JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

ŁOWICZ - miasto

 

1. Informacje ogólne

2. Historia w pigułce

3. Legenda

4. Atrakcje turystyczne

5. Strój łowicki

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Łowicz – miasto w województwie łódzkim, powiecie łowickim, nad rzeką Bzurą. Nazwa miasta Łowicz wywodzi się od nazewnictwa dawnej osady łowieckiej, skąd książęta mazowieccy wyruszali na polowania tzw. „łowy” w okoliczną puszczę. W dogodnym miejscu, nad rzeką Bzurą, książęta mazowieccy zbudowali zamek, przy którym rozwinęła się osada łowiecka. Jak głosi tablica, umieszczona pod chórem w kolegiacie, w 1100 roku książęta mazowieccy wznieśli w osadzie kościół. Obecnie - Bazylika Katedralna.

 

2. Historia w pigułce

Gród nad rzeką Bzurą powstał we wczesnym średniowieczu, a pierwsze ślady osadnictwa w tych okolicach pochodzą już sprzed 4 tys. lat p.n.e. Najstarsza wzmianka o Łowiczu znalazła się w bulli gwarancyjnej papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 roku. Już w XII wieku miasto z okolicznymi dobrami stanowiło własność arcybiskupów gnieźnieńskich, a zgodnie z obowiązującym jeszcze do niedawna zwyczajem, arcybiskup gnieźnieński był jednocześnie prymasem Polski. Nie wiadomo, kiedy osada uzyskała prawa miejskie. Faktem jest, że w roku 1298, w dokumencie menniczym wydanym dl arcybiskupa Jakuba Świnki, jest już nazywana miastem. Rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich znajdowała się nad Bzurą, w zrujnowanym już dziś pałacu. Pierwszy zamek wzniósł arcybiskup Jarosław Skotnicki w 1355 r. Kolejni dostojni rezydenci rozbudowywali go i uświetniali tak, by stał się godną siedzibą prymasów Rzeczpospolitej. Gościli tu przecież często królowie: Kazimierz Wielki, Zygmunt August, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Przebywali wysocy urzędnicy papiescy podążający wprost z Watykanu: nuncjusze Luigi Lippomano, Francesco Commendone, legat Antonio Possevino. Zjazd szlachty w Łowiczu w roku 1572 postanowił, że w okresie elekcji, kiedy na tronie polskim nie zasiada żaden władca, prymas Polski będzie interrexem. Tym samym Łowicz stał się stolicą Polski na czas bezkrólewia.

Miasto pod rządami tak możnych protektorów uzyskało wiele przywilejów, wśród nich prawo do jarmarków oraz wolność celną przy spławie Wisłą. Dobrobytowi sprzyjało także jego położenie: wśród żyznych pól, na ważnych szlakach handlowych. 

 

3. Legenda

Arcybiskupi gnieźnieńscy przez wieki rezydowali na łowickim zamku. RuinyXIV-wiecznejfortecy można oglądać do dziś przy trasie krajowej Łowicz-Łódź. Legenda mówi, że świątynia na Starym Rynku połączona jest podziemnym tunelem właśnie z dawną siedzibą prymasów Polski. Tunel, który nigdy nie został odnaleziony, ma być tak szeroki, że bez trudu mógł pomieścić karetę zaprzężoną w cztery konie.

 

4. Atrakcje turystyczne

Bazylika Katedralna – zwana „Wawelem Mazowsza”, najciekawsza i najbogatsza w arcydzieła, stojąca przy Starym Rynku, w tym samym miejscu, gdzie zbudowano pierwszą łowicką świątynię w 1100 roku. Największą rozbudowę przeszła kolegiata w XVII w. Wtedy też zmieniła wystrój na renesansowo-barokowy. Fundatorem prac był prymas Władysław Łubieński, projektantem – Tomasz Poncino. Najważniejszym miejscem, jest tu Mauzoleum 12 Prymasów, którzy zostali pochowani w podziemiach tej świątyni, oraz pięć kaplic prymasowskich, projektowanych i zdobionych przez wybitnych artystów, m.in. kaplica św. Wiktorii. Liczne są epitafia i nagrobki, m.in. prymasa Jakuba Uchańskiego, pierwszego interrexa po śmierci Zygmunta II Augusta, autorstwa Jana Michałowicza z Urzędowa. Imponujące wspaniałe organy, ołtarze boczne, cenne sztukaterie. W roku 1992 papież Jan Paweł II podniósł kolegiatę do rangi katedry. On też utworzył diecezję łowicką i przywrócił miastu siedzibę biskupią.

ADRES:
Stary Rynek 30

99-400 Łowicz

Dawna Dziekania – obecnie rezydencja biskupa łowickiego. Dwór ufundowany w 1687 przez dziekana łowickiego Wojciecha Krajewskiego. W okresie napoleońskim, od 1868 roku przeznaczony na obiekt wojskowy kolejno dla żandarmerii, komendatury niemieckiej, wojska polskiego.

ADRES:

Stary Rynek 24/30E

99-400 Łowicz

Gmach Poczty Konnej – jedyny w Polsce zachowany w pierwotnym kształcie zespół budynków dawnej poczty konnej I klasy w Łowiczu, wzniesiony w stylu klasycystycznym w 1829 wg wzorcowego projektu Jana Nerkowskiego. Kompleks poczty zbudowano na placu wydzierżawionym wieczyście od Zgromadzenia Księży Misjonarzy przez Dyrekcję Generalną Poczt. Składa się dwukondygnacyjnego prostokątnego korpusu głównego dawnego pocztamtu, zwieńczonego dwuspadowym dachem z tympanonem, na którym widniał szyld z trąbką i herbem Królestwa Polskiego. Prostopadle do korpusu postawiono oddzielone bramami, dwie parterowe oficyny, stanowiące pomieszczenia mieszkalne oraz stajnię i wozownię.

Zespół pałacowy obejmował w chwili powstania trzy rodzaje pomieszczeń. Pierwsze z nich stanowiły część usługową, służącą do obsługi klienta, przyjmowania i wydawania przesyłek pocztowych oraz listów. W części mieszkalnej mieściły się pokoje dla pocztylionów i podróżnych oraz mieszkanie prywatne dla poczmistrza i jego rodziny. Ostatnia grupa pomieszczeń była przeznaczona na środki transportu – stajnie dla koni oraz wozownię dla pojazdów pocztowych i dyliżansów. Za budynkiem głównym znajdował się dziedziniec, pośrodku którego stała studnia, wykorzystywana do pojenia koni i mycia pojazdów.

ADRES:

3 maja 13

99-400 Łowicz

Kościół Ojców Pijarów – pw. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, zbudowany w stylu barokowym, z Fundacji Jana Szamowskiego i Wojciecha Zimnego, chłopa z Bobrownik. Prace rozpoczęto w 1672 roku. W 1794 wojska niemieckie umieściły w nim rannych. W czasie kampanii napoleońskiej były w nim składy wojskowe i stajnie. W 1914 Niemcy urządzili w nim szpital dla jeńców rosyjskich, a następnie kościół zmieniono na garaż i magazyn bielizny. W okresie międzywojennym świątynia pełniła funkcję kościoła szkolnego, a także kościoła garnirowanego. Kościół posiada zespół ołtarzy zdobionych rzeźbami Jana i Bogumiła Plerschów i licznymi elementami sztuki późnobarokowej. Zakon Ojców Pijarów sprowadzony w 1668 roku prowadził w Łowiczu kolegium, z bogatą biblioteką, teatrem, kapelą, drukarnią. Kasata zakonu w ramach restrykcji popowstaniowych nastąpiła w 1864 r. W 1958 pijarzy powrócili do miasta.

ADRES:

Pijarska 2a

99-400 Łowicz

Kościół św. Ducha – pierwotnie jako podmiejski kościół szpitalny, parafialny dla Nowego Miasta, ustanowiony Kościołem parafialnym w 1404 roku z fundacji abp Mikołaja Kurowskiego. Wystrój świątyni pochodzi z XVIII i XIX wieku. Dawniej przy Kościele działała szkółka parafialna. W 1778 roku z fundacji ks. Ignacego Chrześlińskiego, dobudowano zachodnią fasadę kościoła.

ADRES:

Długa 3

99-400 Łowicz

Muzeum – dawniej budynek Seminarium Księży Misjonarzy. Budowę gmachu rozpoczęto w 1689 roku z fundacji prymasa Michała Stefana Radziejowskiego. Seminarium erygowano w 1700 r. Prace wykończeniowe trwały jeszcze 30 lat. Pierwotne funkcje, klasztoru i uczelni kształcącej księży i świeckich misjonarzy gmach pełnił do roku 1820 r. kiedy to przeniesiono seminarium do Warszawy. Następnie mieściła się tu Szkoła Wydziałowa prowadzona m.in. przez księży Pijarów. W czasie powstania styczniowego władze rosyjskie zamieniły go na więzienie dla powstańców polskich. W czasie II wojny światowej budynek uległ zniszczeniu. Ocalało jedynie skrzydło południowe z kaplicą pw. Św. Karola Boromeusza. W latach 1950 – 52 odbudowano trzy skrzydła budynku (bez wschodniego).

Historia zbiorów muzealnych w Łowiczu sięga przełomu XIX i XX wieku i jest związana z postacią Władysława Tarczyńskiego (1845 - 1918), kolekcjonera i społecznika, który tworzone przez siebie zbiory udostępnił w 1905 r. publiczności pod nazwą "Zbiorów Starożytności". W roku 1907 kolekcja Władysława Tarczyńskiego została przekształcona w "Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych" otrzymując własny statut, zatwierdzony przez władze administracyjne. Jednocześnie ekspozycja została przeniesiona z prywatnego mieszkania do pomieszczeń przekazanych na ten cel przez Zarząd Straży Ogniowej Ochotniczej, której W. Tarczyński był aktywnym działaczem. Muzeum rozwijało się szybko, do wybuchu I wojny światowej posiadało ponad 3200 eksponatów wraz z biblioteką. Do kolekcji o charakterze historyczno-artystycznym W. Tarczyński włączał również przedmioty i narzędzia z dziedziny etnografii. Zbiory Muzeum Miejskiego i Muzeum Etnograficznego pierwotnie mieszczące się wspólnie w budynku zakupionym na cele muzealne przy Starym Rynku 16, udostępniano publiczności do 1939 r. Okres II wojny światowej spowodował kolejne straty w kolekcjach muzealnych. W roku 1948 kolekcje obu muzeów zostały przejęte przez Muzeum Narodowe w Warszawie tworząc jego Oddział (do 1 kwietnia 1995 r.).

ADRES:

Stary Rynek 5/7

99-400 Łowicz

Nowy Rynek – jedyny trójkątny rynek w Polsce, powstały w 1405 roku gdy powstało Nowe Miasto. Rynek przez kilka stuleci pełnił funkcje handlowe – od średniowiecza odbywały się na nim targi cotygodniowe i doroczne słynne jarmarki. Na trójkątny kształt rynku miały wpływ prawdopodobnie dwa czynniki. Po pierwsze fakt, że dwie pobliskie ulice, Długa i Podrzeczna, w chwili lokowania Nowego Miasta były już zasiedlone, a pomiędzy nimi znajdowała się trójkątna łąka, dochodząca do zachodniej granicy Starego Miasta, która należała do wójta. Po drugie jedna z pierzei rynku wyznaczała struga płynąca od strony Glinek przez dzisiejsza ulicę Ciemną, wzdłuż ulicy Bielawskiej, aż do Bzury.

Ratusz – pierwszy, murowany – stał na środku Starego Rynku. Budynek jednak uległ zniszczeniu podczas wielkiego pożaru Łowicza w 1525 roku. Następny wybudowano w 1539 r. Wyglądem przypominał ratusz staromiejskiej Warszawy. Z chwilą wybudowania ratusza na Nowym Rynku, stracił on na swoim znaczeniu i został zmieniony na skład soli oraz na siedzibę Bractwa Prasołów – handlarzy solą. Budynek rozebrano w XIX wieku i zastąpiono nową budowlą według projektu Bonifacego Witkowskiego.

Budynek jest na tle prostokąta, dwukondygnacyjny w charakterystyczną wieżą, na której znajduje się zegar wybijający kuranty.

ADRES:

Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

Stary Rynek – serce Starego Miasta, do dziś zachowało się wiele cennych zabytków architektury: Bazylika Katedralna, Ratusz Miejski. W części północnej tzw. Brama Prymasowska z XVII z herbem Jastrzębic, wg projektu Tomasza Poncino. Rynek t również miejsce wydarzeń historycznych. 18 grudnia 1806 roku w jednej z kamiennic Tadeusz Kościuszko zatrzymał się w drodze do Warszawy, a po zwycięstwie pod Jeną – Napoleon Bonaparte.

 

5. Strój łowicki

Żyjący na terenach Księstwa Łowickiego chłopi byli ludźmi zamożnymi. Dlatego ich strój wyróżniał się na tle ubiorów noszonych przez sąsiadów. Podstawowym i najbardziej charakterystycznym elementem stroju łowickiego były pasiaki. Modę łowicką zdominowały one w połowie XIX wieku, a następnie z biegiem lat ulegały kolorystycznym przeobrażeniom. Początkowo w kolorystyce pasiaków dominowała barwa czerwona. Dotyczyło to zarówno męskich spodni, jaki i kobiecych spódnic, kaftanów i zapasek. Z czasem barwy te zaczęły się różnicować i na początku XX w. dominowały zielenie, biel oraz fiolety.

Stosunkowo niewielkim przemianom na przestrzeni lat ulegał strój męski. Był on zresztą wyjątkowo skromny, jak na finansowe możliwości mieszkańców ziemi łowickiej. Tradycyjnym nakryciem głowy łowickich chłopów był niewielki filcowy kapelusz. Chętnie przyozdabiano go cekinami, koralikami bądź też pasami aksamitu. Mężczyźni nosili także lniane koszule. Ich główną ozdobą były hafty umieszczone na kołnierzyku i mankietach. Na koszulę zakładano kamizelkę nazywaną lejbikiem. W zimne dni noszono także – kaftan – spancer. Dopełnieniem stroju była sukmana. Najbardziej charakterystyczny element męskiego stroju stanowiły spodnie. Na nich łowickie pasy uwidaczniały się najlepiej. Najczęstszym zestawieniem kolorystycznym było pomarańczowe tło poprzedzielane wąskimi zielonymi pasami materiału. Tak uszyte spodnie wsuwano w cholewy wysokich butów.

Strój kobiecy był znacznie bardziej ozdobny i wyszukany. Niezależnie od stanu cywilnego kobiety nakrywały głowy białymi haftowanymi chustkami. Wiązano je z tyłu głowy lub pod brodą. Koszule miały krój podobny do męskich , były jednak od nich nieco dłuższe. Ozdabiały je także haftowane wzory. Kobiety nosiły kiecę, czyli ubranie, które powstało po zszyciu spódnicy i stanika. Spódnice były bardzo szerokie. To właśnie ta cecha sprawiła, że strój łowicki chętnie wykorzystywany jest przez zespoły folklorystyczne, gdyż znakomicie prezentuje się w tańcu. Staniki najczęściej zdobiono motywami roślinnymi, haftami oraz naszytymi koralikami. Spódnice były także pasiaste. Dominującą kolorystyką była w tym przypadku zieleń. Występowały również kolory pomarańczowe. Na kiecę zakładano zapaskę zapinaną niewielką, ozdobną klamerką. Stroju dopełniały czarne, wysokie do pół łydki trzewiki na bardzo wysokim obcasie. Jako biżuterię chętnie noszono bursztyny lub korale.

 

6. Ciekawostki

  • Mieszkańcy regionu łowickiego po dziś dzień kultywują regionalną tradycję i kulturę. W okresie ważnych świąt kościelnych, np. Bożego Ciała, na drogach ziemi łowickiej można spotkać idących do kościoła ludzi ubranych w tradycyjne stroje ludowe;
  • w Łowiczu urodzili się znani z różnych sfer: aktor Daniel Olbrychski, polityk Wojciech Olejniczak, dziennikarz Paweł Płuska, piłkarz Maciej Rybus.

 

7. Opinia

Pierwsze skojarzenia z Łowiczem: barwne stroje łowickie i kolorowe wycinanki. Niestety będąc tam 12 lutego 2015 roku w godzinach wieczornych nie było dane mi wejść do większości interesujących miejsc. Niemniej jednak miasto wywarło na mnie pozytywne emocje: dobrze oznakowanie ciekawych miejsc do zobaczenia, tablice informacyjno – historyczne i przede wszystkim dumni mieszkańcy lokalnego folkloru. Następnym razem przyjadę wcześnie rano, by móc bardziej „wgryźć się” w to miejsce (i dlatego, że będąc wieczorem mieliśmy nieprzyjemne spotkanie z bardzo „zawianą” grupą panów, którzy natarczywie szukali zaczepki…).

 

8. Bibliografia

Przewodnik „Polska na weekend i na wakacje z rodziną”, 2012

www.lowiczturystyczny.pl

www.lowiczanin.info

www.dzienniklodzki.pl

www.muzeumlowicz.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 1684

Komentarze   

0 #2 Cindy 2017-05-06 01:50
I'm gone to inform my little brother, that he should also
go to see this weblog on regular basis to obtain updated
from hottest news.
Cytować
0 #1 Linda 2017-04-15 05:36
Hey would you mind letting me know which web host you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
Cheers, I appreciate it!
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież