JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

BISKUPIN - prehistoryczna osada kultury łużyckiej

 

1. Informacje ogólne

2. Zarys historyczny osady

3. Architektura grodziska

4. Odkrycie biskupińskiej warowni

5. Ciekawostki

6. Opinia

7. Galeria

8. Bibliografia

9. Mapa

 

1. Informacje ogólne

Osada biskupińska - jak sama nazwa wskazuje - położona jest na terenie należącym do wsi Biskupin, w gminie Gąsawa, powiecie żnińskim, w województwie kujawsko - pomorskim.

Wieś wymieniona jest w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II jako Stari Biskupici wraz z nazwiskami 26 tutejszych kmieci, poddanych arcybiskupów gnieźnieńskich.

Osada ulokowana na półwyspie Jeziora Biskupińskiego, zajmowała powierzchnię 2 hektarów. Półwysep został otoczony falochronem o wysokości od 3 do 8 m, który wykonano z dębowych, zaostrzonych u góry pali, wbitych pod kątem 45 stopni w brzeg i dno jeziora. Zewnętrzny obwód falochronu, składającego się z 3 do 9 rzędów pali, wynosił 512 m. Do wykonania falochronu, zbudowanego z 18-20 tysięcy pali, wyrąbano w okolicznych lasach około 4 000 drzew.

ADRES:

Biskupin 17
88-410 Gąsawa

 

2. Zarys historyczny osady

Datowanie Biskupina ma długą i ciekawą historię. Profesor J. Kostrzewski oglądając w 1933 r. naczynia wydobyte z torfnika na półwyspie biskupińskim, ocenił wiek znalezisk na 700-400 lat p.n.e.. Później profesor Z. Rajewski, również na podstawie analizy zabytków ceramicznych, wprowadził w obieg naukowy inne ramy czasowe: najpierw 600-450 p.n.e., a potem 550-400 p.n.e.. To ostatnie datowanie zostało szeroko upowszechnione w publikacjach popularnonaukowych i podręcznikach szkolnych.   Pierwsze próbki drewna biskupińskiego do wydatowania metodą dendrologiczną przesłano do pracowni prof. G. de Geera w Sztokholmie jeszcze przed II wojną światową. Wyniki oscylowały między 680 a 500 rokiem p.n.e. W latach 60-tych wysłano zestaw próbek organicznych z Biskupina do pracowni C14 dr H. Quitty w Berlinie wschodnim, oraz do słynnego laboratorium C14 w Gif-sur-Yvette we Francji. Uzyskano datowania od IX do V wieku p.n.e. Ich duża rozbieżność zniechęciła prof. Rajewskiego do wysyłania dalszych próbek. W roku 1981 Muzeum w Biskupinie nawiązało współpracę z Laboratorium C14 Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierowanym przez prof. Mieczysława F. Pazdura a później przez jego żonę, prof. Annę Pazdur. Pobrano dużą serię próbek, które stały się obiektem kilkuletnich badań. Ich efektem były daty lokujące łużycki Biskupin w okresie od końca X do VI stulecia p.n.e. W latach 1991-1992 dr Tomasz Ważny z pracowni dendrochronologicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pobrał 71 próbek drewna z 3 rejonów osiedla biskupińskiego. Datowanie tychże próbek wykazało, iż badane elementy pochodzą z drzew ściętych w latach 747-722 p.n.e., przy czym najwięcej z nich (ponad 60%) przypadało na 738/737 r. p.n.e., co wskazuje, że w tym czasie prace budowlane były najbardziej intensywne. Gród biskupiński istniał więc już w połowie VIII stulecia przed Chrystusem.

Zmierzch świetności biskupińskiej warowni przypada na około 550 rok p.n.e. Wtedy to w wyniku podniesienia się poziomu wody mieszkańcy zmuszeni zostali do opuszczenia bezpiecznego schronienia. Jakiś czas potem powstała tu osada otwarta, która z przerwami przetrwała aż do czasów panowania króla Bolesława I Chrobrego.

 

3. Architektura grodziska

Naprzeciw bramy odtworzono ulicę poprzeczną z dwoma rzędami domów, zbudowanych z drewnianych słupów i bali, krytych trzciną i sitowiem. Chaty miały kształt prostokątny, czasami trapezowy, dopasowany do przebiegu ulic. Dachy najprawdopodobniej kryte były trzciną. Ich konstrukcja opierała się na ścianach oraz pionowych, rozwidlonych u góry słupach stojących wewnątrz chat. O masywną belkę biegnącą szczytem wspierały się idące ukośnie w dół żerdzie, pełniące rolę krokwi. Do krokwi mocowane były łaty, podtrzymujące poszycie dachu. Od strony północnej dachy domów były bardziej spadziste, co miało znaczenie w okresie wiosennych roztopów.

Głównym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańcom osady, był wał obronny. Tworzyły go rzędy dębowych skrzyń łączonych "na zrąb". Skrzynie wypełnione były gliną, piaskiem i ziemią. Podstawę wału stanowiły dębowe, łupane na połowy bale, układane w czworoboki. Wał miał długość około 460 m, średnią szerokość 3,5 m i wysokość około 6 m. Na jego szczycie znajdowało się przedpiersie, za którym mogli się chronić obrońcy. Belki konstrukcyjne poszczególnych skrzyń, wystające na zewnątrz, były krótko ucięte przy licu wału, co uniemożliwiało wspinanie się po nich ewentualnych napastników. Wał od strony wewnętrznej wzmocniony był pionowymi i pochylonymi na zewnątrz słupami dębowymi. U podstawy wału, co kilka metrów zgromadzono pryzmy kamieni, służące obrońcom jako pociski. Do wnętrza osady prowadziła brama z drewnianą wieżą, pełniącą funkcję punktu obserwacyjnego. Po obu stronach wejścia znajdowały się rzędy wysokich pali, ograniczających dostęp do wrót.

Wszystkie domy składały się z dwóch części: przedsionka i izby. Wnętrza chat wyłożone były belkami dębowymi, sosnowymi i brzozowymi. Przedsionek zajmował około 25% powierzchni domu. Można przypuszczać, że w zimie w przedsionkach trzymano zwierzęta, ponieważ nie znaleziono śladów budynków gospodarczych. W tej części domów przechowywano również sprzęt rolniczy, opał oraz zboże mielone na dużych, kamiennych żarnach. W izbie, na lewo od wejścia, znajdowało się łoże - nary, na którym spała cała rodzina. Brak podłogi pod narami może wskazywać na to, że trzymano tam mniejsze zwierzęta. Nad łożem znajdowało się podstrzesze, gdzie przechowywano zapasy żywności, zboże, siano i opał. Na prawo od wejścia do izby, bliżej środka, znajdowało sie palenisko o średnicy około 2 m. Wejścia do chat, zastawiane furtami plecionymi z gałęzi i w czasie chłodów uszczelniane skórami, zawsze usytuowane były od południa, dzięki czemu ich mieszkańcy mogli dłużej korzystać ze światła dziennego i słonecznego ciepła.

 

4. Odkrycie biskupińskiej warowni

Na pozostałości osady w Biskupinie natrafił przypadkiem nauczyciel miejscowej szkoły Walenty Szwajcer, który podczas wycieczki nad jezioro w 1933 roku zauważył wystające z wody i brzegu pale.

W pierwszym sezonie wykopaliskowym w Biskupinie w 1934 roku wzięło udział kilkunastu pracowników naukowych i obsługi technicznej oraz 35 robotników. Dobra organizacja i wielki zapał uczestników wykopalisk zwieńczony został otworzeniem wykopu o powierzchni około 500 m². Odsłonięto w nim znakomicie zachowane fragmenty drewnianych konstrukcji osiedla o regularnej, zwartej zabudowie. Wydobyto zabytki świadczące o wysokim poziomie życia ówczesnych mieszkańców biskupińskiej osady. Rzetelna i wnikliwa praca zaowocowała wydaniem już w 1936 roku opracowania trzech badaczy, nazwanego później pierwszym sprawozdaniem biskupińskim. Jego głównym autorem i redaktorem był prof. J. Kostrzewski, który również doprowadził do wydania drugiego tomu sprawozdań już w 1938 roku. Szeroko zakrojona akcja reklamowo-propagandowa pomagała ekspedycji pozyskiwać z różnych źródeł znaczne fundusze. Umożliwiały one prowadzenie wielokierunkowych badań przyrodniczych i zatrudnienie większej ilości robotników (nawet do 200 pracowników w jednym sezonie!).
W sezonach 1934-1939 odsłonięto ponad 8000 m². Do 1939 roku wykupiono na rzecz Uniwersytetu Poznańskiego teren półwyspu wraz sąsiednią łąką. Wybudowano wokół półwyspu tamę zapobiegającą zalewaniu przez wody jeziora, na której zainstalowano pompę. Powstała też stała baza dla ekspedycji wykopaliskowej z pracowniami, kreślarnią i ciemnią fotograficzną. Postawiono pierwsze rekonstrukcje biskupińskich budowli, zorganizowano ekspozycję archeologiczną, wykonano modele osady i poszczególnych obiektów i postawiono dwa pomosty widokowe dla coraz większej rzeszy turystów odwiedzających Biskupin. Do wojny wykopaliska biskupińskie zwiedziło około  400 000 osób (!), również z zagranicy, wśród których znajdowało się wiele znakomitości ze świata kultury i nauki oraz osób wysoko postawionych w hierarchii państwowej, kościelnej i wojskowej.
W czasie wojny Biskupin poniósł duże straty. Najdotkliwszą była utrata ośmiu członków ekspedycji. Poza tym zniszczeniu uległy między innymi cenne materiały naukowe w postaci rysunków, notatek, wielu fotografii i zabytków. Po zakończeniu działań wojennych prace wykopaliskowe na półwyspie wznowiono na wiosnę 1946 roku. I chociaż nie osiągnęły one już takiej skali jak przedwojenne badania, to umożliwiły pozyskanie nowych źródeł do dalszych studiów i stały się poligonem doświadczalnym dla następnych pokoleń archeologów.

W latach 1941-1943 badania wykopaliskowe w Biskupinie prowadzone były przez Ahnenerbe, organizację powołaną przez Himmlera do penetracji dóbr kulturowych podbitych przez Nazistów państw. W Biskupinie pracami kierował Sturmbahnführer Hans Schleif. Prace wykopaliskowe po wojnie wznowiono w 1946 roku już pod kierownictwem Zdzisława Rajewskiego. Dzięki jego nieustannym zabiegom i energii Biskupin został na stałe wprowadzony do programu historii szkół podstawowych. Profesor posiadał rzadką umiejętność skupiania ludzi o przeciwstawnych osobowościach w zespoły owocnie pracujące na rzecz Biskupina.

Jesienią 2003 roku pobrano kilkadziesiąt kolejnych próbek, i być może ich wydatowanie da odpowiedź na pytania jak długo istniała osada biskupińska i kiedy ostatecznie została opuszczona.

 

5. Ciekawostki

  • Biskupin nazywa się często Polskimi Pompejami;
  • osada jest rówieśnikiem Wiecznego Miasta;
  • Biskupin upodobali sobie nasi przodkowie już w czasach starszej epoki kamienia. Najdawniejsze ślady bytności człowieka na tych terenach to pozostałości obozowiska łowców reniferów sprzed 10-12 tys. lat;
  • badania archeologiczne, rozpoczęte w 1934 r. i z przerwą wojenną, trwały do 1974 r. W ciągu 35 sezonów odsłonięto 70% obszaru, pozostałą część przebadano przy pomocy sondy;
  • najnowsze badania potwierdziły poprzednie przypuszczenie, że osiedle w Biskupinie zbudowane zostało w ciągu kilku lat. Co więcej, większość potrzebnego do budowy drewna dębowego uzyskano w ciągu jednej zimy, ścinając tysiące drzew. Większość robót ciesielskich przeprowadzono na lądzie stałym, a przygotowane elementy transportowano po lodzie na wyspę. Tutaj jedynie dopasowywano "znormalizowane elementy konstrukcyjne i montowano z nich chaty. Obliczono także, że do budowy osady zużyto kilka tysięcy metrów sześciennych drewna, a do wypełnienia samej konstrukcji skrzyniowej wału potrzebowano ponad 1 000 m3 ziemi, gliny i piasku. Wszystkie materiały trzeba było przetransportować na "miejsce budowy", co wymagało nie tylko ogromnego wysiłku, lecz także doskonałej organizacji pracy;
  • podczas badań archeologicznych w Biskupinie wykonano pierwsze zdjęcia lotnicze z balonu;
  • w każdym domu mieszkała rodzina, licząca przypuszczalnie od 7 do 10 osób, można więc przyjąć, że około 100 domostw zamieszkiwała społeczność, zapewne wspólnota rodowa, licząca prawdopodobnie od 700 do 1000 osób;
  • dzisiaj możemy podziwiać doskonale zachowaną osadę kultury łużyckiej. Chociaż za Gierka próbowano wmówić, że to byli prasłowianie - taki obraz pasował do propagandy wizerunku "dziesiątej potęgi gospodarczej świata";
  • skansen archeologiczny w Biskupinie stanowił plan dla kilku realizacji filmowych. Kręcono tu ujęcia do filmów Jerzego Hoffmanna "Ogniem i mieczem" i "Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem". 

 

6. Opinia

Biskupin nie jest muzeum, do którego wchodzi się, ogląda eksponaty i wychodzi. To miejsce gdzie można zobaczyć przy pracy tkaczy, gdzie za pomocą swoich mięśni można wybić pamiątkową monetę i gdzie ludzie - aktorzy w przebraniach z epoki kipią wiedzą i chęcią podzielenia się z ludźmi ciekawostkami historycznymi. Ponadto brama wjazdowa będąca orężem całej osady, fajnie zrekonstruowane domy, kąciki edukacyjne - dla każdego coś miłego!!!! Ostatni raz byłam w Biskupinie 30.04.2011 i z największą przyjemnością tam wrócę!

 

7. Galeria

 

8. Bibliografia

"100najpiękniejszych miejsc w Polsce", wyd. Publicat

www.biskupin.pl

www.regionwielkopolska.pl

www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl

 

9. Mapa

Odsłony: 2426

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież