JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Kategoria: Łódzkie

BESIEKIERY - ruiny zamku

 

1. Informacje ogólne

2. O zamku

3. Historia w pigułce

4. Legendy

5. Opinia

6. Galeria

7. Bibliografia

8. Mapa

 

 1. Informacje ogólne

Besiekiery – wieś w województwie łódzkim, powiecie łęczyckim, w gminie Grabów. Nazwa wsi pochodzi wg legendy od rycerza , który założył się z Diabłem Borutą o to , że wybuduje od podstaw zamek , nie używając do tego siekiery (bez siekiery). We­dług jed­nej z hi­po­tez hi­sto­rycz­na na­zwa Be­sie­kie­ry wy­wo­dzi się od sło­wa nor­dyc­kie­go Be­sekr, ozna­cza­ją­ce­go czło­wie­ka w skó­rze, niedź­wie­dzia. Su­ge­ru­je ona, że we wcze­snym śre­dnio­wie­czu sta­cjo­no­wa­li tu­taj Wi­kin­go­wie, co po­twier­dza od­kry­ty w nie­od­le­głym Lu­to­mier­sku ma­so­wy grób wo­jow­ni­ków skan­dy­naw­skich.

ADRES:

99-150 Besiekiery

 

2. O zamku

Budowla, wybudowana prawdopodobnie na przełomie XV i XVI stulecia, pierwotnie mieściła się na sztucznie usypanym kopcu, otoczonym wodą Do budowy zamku budowniczy użyli cegły, do fundamentów natomiast kamieni. W skład budowli wchodził mur obwodowy i ulokowany na jej osi kwadratowy budynek bramy oraz dom mieszkalny w północnej części o szerokości 13 metrów. Posiadał on co najmniej osiem dużych izb mieszkalnych na dwóch lub trzech poziomach. W 1653 roku Jan Szczawiński przebudował zamek, przez co budowla straciła gotycki charakter. Poszerzono kopiec ziemny, wzniesiono górną, ośmioboczną nadbudowę budynku bramnego, przekształcono dom mieszkalny, a ściany zewnętrzne pokryto tynkiem. W opisie warowni z pierwszej połowy XVIII wieku izby piętra domu określano jako: pokój karmazynowy, pokój marmurowy, sień i izbę wielką. Po obu stronach wieży bramnej wzniesiono budynki pomocnicze, a do wschodniej i zachodniej części dostawiono piętrowe krużganki arkadowe, zapewniające komunikację między piętrem głównego domu a nowymi budynkami i ulokowaną w wieży bramnej kaplicą.

W połowie XVII wieku zamek przejął kasztelan i wojewoda brzesko-kujawski Jan Szymon Szczawiński herbu Prawdzic, który rozbudował warownię. W późniejszych latach zamek był niszczony przez działania wojenne.

Do naszych czasów dotrwał jedynie obwód murów, fragmenty domu mieszkalnego oraz 18-metrowy fragment wieży bramy wjazdowej.

 

3. Historia w pigułce

Warownia powstała prawdopodobnie na polecenie jednego ze stolników brzeskich Mikołaja Sokołowskiego z Wrzącej lub Wojciecha Sokołowskiego. Mylny jest natomiast powszechny pogląd, że zamek w Besiekierach to inicjatywa wojewody łęczyckiego Mikołaja z Warzymowa Sokołowskiego. Przeczą temu badania historyków. Przede wszystkim Mikołaj z Warzymowa nie sprawował w tym czasie urzędu wojewody, a wieś znajdowała się wtedy w rękach rodziny Pomianów – Sokołowskich.

W 1597 roku Krzysztof Sokołowski (potomek fundatorów) sprzedał zamek bratankowi słynnego Stefana, kardynałowi i biskupowi warmińskiemu Andrzejowi Batoremu. Później obiekt zamieszkiwała Zofia Batorówna i Jerzy Rakoczy.

W połowie XVII wieku zamek przejął kasztelan i wojewoda brzesko-kujawski Jan Szymon Szczawiński herbu Prawdzic, który rozbudował warownię. W późniejszych latach los nie oszczędzał zamku, zniszczyły go wojny, ubóstwo społeczeństwa w tym jego właścicieli, a w roku 1731 strawił go pożar. Jego ówcześni mieszkańcy - Gajewscy dokonali niewielkiego remontu i obniżyli dom mieszkalny o jedną kondygnację. Od połowy XIX wieku obniżony, kryty strzechą budynek podupadał w ruinę, pełniąc nadal funkcje gospodarcze, a miejscowa ludność rozbierała go, by wykorzystać jego cegły. W latach 1963 i 1971 obiekt zakonserwowano jako trwałą ruinę.

 

4. Legendy

  • Z zamkiem wiąże się legenda o rycerzu, którego imienia nikt nie zna. Ponoć założył się on z Diabłem Borutą o to , że wybuduje od podstaw zamek , nie używając do tego siekiery… Tak też się stało , ale  pewny siebie młodzian  zakład  przegrał , bowiem za sprawą przebiegłego Diabła , jeden z robotników budowlanych nosił nazwisko Siekierka. Boruta odebrał rycerzowi nie tylko Zamek , ale i  jego  duszę…. Od czasów tego zdarzenia miejscowość , w której  stanął zamek , zaczęto nazywać Besiekiery;
  • z zam­kiem zwią­za­na jest sta­ra le­gen­da o Bia­łej Da­mie, któ­ra choć na sta­łe za­miesz­ku­je w po­bli­skich Bo­ry­sła­wi­cach Zam­ko­wych, to przed róż­ny­mi waż­ny­mi wy­da­rze­nia­mi po­ja­wia sie w Be­sie­kie­rach. Moż­na wów­czas za­ob­ser­wo­wać jej cień w pu­stym oczo­do­le okien­nym wie­ży bram­nej, skąd spły­wa w dół i wę­dru­je wzdłuż resz­tek mu­rów zam­ko­wych nik­nąc na­gle tak, jak się po­ja­wi­ła. Przy­pusz­cza się, że Bia­łą Da­mą jest duch cór­ki Szcza­wiń­skich, któ­ra nie chcia­ła wyjść za mąż za wy­bra­ne­go przez ro­dzi­ców kan­dy­da­ta, gdyż ser­ce swe od­da­ła in­ne­mu. Za ka­rę prze­wie­zio­no ją do zam­ku w Bo­ry­sła­wi­cach Zam­ko­wych i uwię­zio­no w wie­ży bram­nej. Pró­ba uciecz­ki przez okno za po­mo­cą sznu­ra za­koń­czy­ła się dla pan­ny tra­gicz­nie i od­tąd jej zja­wa snu­je się w ocze­ki­wa­niu na swe­go wy­baw­cę.

 

5. Opinia

Przyjechaliśmy do zamku 02-05-2017 roku. To istna zamkowa perełka w województwie łódzkim!! Poza tym miejsce prawie odludne tzn. bez rzeszy turystów. Zwiedzało się go wprost idealnie! Ładna architektura, fajne widoczki, wszystko z dala od głównej drogi - po prostu dobre miejsce dla ludzi ceniących ciszę i spokój. Obiekt jest nieduży, ale wyposażony w ławki, na których można sobie usiąść i nacieszyć wzrok ruinami. Ponadto z tyłu zamku znajduje się niewielka plaża, a z niej rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Podsumowując: idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, a także osób, które podróżują z psami!

 

6. Galeria

 

7. Bibliografia

www.dzienniklodzki.pl

www.legendyzwypraw.pl

www.zamkipolskie.pl

 

8. Mapa

Odsłony: 265

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież