedzą za szklanymi drzwiami uczestnicząc we mszy świętej.

 

6. Ciekawostki

  • Jedną z ciekawostek, dotyczących Złoczewa są kary, jakie nakładano na występnych mieszczan. Stosowano karę chłosty publicznej na rynku lub osadzenie w gąsiorze. Nie było kary śmierci, ponieważ miasta nie było stać na sprowadzenie i opłacenie kata;
  • z dawnym klasztorem Ojców Bernardynów jest związana niesamowita historia, ponieważ podobno klasztor jest połączony podziemnym przejściem, tunelami z kościołem i złoczewskim pałacem;
  • w podziemiach klasztornego kościoła można znaleźć krypty, w których pochowani są ważni obywatele miasta, w tym założyciel Złoczewa;
  • w Złoczewie mieści się jedyny klasztor mniszek kamedułek w Polsce. Na świecie takie zakonnice są jeszcze we Włoszech, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Francji, Brazylii i Tanzanii.

 

7. Złoczew z lotu ptaka (film)

 

8. Opinia

Ze Złoczewem kojarzą mi się następujące słowa: tajemniczość (ze względu na siostry Kamedułki); wyjątkowość (bo taki klasztor jest jedyny w Polsce); Andrzej Ruszkowski (bo dzięki niemu pobudowano kościół, klasztor, pałac, a miejscowość zdobyła prawa miejskie); determinacja (bo pomimo doszczętnego zniszczenia II wojny światowej miasto podniosło się ze zgliszczy) i bogata historia (o której ludzie, na szczęście, nie zapominają….).

 

9. Bibliografia

www.zloczew.pl

www.rmf24.pl

www.parafiazloczew.com

www.kamedulki.eu

www.kultura.lodz.pl

www.dziedzictwo.ekai.pl

„Opiekun” Nr 5(439)2015

 

10. Mapa

Odsłony: 220

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież