JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

BOLESŁAWIEC - ruiny zamku

 

1. Informacje ogólne

2. O zamku

3. Historia

4. Legendy

5. Bractwo prasalskie

6. Ciekawostki

7. Opinia

8. Galeria

9. Bibliografia

10. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Bolesławiec - wieś w województwie łódzkim, powiecie wieruszowskim, gminie Bolesławiec. Bolesławiec należy do najstarszych grodów na obszarze historycznej Ziemi Wieluńskiej. Pierwsza wzmianka źródłowa o „civitas Boleslaviensis” pochodzi już z 1266 roku. Założycielem grodu był książę kaliski Bolesław Pobożny.

ADRES ZAMKU:

Bolesławiec

98-430 Bolesławiec

 

2. O zamku

Zamek kazimierzowski – jak sądzą historycy – założony został na planie ściętego owalu. Posiadał mury obwodowe z bramą wjazdową, na dziedzińcu zaś stały dwa drewniane budynki.

Pod rządami Opolczyka dokonano znacznej przebudowy i modernizacji zamku. Podsypano wzgórze zamkowe oraz podwyższono mury obwodowe. Na dziedzińcu wzniesiono wolnostojącą ośmioboczną wieżę ceglaną – typowy dla średniowiecznych warowni „stołp” – miejsce ostatniej obrony. Wzdłuż wschodniego odcinka murów zamkowych stanęły 2 murowane budynki: reprezentacyjno-administracyjny i mieszkalny. Zastąpiły one wcześniejszą drewnianą zabudowę.

Zamek miał w średniowieczu ceglane mury obwodowe o długości 120 m, podzielone na 23 odcinki od 1 do 29 m długości. Mury miały 7 m wysokości i 2,4 m szerokości. U ich podstawy umieszczono fundamenty z głazów granitowych o wysokości 8 m. Sam zamek znajdował się na sztucznym nasypie ulokowanym na odcinku starorzecza Prosny, który został odcięty w wyniku erozyjnej działalności rzeki. Bagienny teren nadawał się zatem idealnie do celów obronnych. Do dziś można zaobserwować także ślady dawnej fosy.

W czasach, gdy funkcję starosty pełnił Kacper Denhoff, wojewoda dorpacki, warownię gruntownie zmodernizowano. W latach 1615-28 rozebrane zostały wszystkie wcześniejsze zabudowania drewniane, w ich miejsce, wzdłuż wschodniego muru wzniesiono budynek o długości 40 m. Zamek został otynkowany i ozdobiony metodą sgraffito. Warownia stała się wielkopańską rezydencją, tracąc niemal zupełnie walory obronne.

Do dziś z zamku przetrwała ośmioboczna wieża – ceglany stołp w wysokości 22 metrów oraz fragmenty murów obwodowych.  Wieża posiada w przyziemiu kopulaste sklepienie, na piętrze zaś kopułkę ze śladami żebrowania oraz zwornik. Zarówno w przyziemiu jak i na piętrze zachowały się otwory wejściowe. Zamek posiadał także drugą wieżę stojącą na linii murów, budowla ta jednak przetrwała do naszych czasów. Mury obwodowe wzniesiono z cegły gotyckiej i kamienia polnego, z czasem odbudowano je cegłą  w układzie polskim. Brama wjazdowa znajdowała się w części południowo – zachodniej.

 

3. Historia

Na temat daty powstania i najstarszych dziejów zamku w Bolesławcu istnieje wiele niejasności. Prawdopodobnie pierwotny zamek – jako skromna, ale już murowana budowla – został wzniesiony w 1268 r. z nakazu księcia Bolesława Pobożnego, w sąsiedztwie miasteczka Bolesławiec, założonego przez władcę dwa lata wcześniej (1266).
    Zamek miał pełnić funkcję nadgranicznej fortalicji broniącej dostępu do Wielkopolski od strony Śląska. Wzniesiono go w widłach rzeki Prosny, w miejsce nieistniejącego już wcześniej, prawdopodobnie drewnianego grodu.     
    Jak dotąd, mimo badań archeologicznych, reliktów pierwotnego zamku nie odnaleziono. Problem wspomnianego grodu również czeka na wyjaśnienie. Istnienie pierwotnego bolesławieckiego „castrum” potwierdza jedynie dokument z 1277 r.
    W końcu XIII w. Bolesławiec wraz z całą ziemią wieluńską i ostrzeszowską znalazł się pod panowaniem Piastów śląskich, opolskich i głogowskich. Dopiero za czasów Władysława Łokietka, około 1329 roku powrócił w granice Królestwa Polskiego. Przygraniczne położenie Bolesławca i zagrożenie ze strony Śląska znajdującego się pod wpływami czeskimi, spowodowały w latach 30. XIV w. król Kazimierz Wielki nakazał wznieść poza miastem nowy ceglany zamek. Powstał on pośród nadrzecznych mokradeł w miejscu dawnego „castrum” Bolesława Pobożnego. Z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane fragmenty zamku. Zamek w Bolesławcu wymienia dokument z 1347 roku.

Budowa nowego zamku nie spodobała się królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu , co doprowadziło do konfliktu z Kazimierzem Wielkim. Wprawdzie by załagodzić spór, na zjeździe w Wyszehradzie  w 1335 r. król Polski zobowiązał się zniszczyć zamek, ale obietnicy nie dotrzymał.     Po śmierci Kazimierza Wielkiego ziemia wieluńska przeszła w ręce księcia Władysława Opolczyka – kolejny władca Ludwik Węgierski oddał mu bowiem w zastaw ziemię wieluńską i ostrzeszowską.

Po wstąpieniu na tron Władysława Jagiełły, Opolczyk wystąpił przeciwko niemu i sprzymierzył się z Krzyżakami. Wroga postawa Opolczyka spowodowała, że Jagiełło postanowił odebrać mu oddane w zastaw ziemie. W 1396 r. wojska królewskie wkroczyły na ziemie ostrzeszowską i wieluńską, zdobywając po drodze zamki w Olsztynie, Krzepicach, Wieluniu i Grabowie. Najazdowi oparł się jedynie zamek w Bolesławcu i mimo długotrwałego oblężenia pozostawał niezdobyty, choć książęta opolscy już w 1396 roku zobowiązali się do zaprzestania pomocy zbrojnej załodze Bolesławca. Faktycznie zamek w Bolesławcu poddał się dopiero w 1401 roku po śmierci Władysława Opolczyka, gdy wdowa po nim zwróciła warownię w ręce króla polskiego. Odtąd stał się znów nadgraniczną strażnicą i siedzibą starostwa niegrodowego.

Początkiem końca warowni była wojna trzydziestoletnia (1618-48), w trakcie której (w 1642 r.) zamek uległ znacznym uszkodzeniom. Warownia została jeszcze bardziej zrujnowana przez Szwedów, którzy wysadzili ją w 1704 roku, w czasie wojny północnej. Na skutek zniszczeń zamek został ostatecznie opuszczony i odtąd stopniowo popadał w ruinę.

 

4. Legendy

  • Według legendy dawno temu, kiedy książę kaliski Bolesław Pobożny objeżdżał swoje księstwo postanowił zrobić postój na granicy puszczy przy Śląsku Opolskim. W nocy przyśniły mu się  rogate wilki z wielkimi zębami. Co ciekawe, taki sam sen miał jego bratanek, który również nocował w obozowisku książęcym i nad ranem zdał relację księciu. Zastanawiali się oboje co może oznaczać takie dziwadło. Tego samego dnia, do księcia przyszli okoliczni mieszkańcy z darami i z prośbą o opiekę nad nimi przed atakami pobliskich Ślązaków. Książę zrozumiał wtedy sens snu i zagrożenia. Rozkazał wybudować w miejscu postoju warowną twierdzę i miasto, nazwane od jego imienia Bolesławcem;
  • inna legenda opowiada o oblężeniu Bolesławca. Król Władysław Jagiełło przed koronacją zobowiązał się do rewindykacji wcześniej rozdanych książętom dóbr. Upomniał się zatem o Bolesławiec u księcia Władysława Opolczyka. Ten jednak nie wyraził zgody na zwrot dóbr. Doszło do oblężenia zamku przez wojska królewskie. Legenda mówi, że trwało ono aż 10 lat. Sukces króla udaremniała bagienna okolica, warowność zamku oraz prawdopodobnie tajne tunele, które prowadziły z zamku do miasta. Tymi tunelami dostarczano żywność do twierdzy. Król musiał zatem odstąpić od zamku, udało mu się odzyskać dobra dopiero po śmierci Władysława Opolczyka na mocy umowy z wdową;
  • ponoć 24 czerwca każdego roku na baszcie pojawia się Biała Dama, która napotkanych błaga o przebaczenie - opowiada pan Piotr. - To córka starosty Kacpra Benhoffa, który urzędował tu w XVII wieku. Dziewczyna zakochała się w jednym z mieszczan i zamierzała popełnić mezalians. Ojciec nie pozwolił. Córkę potraktował "litościwie", bo nie oddał jej do zakonu, nawet nie wydał na tortury, ałe żywcem zamurował w podziemiach.

 

5. Bractwo prasalskie

Prasołowie zajmowali się handlem solą, która w okresie średniowiecza stanowiła cenny towar.

Pisana historia Bractwa Prasalskiego w Bolesławcu sięga 1653 roku. Pierwszym zachowanym dokumentem potwierdzającym założenie Bractwa albo Cechu Prasalskiego w Bolesławcu jest potwierdzenie Urzędu Burmistrzowskiego Bolesławieckiego, wydane pod pieczęcią miejską, dnia 20. czerwca 1653roku. Między członków cechu przyjmowani byli, oprócz handlarzy solą, także obywatele miejscowi nie trudniący się tym rzemiosłem, zwłaszcza znaczniejsi. Do prasołów należał m.in. burmistrz, pisarz ceł JKM (Jego Królewskiej Mości), administrtor starostwa bolesławieckiego, byli także przedstawiciele szlachty, wpływowe osobistości ze stanu duchownego, jak proboszcz i wikary. Mimo, iż cel bractwa- cechu prasalskiego był czysto fachowy- łączenie się dla ułatwienia sobie handlu solą, nie przeszkadzało to jednak skierować działalności cechu na tory religijne i wiązać ją z życiem Kościoła w parafii, tak, jak to czyniły wszystkie ówczesne korporacje.

Obecnie Bractwo stara się zwiększyć swoją aktywność i działalność tak przykościelną jak i pozakościelną. W Polsce powstaje obecnie wiele różnych bractw i stowarzyszeń starających się działać na wzór tych ze średniowiecza. Jednak wszystkie one albo powstają od "zera" albo są "wskrzeszane" po wielu latach niebytu. Bractwo z Bolesławca pomimo wielu przeciwności historii, trwa nieprzerwanie już od 360-ciu lat.

Tradycja związana z kościołem kultywowana jest do dziś. Mieszkańcy Bolesławca tworzą jedyne stowarzyszenie prasołów w Polsce. Asystują przy uroczystościach parafialnych, modlą się za żywych i zmarłych członków, ubierają ołtarze w Boże Ciało i kultywują lokalną historię.

 

6. Ciekawostki

  • Bolesławiec uzyskał prawa miejskie w XIII wieku, a stracił je w 1870 roku, najprawdo¬podobniej za karę za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym;
  • jedynym istniejącym do dziś bracwem prasalskim w Polsce jest Bractwo Prasalskie w Bolesławcu.

 

7. Opinia

Przyjechałam do Bolesławca 1 maja 2014. Muszę napisać, że najbliższa okolica zamku, a właściwie baszty jest UROCZA!!!!!  Dużo zieleni, zbiornik wodny [choć akurat jak tam byłam to czyścili zbiornik i wody nie było :-) ]

Pozostałości murów [tworzące serce ;-) ] i sama baszta są równie urocze.....Z góry rozciaga się wspaniały widok na pobliskie pola, łąki i wsie. Jednak wybierając się na wieżę należy koniecznie uzbroić się w latarkę. W środku jest bardzo ciemno, stopnie i drabinki wąskie  i ogólnie rzecz biorąc - nie trudno o wypadek.

Muszę dodać jeszcze jedno - w baszcie zalegają góry śmieci z młodzieżowych imprez...... Dziwne, że w XXI wieku uważające się za dorosłych - dzieci - potrafią z bardzo fajnego miejsca, które jest bez wątpienia historyczną wizytówką wsi,  zrobić śmierdzącą melinę......  

 

8. Galeria

 

9. Bibliografia

www.powiat-wieruszowski.pl

www.boleslawiec.net.pl

www.tugazeta.pl

www.prasale.pl

www.kultura.lodz.pl

 

10. Mapa

Odsłony: 420

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież