JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

SKIERNIEWICE - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia miasta

3. Legendy

4. Miejsca warte zobaczenia

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Bibliografia

8. Mapa

 

 

1. Informacje ogólne

Skierniewice – miasto w województwie łódzkim, na prawach powiatu.

Jeśli chodzi o nazwę to istnieją dwie wersje: pierwsza odwołuje się do dźwięków wydawanych przez łownego ptaka z rodziny drozdów - kwiczoła, którego śpiew jest określany jako "skwierczący". Druga jest oparta na spostrzeżeniach dostojnika kościelnego (lub księcia), który przejeżdżając tędy miał stwierdzić, że "skier nie widzi". Jest też wieść o tym, że możny pan słyszący o nadobności wielkiej niewiast miejscowych wybrał się na ,,polowanie'' i pobłądziwszy w głuszy, rzekł zawiedziony: ,,Skór nie widzę!''.

 

2. Historia miasta

Pierwszą pisemną informacją o istnieniu Skierniewic jest wiadomość o spotkaniu odbytym 17 maja 1359r. w pałacu arcybiskupa znajdującym się we wsi Skierniewice. Z informacji tej wynika, że wieś Skierniewice powstała przed 1359 rokiem i należała do rozległych dóbr łowickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Ponieważ dobra łowickie były własnością arcybiskupa już w 1136r., wynika z tego, że okolice Skierniewic należały do dóbr kościelnych już od XII wieku. Znajdował się tutaj dwór arcybiskupa z rozległym folwarkiem, kościół i siedziba rozległej parafii, a także młyn wodny na rzece Łupi,  o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1388r.

W 1457 roku, za sprawą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana ze Sprowy, Skierniewice stały się miastem na prawie niemieckim. Przyznano im także przywilej organizacji dwóch targów w tygodniu, a ponadto dorocznego, lipcowego jarmarku w dniu św. Jakuba. Co więcej, w okolicznych wsiach zakazano handlu piwem pochodzącym spoza miasta i uprawiania rzemiosła poza jego granicami.

Pierwszy próbował lokować miasto arcybiskup Wincenty Kot z Dębna w 1443r. Powtórną próbę lokacji miasta w Skierniewicach podjął 19 lutego 1457r. arcybiskup Jan ze Sprowy herbu Odrowąż. Tym razem działania założyciela miasta były skuteczniejsze. Miasto otrzymało prawo niemieckie w jego średzkiej odmianie i zostało wyłączone w odrębny okręg sądowo-administracyjny.

W 1462r. ziemia rawska, do której administracyjne należały Skierniewice, po śmierci ostatnich książąt zachodniego Mazowsza: Ziemowita VI i Władysława II, została włączona do Królestwa Polskiego. Z przyłączonych wtedy do Korony ziem utworzono województwo rawskie, w składzie którego Skierniewice pozostały do II rozbioru Polski.

W pierwszej połowie XVII w. rozpoczęły się pierwsze oznaki kryzysu w rozwoju miast, który z pewnym opóźnieniem miał dotknąć również Skierniewic. Zaczęło upadać rzemiosło tracące swych odbiorców na wsi, kurczył się handel. Ostateczną ruinę i wyludnienie spowodowała wojna ze Szwecją w latach 1655-57 oraz późniejsze epidemie.

W latach 1655-1793 wobec prawie zupełnego upadku handlu i częściowego kryzysu rzemiosła, dużego znaczenia nabrało w Skierniewicach rolnictwo, a mieszczanie dysponujący większym areałem ziemi mieli decydujący głos we władzach miasta.

W połowie lat osiemdziesiątych XVIII w. arcybiskup Michał Poniatowski zorganizował w Skierniewicach manufakturę sukienniczą, która funkcjonowała do 1794r. Był to zakład o częściowo scentralizowanej produkcji, do którego zwerbowano sukienników z Krakowa i Wielkopolski. W 1879r. zakład zatrudniał 70 robotników. W końcowych latach istnienia Rzeczypospolitej nastąpił rozwój infrastruktury miejskiej. Wzniesiono pierwsze domy murowane, wybrukowano rynek i kilka ważniejszych ulic, arcybiskup Antoni Ostrowski ufundował nowy kościół parafialny, którego konsekracja odbyła się w 1781r., pośrodku rynku wzniesiono natomiast murowany ratusz. Jedynymi instytucjami społecznymi w mieście w tym okresie były dwa szpitale i szkoła parafialna.

Miasto ożywił liczny dwór arcybiskupi w pałacu ulokowanym tuż przy mieście. Płynęły stamtąd nie tylko zamówienia dla rzemieślników na wykonanie rozlicznych prac, ale również wzorce do określonego postępowania. Arcybiskupi przenieśli swój dwór do Skierniewic nie tylko z powodu zrujnowania zamku łowickiego w czasie wojny ze Szwecją, ale również z powodu zmiany zwyczajów preferujących wygodne otwarte rezydencje, zamiast starych i ciasnych zamków obronnych. Pałac został przebudowany w drugiej połowie XVIII w., a całość inwestycji zakończył w 1780r. arcybiskup Antoni Ostrowski. Zasadniczą zmianę w położeniu Skierniewic spowodowało przejście pod zabór pruski w czasie drugiego rozbioru Polski. W 1793r. dobra kościelne zostały przejęte przez króla Prus. Ostatni arcybiskup gnieźnieński Ignacy Krasicki przebywał jeszcze w pałacu skierniewickim, ale po jego śmierci w 1801r., również pałac przeszedł na własność króla pruskiego.

Kolejnym etapem w dziejach miasta był okres Księstwa Warszawskiego w latach 1806-15. Skierniewice wraz z całym księstwem łowickim przeszły w ręce Napoleona I, który potraktował je jako zdobycz wojenną i nadał marszałkowi Ludwikowi Davout.

Ciągłe wojny, przemarsze wojsk własnych i obcych i rekwizycje wojskowe, w połączeniu z dużymi podatkami, powodowały ruinę gospodarczą miasta. Zwłaszcza niekorzystny dla Skierniewic był okres okupacji przez wojska austriackie w kwietniu i maju 1809r. Bezwzględne rekwizycje i wymuszenia kontrybucji zmusiły władze miejskie do zaciągnięcia pożyczek, które potem przez kilka lat kasa miejska spłacała kosztem zaniedbań w utrzymaniu infrastruktury miejskiej.

Po klęsce Napoleona I na mocy układów wiedeńskich z większości ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie, które zajął car rosyjski. Od 1815r. na przeciągu prawie wieku Skierniewice znalazły się pod panowaniem rosyjskim.

W połowie XIX wieku miasto znalazło się na trasie kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, co wpłynęło na ożywienie gospodarcze. Skierniewice stały się stolicą powiatu, ważnym węzłem kolejowym i miastem garnizonowym.

Wygląd miasta w połowie XIX w. niewiele się zmienił. Wybudowano nowy ratusz, wybrukowano kilka ulic, podjęto próbę regulacji miasta, jednak prace zostały przerwane po wybuchu powstania listopadowego. Większość domów pozostała nadal drewniana i na tle innych okolicznych miast Skierniewice przedstawiały się mało korzystnie.

Od początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. nastąpił szybszy rozwój przemysłu. W 1910r. w Skierniewicach czynne były dwie cegielnie, browar, tartak mechaniczny, fabryka kafli, fabryka grzebieni i duży młyn.

Duże znaczenie miał dla Skierniewic tutejszy węzeł kolejowy. Znaczna liczba kolejarzy osiedlała się w mieście, którego zabudowa przekraczała granice miejskie zajmując tereny położone pomiędzy miastem, a linią kolejową. Drugim czynnikiem wpływającym na ożywienie gospodarki miejskiej był duży garnizon wojskowy. Koszary wojskowe rozbudowano i powiększono zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych XIX i w połowie XX w., po zmianie orientacji politycznej Rosji i zawarciu przez nią sojuszu z Francją. Ożywiał również miasto pałac carski, do którego car z dworem przyjeżdżał corocznie na polowania w okolicznych lasach.

Pierwsza wojna światowa przyniosła upadek Skierniewic. Miasto dwukrotnie przechodziło z rąk do rąk walczących stron. W czasie walk spalonych zostało wiele domów, a w końcu października 1914r. wojska niemieckie, wycofując się ze Skierniewic, wysadziły w powietrze budynek dworca kolejowego i urządzenia kolejowe. Prawie czteroletni okres okupacji przyniósł ruinę gospodarki miejskiej, a bezwzględne rekwizycje płodów rolnych i wszelkich surowców spowodowały powszechny głód, upadek przemysłu i rzemiosła. Jedynym pozytywnym faktem jaki można odnotować w tym okresie, było uruchomienie elektrowni miejskiej, dzięki czemu większość mieszkańców mogła korzystać z oświetlenia elektrycznego.

Ważnym wydarzeniem, które miało mieć przyszłości duże znaczenie dla miasta, było przekazanie w 1919r. dawnego pałacu carskiego i folwarku skierniewickiego Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która ulokowała tutaj Wydział Ogrodniczy. Do 1939r. kilku tutaj pracujących naukowców, mając do dyspozycji skąpe środki, stworzyło solidne fundamenty pod ośrodek naukowy. II wojna światowa "rozpoczęła się" dla Skierniewic wizytą Adolfa Hitlera (11-12 IX 1939r.), zaniepokojonego przebiegiem bitwy nad Bzurą. Skierniewickie podziemie Armii Krajowej czynnie włączyło się w akcję "Burza" mającą na celu wspomaganie walczącej Warszawy w powstaniu, jak również objęło opieką rannych przywożonych do Skierniewic po upadku Powstania Warszawskiego.

Wkrótce po wybuchu II wojny światowej Skierniewice zostały kilka razy zbombardowane, a 10 września zajęte przez wojska niemieckie.

17 stycznia 1945r. w czasie wielkiej ofensywy zimowej Skierniewice prawie bez walki zostały zajęte przez wojska radzieckie.

Ważnym wydarzeniem dla Skierniewic było utworzenie w 1975r. województwa skierniewickiego. W konsekwencji uruchomiono szereg instytucji szczebla wojewódzkiego, co wymusiło znaczne przyśpieszenie rozwoju infrastruktury miejskiej. Po reformie administracyjnej, przeprowadzonej w 1999r. Skierniewicom nadano status powiatu grodzkiego.

 

3. Legendy

Dorotka – faworyta carska

wietrzne, ciemne wieczory na terenie skierniewickiego parku, opodal pałacu prymasowskiego daje się słyszeć płacz. W oddali przesuwa się zwiewna postać młodej dziewczyny szlochającej za utraconą miłością, podstępnie zniewolonej i oszukanej przez cara Aleksandra II.

Postać ta to 15-letnia Dorotka Ostaszewska, uczennica Instytutu Maryjskiego, szkoły
dla młodych szlachcianek prowadzonej w Warszawie pod patronatem cesarzowej Marii Teodorowny. Ojciec Dorotki, pochodzący spod Łucka, powstaniec
z 1863 roku, zmarł na zesłaniu w kopalniach  na Sybirze. Majątek został za karę skonfiskowany przez carat, przez co matka Dorotki zmarła ze zgryzoty.
Po śmierci rodziców dziewczyna została  zmuszona do przyjęcia religii prawosławnej i zabrana siłą  do Instututu Maryjskiego. Właśnie Dorotkę, obecnie zwaną Darią Kiryłowną Ostaszow, najurodziwszą ze wszystkich uczennic, wybrano do wręczania kwiatów imperatorowi Aleksandrowi II,  wizytującemu szkołę.

Car zachwycił się młodą panienką znajdując w niej ogromne podobieństwo do swojej ukochanej ciotki, żony księcia Konstantego, polskiej szlachcianki Joanny Grudzińskiej. Monarcha ujął Dorotkę tym, że przemówił do niej po polsku, podczas gdy w szkole polska mowa była zabroniona. Będąc pod urokiem dziewczyny, Aleksander obiecał  jej małżeństwo. Dorotka otrzymała od cara pierścionek zaręczynowy z szafirem w zamian za medalik przekazany jej przez matkę. Ponadto uzyskała  obietnicę przywrócenia swobody wyznania
i pozostania Polką.

Na rozkaz cara dziewczyna została przewieziona  specjalnym pociągiem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej do Skierniewic, do pałacu  zapisanego testamentem carowi  przez Joannę Grudzińską, Księżnę Łowicką.

W Skierniewicach czas szybko mijał. Aleksander oprowadzał dziewczynę po wspaniałym pałacu i parku.  Szczególnie wrażenie zrobił na Dorotce plafon bogini Jutrzenki namalowany w 1835 roku przez  Antoniego Blanka  na suficie jednej z komnat. Na polecenie cara Mikołaja I, bogini na obrazie posiadała twarz Joanny Grudzińskiej. Podobieństwo do Dorotki było uderzające.

Kochankowie spędzali upojne chwile w  pałacu i ustonnych altankach parku aż do dnia, gdy do Skierniewic dotarła smutna wieść o śmierci carowej. Wówczas pałac carski odwiedziła księżna Helena Juriewa, dotychczasowa faworyta  cara, z którą  monarcha  miał syna Aleksandra, domagając
się obiecanego wcześniej małżeństwa. Car, bojąc się skandalu, opuścił skierniewicki pałac, pozostawiając w nim nieświadomą niczego Dorotkę Młoda, niedoświadczona dziewczyna z ufnością  i wiarą w  prawdomówność monarchy,  daremnie oczekiwała powrotu „narzeczonego”.

Car, już po ślubie z księżną Juriewą, zdecydował się  zapewnić przyszłość brzemiennej Dorotce, proponując baronowi de Waldau poślubienie dziewczyny. Przeznaczył 300 000 w złocie na  jej posag, ponadto zezwolił  na przywrócenie wyznania i chrzest potomstwa.

Baron de Waldau zameldował się niezwłocznie  w pałacu skierniewickim u panny Ostaszewskiej i przekazał rozkaz carski. Smutna, załamana dziewczyna przyjęła oświadczyny carskiego wysłannika wraz ze wspaniałym bukietem róż ze skierniewickiej oranżerii.
Nic nie zapowiadało tragedii. Następnego dnia rankiem zaniepokojona służba, zauważyła przez okna kuchni, błądzącą samotnie nad brzegiem rzeki eks-faworytę carską. Dorotka Ostaszewska skoczyła w toń rzeki Łupi.

Nie odratowano dziewczyny. Cesarz wydał dyspozycje umieszczenia trumny z ciałem nieszczęsnej topielicy w pałacowej kaplicy. Sierotę pochowano,
pod imieniem Joanna.  Miejsce jej pochówku jest nieznane.

Konstancja – młodzieńcze natchnienie Chopina

Drewniany, modrzewiowy dworek liczący już ponad 200 lat, w centrum Skierniewic, przy ul. Floriana 4 mieści obecnie Izbę Historii Skierniewic .
Jest również siedzibą  Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.

W domu tym spędziła ostatnie 10 lat życia Konstancja z Gładkowskich Grabowska, pierwsza młodzieńcza miłość Fryderyka Chopina.

Konstancja, wybitnie uzdolniona uczennica Konserwatorium Warszawskiego w klasie śpiewu, kilkakrotnie koncertowała wraz z Chopinem. Wówczas to stała się jego ideałem. Pisał o tym do jednego z przyjaciół: …. bo ja już może, na moje nieszczęście, mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim, już pół roku służę, który mi się po nocach śni, na którego pamiątkę skomponowałem Adagio do mojego koncertu…

Znajomość ich nie trwała długo. Już w 1830 roku Chopin wyjechał na dalsze studia
za granicę, aby już nie wrócić do kraju. Na pożegnanie młodzi wymienili pierścionki, obiecali sobie wierność. Niestety korespondencja po roku została przerwana.

Konstancja w 1932 roku wyszła za mąż za wdowca, Józefa Grabowskiego i zamieszkała
w majątku Raducz pod Babskiem, 20 km od Skierniewic. W wieku 35 lat pani Konstancja straciła wzrok.

Po śmierci męża, w 1879 roku Konstancja Grabowska zamieszkała w Skierniewicach
w „domu przy kościele”. Sędziwa, ociemniała staruszka, wdowa po obywatelu ziemskim, przez wtajemniczonych mieszkańców Skierniewic nazywana była „narzeczoną Chopina”.

Staruszka często wracała do wspomnień o nieżyjącym już, od 1849 roku, Fryderyku. Zawsze sprawiały jej one ogromną przyjemność. Niewielu jednak osobom pokazywała pierścionek, niektórzy mieli zaszczyt czytania jej wydanych wówczas „Listów Chopina”, w których była mowa o ideale… Nigdy już nie wróciła do śpiewu i muzyki. Lubiła natomiast słuchać utworów Fryderyka: Koncertu E-dur, Nokturnu op.9 czy Etiudy es-moll, pieśni „Życzenie”.
Utwory te powstały pod natchnieniem melancholijnej, młodzieńczej miłości Chopina do Konstancji.

Konstancja Grabowska zmarła w Skierniewicach 20 grudnia 1889 roku, skąd po nabożeństwie w kościele św. Jakuba, przewieziono ciało do rodzinnych stron, do Babska.

Pamiątki po Konstancji, zebrane w Izbie Historii Skierniewic, pomagają w bliższym poznaniu historii młodzieńczej miłości Fryderyka Chopina. Szczególnie w ciche, letnie dni, gdy rozbrzmiewa muzyka poważna, podczas organizowanych tutaj koncertów muzyki klasycznej, duch Konstancji krąży nad zadumanymi słuchaczami.

Podobno w wietrzne, jesienne wieczory zdarza się słyszeć skrzypienie, jakby ktoś szedł po drewnianej podłodze i zaraz potem ciche tony pieśni… Czyżby pani Konstancja?

 

4. Miejsca warte zobaczenia

Dworzec kolei Warszawsko – Wiedeńskiej - Projekt budowy linii kolejowej powstał w 1835 roku. Ponieważ plan budowy obejmował trasę przechodzącą przez granice zaborów, projektowana linia otrzymała nazwę Droga Żelazna Warszawsko – Wiedeńska. Cała linia miała długość 327,6 km i posiadała 27 stacji. Była to pierwsza linia kolejowa na ziemiach Królestwa Polskiego. Projektem budowli zajął się polski architekt Jan Heurich. Prace zostały ukończone w 1875 roku. Pięknie wykończony budynek w stylu gotyku angielskiego z wnętrzami neoklasycystycznymi przykuwał ogromną uwagę. Swą architekturą znacząco nawiązywał do modnych form architektury obronnej. Stanowił jeden z najpiękniejszych dworców w Europie.

W czasie I wojny światowej w 1914 roku bryła budynku została spalona. Jednakże w celu przywrócenia świetności i utrzymania tamtejszego uroku w latach 1992 – 2003 dworzec odrestaurowano. Charakterystyczna czerwona licowa cegła, formy wnętrza i pierwotne wyposażenie były cenną właściwością skierniewickiego dworca dlatego starano się starannie odwzorować tamtejszy obrazek. Warte obejrzenia jest wnętrze dworca, gdzie znajduje się sgraffito z socrealistycznymi motywami ukazującymi przedstawicieli klasy robotniczej i chłopstwa, kolejarzy budujących tory, inteligencje uczącą dzieci.

ADRES:

Dworcowa 1

96-100 Skierniewice

Kościół św. Jakuba - Powstanie kościoła Św. Jakuba ściśle wiąże się z założeniem miasta. Cechą charakterystyczną miast średniowiecznych jest lokalizacja świątyni parafialnej w pobliżu rynku. Budowę kościoła rozpoczęto najprawdopodobniej w 1457 roku, jednak w latach 1463 – 1473 prace zostały przerwane. Kontynuował je i ostatecznie zakończył Jakub z Sienna (patron parafii). Kościół Św. Jakuba powstał z fundacji dwóch arcybiskupów gnieźnieńskich: Jana ze Sprowy – założyciela Skierniewic, oraz Jakuba z Sienna. Można sądzić, że kształt bryły nowo wybudowanego kościoła parafialnego, włącznie z pierwotnym wyposażeniem, były świadectwem hojności dostojnych fundatorów.

Najważniejsze, nieliczne źródła gotyckiej świątyni pochodzą z lat 1702, 1751 i 1762, ukazujące niepełny obraz kościoła po upływie ponad dwustu lat od zakończenia budowy. W tym okresie zaszły zmiany w wyglądzie zewnętrznym i układzie przestrzennym, jak również w liczbie i rodzaju obiektów wypełniających wnętrze. Według źródeł rękopiśmiennych kościół Św. Jakuba znajdował się na cmentarzu otoczonym murem. Była to świątynia jednonawowa murowana na rzucie prostokąta z prezbiterium zwróconym na wschód, zakrystią i zabezpieczonym skarbcem, gdzie przechowywano relikwie większe, jak również srebrne, w dużej części złocone, naczynia liturgiczne i kosztowne paramenty. Od strony zachodniej przylegała wieża – dzwonnica. Po bokach części nawowej usytuowane były symetryczne kaplice – Świętego Krzyża i Świętego Antoniego. Drewnianą posadzkę oświetlało wówczas sześć okien, wiele małych świeczników z mosiądzu i siedem par wielkich lichtarzy cynowych. W podziemiach świątyni, tuż pod amboną, chowano zmarłych kapłanów, szlachtę, dworzan prymasowskich i niektórych mieszczan. W I połowie XVIII wieku do wyposażenia kościoła należała, m.in. kamienna chrzcielnica z misą z brązu i drewnianą pokrywą, organy, trzy konfesjonały oraz ławki w nawie. Wówczas świątynię zdobiło osiem ołtarzy: wielki i cztery boczne – polichromowane, z użyciem złota i srebra – w prezbiterium i nawie oraz trzy inne w kaplicach, jednak żaden z nich nie pochodził z pierwotnego wyposażenia.

W wielu publikacjach poświęconych Skierniewicom przeważa pogląd, że gotycka budowla, z wyjątkiem wieży, u schyłku XVIII wieku spłonęła, jednak badania źródłowe wskazują nie na fakt pożaru lecz na brak należytej opieki, która doprowadziła do ruiny. Mury, oprócz wieży zostały rozebrane, natomiast wyposażenie umieszczono w innych świątyniach, których fundatorem był arcybiskup Antoni Kazimierz Ostrowski. Opracowanie projektu powierzył Efraimowi Szregerowi – wybitnemu architektowi związanego z dworem królewskim. Prace rozpoczęto w 1779 roku, wówczas prymas Ostrowski zlikwidował cmentarz przy gotyckiej świątyni i przeniósł go za miasto powiększając przy tym obszar niewielkiego cmentarza przy kościele Św. Stanisława. Budowę zakończono w połowie 1780 roku.

Kształt skierniewickiego kościoła, według miłośników sztuki, nawiązywał do Panteonu. Oryginalność i prostota bryły, konsekwencja w ukształtowaniu wnętrza zawierające w dekoracji elementy baroku i rokoka, zwartość koncepcji architektonicznej – to główne cechy jakimi może charakteryzować się kościół uznany za budowle wczesnego klasycyzmu. Nawa na planie koła została nakryta niską kopułą. Półkoliste prezbiterium zasklepione półkopułą – z zewnątrz pięcioboczne, wewnątrz półokrągłe. Do prezbiterium przylega czworoboczna wieża z półkolistą przybudówką na schody. W dolnej części kondygnacji wieży znajduje się zakrystia z lunetami, a nad nią skarbiec. Dekoracje zewnętrznych ścian świątyni cechuje prostota i umiar. Fasadę dzielą na trzy pola pilastry toskańskie, które biegną przez dwie kondygnacje. Wieńczy je trójkątny fronton z krzyżem i umieszczonym w tympanonie okien wpisanym w trójkąt. W upiększonym mieście w dniu 30 września 1781 roku odbyła się ceremonia konsekracji nowo powstałej świątyni. Z tej okazji „Gazeta Warszawska”  umieściła krótką notkę na ten temat. Nowo wybudowany kościół parafialny stał się chlubą dla miasta. Zainteresował się nim również król Stanisław August, który 22 maja 1783 roku przybył do miasta.

Pierwsza  wojna światowa spowodowała dotkliwą stratę w wyposażeniu. Niemieckie władze okupacyjne wydały rozporządzenie o rekwizycji na potrzeby wojska większości elementów ozdobnych. Przez drugą wojną światową restaurowano kościół dwukrotnie.

Obecnie bryła świątyni jest murowana na rzucie. Prezbiterium zwrócone w kierunku zachodnim nakryte spłaszczoną półkopułą z okrągłym plafonem, na którym umieszczona jest płasko rzeźbiona postać anioła. Za głównym ołtarzem znajduje się oparty na kolumnach chór muzyczny z organami. Nawa przekryta jest spłaszczoną kopułą, a w jej wnętrzu iluzjonistycznie namalowane rozety z centralnie umieszczonym plafonem przedstawiającym Eklezję. W nawie nad wejściem znajduje się loża przekształcona w drugiej połowie XX w. na drugi chór muzyczny. Fasada kościoła jest dwukondygnacyjna, podzielona pilastrami podtrzymującymi tympanon. W wieży nakrytej namiotowym dachem z obeliskiem i zwieńczonej krzyżem znajdują się ślady architektury gotyckiej. Kościół posiada sześć ołtarzy.

ADRES:

Senatorska 11-13

96-100 Skierniewice

Kościół św. Stanisława – najstarszy kościół w mieście. Źródła sięgają do lat 1482 – 1493. Drewniany kościół pod wezwaniem Św. Rocha – został wybudowany w 1530 roku przez arcybiskupa Jana Łaskiego. Jednak murowaną barokową budowlę z elementami klasycystycznymi ufundował w 1720 roku arcybiskup Stanisław Szembek, który utworzył tzw. kościół szpitalny. Zbudowano ją z cegły na planie prostokąta. Kościół jest orientowany o charakterze salowym z przylegającą wzdłuż (od północy) prostokątną niższą zakrystią. Świątynia nakryta jest dachem trójspadowym. Nad drzwiami wejściowymi znajduje się herb Stanisława Szembeka. Wnętrze kościoła kryje trzy klasycystyczne ołtarze.

ADRES:

świętego Stanisława 1

96-100 Skierniewice

Miasto garnizonowe - Od 1813 do 1863 roku w Skierniewicach był już stały garnizon wojsk rosyjskich w sile jednej kompanii. Ich zadaniem była ochrona Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej.  W latach 1885 – 1895 między ulicą Batorego a rzeką wzniesiono duże budynki wojskowe, stajnię i budynki gospodarcze. Według projektu architekta Aleksandra Woyde stanowiły one kompleks składający się z budynków mieszkalnych i gospodarczych. W tym okresie stacjonował w nich 38. Aleksiejewski Pułk Piechoty zwany Tobolskim. W latach 1892 – 1898, po przeciwnej stronie drogi (obecnie ulica Kilińskiego) wybudowano drugi zespół koszarowy, w którym stacjonował 170. Ostrołęcki Rezerwowy Pułk Piechoty. Na placu pomiędzy koszarami pułków wzniesiono cerkiew wojskową na pamiątkę śmierci cara Aleksandra III, którą przebudowano w 1918 roku na kościół garnizonowy. Odkąd armia w Polsce jest zawodowa, koszary stały opuszczone. Obecnie teren dawnych koszarów wojskowych zajmuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Pałac Prymasowski – zwany również pałacem Prymasowskim - Pierwsza wzmianka o dworze arcybiskupim w Skierniewicach pochodzi z 1359 roku, gdzie drewniany dotychczas dwór położony był na prawym brzegu rzeki Łupi. Służył on arcybiskupom do odpoczynku, a także jako miejsce postojowe. Gdy Skierniewice uzyskały status miasta (1457 rok), znaczenie miasta zdecydowanie wzrosło, co skłoniło prymasów Wojciecha Baranowskiego i Wawrzyńca Gębickiego do budowy w 1610 roku obszernego pałacu. Budowa została ukończona w 1619 roku. Niestety został on częściowo zdewastowany w czasie najazdu szwedzkiego w latach 1655 – 1657. Budynek główny pałacu nie był duży i miał 8 izb na parterze i kilka sal na piętrze. W XVIII wieku pałac był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany, po raz pierwszy około 1721 roku. W czasach arcybiskupa Komorowskiego pałac został zniszczony przez pożar. Straty były ogromne. Dopiero za czasów panowania arcybiskupa Łubieńskiego, w latach 1761 – 1766, odrestaurowano zabudowania.

W 1884 roku odbyło się tutaj spotkanie trzech cesarzy europejskich. W tym czasie Skierniewice były światową stolicą dyplomacji. Spotkanie to miało na celu przypieczętować układ panujący między zaborcami. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. decyzją władz państwowych pałac wraz z folwarkiem został oddany Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która utworzyła tu swoją filię - ośrodek naukowy, stanowiący teren badań i praktyk studenckich.

W czasie II wojny światowej przebywał tu Adolf Hitler , a podczas całej okupacji pałac był siedzibą władz okupacyjnych. Po wojnie pałac wrócił do swojego poprzedniego właściciela - SGGW. W tym samym czasie też przywrócono rezydencji cechy późnobarokowe. Zmieniono wygląd elewacji,oraz rozebrano portyk i kartusz.

ADRES:

Prymasowska 6

96-100 Skierniewice

Pałacyk myśliwski „Sabediany” - Został on wybudowany w 1841 roku według projektu architekta Adama Idźkowskiego. Pałacyk typu krajobrazowego wraz z całą osadą zajmuje powierzchnię 42 ha i położony jest po obu stronach rzeki Łupi.

Tym samym, należąc do osady pałacowej, dzieli park oraz ogród przy letniej willi „Aleksandria”. Obydwie części oddzielone są linią kolejową. Nazwa, willa „Aleksandria”, pochodzi z II połowy XIX wieku, gdzie pałacyk zajmowali adiutanci cara Aleksandra II. Kolejna nazwa ma swoje źródło w legendzie, która głosi jak w czasach, kiedy właścicielem dóbr skierniewickich był książę Aleksander Bariatyński (lata 70. XIX wieku), willa stanowiła mieszkanie, a zarazem więzienie pięknej Czerkieski, porwanej przez księcia na Kaukazie. Nadał on brance imię Sabediana, ponieważ „mądrością królowej Sabie dorównuje, a zgrabnością – bogini rzymskiej Dianie”. Od tego czasu pałacyk nazywany jest „Sabediana”. Po śmierci księcia w pałacyku zatrzymali się goście rosyjskiego cara, którzy przybywali na polowania do pobliskiego Zwierzyńca – pałacyk myśliwski. Na początku XX wieku w willi przebywała rodzina hrabiów Wielkopolskich.
Eklektyczny budynek willi rozbudowano w XX wieku o parterową przybudówkę. Sama willa wzniesiona jest na rzucie prostokąta, posiada portyk i balkon od strony północnej, jak również ryzalit i tarasy. Obecnie, przy ulicy Waryńskiego, mieści się siedziba Zakładu Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa. A potoczna nazwa pałacyk myśliwski „Sabediany” przetrwała do dnia dzisiejszego.

Park Miejski – XV – wieczny. Początki parku sięgają 1620 roku. Po wzniesieniu pałacu prze arcybiskupa Wojciecha Baranowskiego założona ogród włoski, w którym zostało posadzone dwa tysiące drzew owocowych i dwieście krzewów winnych. W ten sposob powstała szkółka drzew owocowych. Niegdyś sprawował funkcje ogrodu rezydencjonalnego biskupów gnieźnieńskich. Po dewastacji na przełomie XVIII i XIX wieku park został odbudowany przez Adama Idźkowskiego, nadając mu romantyczny styl. W części połnocnej ogrodu powstal dworzec kolejowy dla cara i przyjeżdżających gości oraz pałacyk "Willa Aleksandria". W 1922 roku skierniewicki park został wpisany do rejestru zabytków. W XX wieku, poprzez rozrastające się drzewa, rozebrano ogrodzenia co przyczyniło się do kolejnych dewastacji. W ostatnich latach nastąpiła rewitalizacja: odtworzenie nawierzchni alejek, oświetlenia, budowę małej architektury.

Parowozownia - tutejsza parowozownia to pierwszy i największy w kraju prywatny zbiór taboru kolejowego z okresu historycznego. Właścicielem eksponatów jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Tworzy ono najstarszą i zarazem największą w Polsce grupę miłośników kolei. Zgromadzona kolekcja skierniewickiej parowozowni liczy ponad 100 pojazdów. Prezentując europejskie konstrukcje taboru kolejowego można wśród nich obejrzeć, m.in. parowozy, lokomotywy spalinowe, jak również wagony pasażerskie i towarowe z 2 połowy XIX wieku i 1 połowy XX wieku.

Skierniewicka parowozownia może poszczycić się obecnością jedynej w Polsce obrotnicy centrycznej, której przebudowa została przeprowadzona w 1981 roku. Początki parowozowni sięgają aż do powstania Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. W 1845 roku w mieście Skierniewice stanęły pierwsze budynki parowozowni. Obecny wygląd parowozowni uzyskano w wyniku prac modernizacyjnych prowadzonych w latach 1941 – 1942 przez Niemców.

31 października 1991 roku oficjalnie zlikwidowano parowozownię. Dzięki staraniom PSMK skierniewicka parowozownia została wpisana do rejestru zabytków. Od 2002 roku miłośnicy taboru kolejowego z PSMK zostali właścicielami obiektu.

Na kolekcję składają się: parowozy (kolekcja parowozów normalnotorowych z lat 1909 – 1962 polskiej i pruskiej produkcji, wyszczególniając jedyny zachowany egzemplarz polskiej lokomotywy przemysłowej z 1914 roku typu Oberschlesien). Ponadto interesującymi obiektami są parowozy wąskotorowe, akumulatorowy zespół trakcyjny systemu Wittfelda (jedyny na świecie przedstawiciel serii elektrycznych pojazdów trakcyjnych o napędzie akumulatorowym wyprodukowany w 1913 roku), lokomotywy elektryczne oraz spalinowe, wagony pasażerskie: osobowe od I do IV klasy, salonowe i bagażowe z lat 1889 – 1953. Najcenniejszymi eksponatami są, m.in. wagon salonowego powojennego pociągu rządowego z 1953 roku, jeden z pięciu zachowanych na świecie drewnianych wagonów restauracyjnych z 1910 roku, pruski wagon czteroosiowy do pociągów pospiesznych z 1907 roku o konstrukcji drewnianej – ostatni istniejący w kraju wagon pociągu rządowego II RP, jak również wagon pasażerski o sześciu osiach, tzw. boczniak (z bocznymi drzwiami) z 1906 roku. Liczną część zbioru stanowią wagony towarowe, a wśród nich wagony kryte.

ADRES:

Łowicka 1

96-100 Skierniewice

Ratusz – Przy rynku znajdował się drewniany budynek pełniący funkcję ratusza i wybudowano go w 1465 roku, który został spalony podczas wielkiego pożaru miasta. Na jego miejsce wybudowano drugi drewniany ratusz, po czym w 1781 roku został rozebrany. Tworząc nową wizję miasta architekt Efraim Schroeger opracował projekt nowego ratusza. Miał on stanąć w miejscu rozebranego w 1781 roku drewnianego ratusza (w połowie XIX wieku został rozebrany). Nowy murowany ratusz wzniesiono w 1847 roku - obecny obiekt siedziby władz miejskich. Bryła ratusza, według projektu wybitnego włoskiego architekta Henryka Marconiego, została wzniesiona w stylu neorenesansowym o skromnej ale eleganckiej fasadzie na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu i połączony jest (od strony północno – zachodniej). Od powstania do 1915 roku ratusz używany był przez administrację carską, a następnie, po częściowej przebudowie w 1918 roku, aż do jesieni tegoż roku przez niemiecką. Nad centralną częścią obiektu wznosi się mała czworoboczna wieża zegarowa, z której rzlega sie dziś hejnał skierniewicki (skomponowany przez kapelmistrza 18 PP - kapitana Wojska Polskiego Kazimierza Wójcika). Nad wejściem głównym umieszczony jest herb miasta. Ponadto ściany obiektu pokryte są boniowaniami, a okna zwieńczone zostały łukami pełnymi.

Rynek - Kształtowanie rynku w Skierniewicach rozpoczęło się w 1465 roku, kiedy to zezwolono na budowę ratusza i sześciu domów. Zabudowę rozpoczęto od wytyczenia prostokątnego rynku, od którego odchodziły promieniście ulice. Było to miejsce zgromadzeń mieszkańców, centrum handlowe i uslugowe oraz tym samym największe skupisko domów w mieście. Wpływ na zasiedlenie domów miały organizacje cechowe (szewcy, piekarze, rzeźnicy, kowale). Rok 1570 można uznać jako początek oznaczania miasta w kartografii. Obecnie plac przed ratuszem został wyremontowany, zastępując poprzednią formę zieleni czteroramienną fontanną oraz skromnym zagospodarowaniem terenu wokół niej. 

ADRES:

Rynek 1

96-100 Skierniewice

 

5. Ciekawostki

  • Wiele wagonów z parowozowni było wykorzystanych w filmach, m.in. w „Liście Schindlera” oraz „Pianiście”;
  • w dworcu kolejowym kręcono sceny do filmu „Ziemia obiecana”.

 

6. Opinia

30 maja 2016 odwiedziłam Skierniewice – miasto przyjazne, miłe, zadbane i ładne. Najbardziej w pamięci utkwiła mi architektura dworca kolejowego, która zaparła mi dech. Drugą rzeczą, która ujęła moje serce jest cudowny park miejski – miejsce, do którego chce się wracać, w którym człowiek odpoczywa i relaksuje się, patrząc na rzeźby, kwitnące kwiaty i krzewy. Spacer po takim parku to czysta przyjemność!!! Dlatego przyjeżdżając do Skierniewic pierwsze kroki powinniście skierować właśnie tam!

 

7. Bibliografia

http://skierniewice.naszemiasto.pl

www.skierniewice.net.pl

www.skierniewice24.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 176

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież